Apvārsnis 2020

Camart2

Etilēna oksīda CO2 – balstīta elektrosintēze - CO2EXIDE

COST starptautiskie projekti

Skaitļošanas materiālu zinātne efektīvai ūdens sadalīšanai ar nanokristālu elementiem

Mehanoķīmija ilgtspējīgai industrijai

Intensīvas elektroniskās ierosmes izpratne un modelēšana

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) proejkti

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu

ERAF projekti

Ilgtspējīgas tehnoloģijas attīstība elektronikas lūžņu pārstrādei dārgmetālu un krāsaino metālu atgūšanai

Mehanoluminiscentu plāno kārtiņu izpēte mehanisko spriegumu sensora izstrādei

Funkcionālas tintes drukāšana bezvadu enerģijas sistēmām

Funkcionālas platzonas gallija oksīda un cinka gallāta plānas kārtiņas un jaunas uzklāšanas tehnoloģijas

Jauni materiāli optiska temperatūras sensora izveidei (OPTSEN)

Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām (DOPAnT)

Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijas luminogēni kā mākslīgās gaismas avoti

Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas

Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība

ERAF projekti (LIAA administrētie)

Masveidā ražojams zarnu čips

Optiskais gāzu sensors

Hologrāfiskā ieraksta materiālu izstrāde uz azo-benzola un epoksīda savienojumu bāzes

LATOLED

Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode

Termoelektriskais starojuma sensors

EraNet

Iespējojot komerciāli dzīvotspējīgu un augstas efektivitātes universālu draudzīgu OLED apgaismojuma avotu ar G2 un G3 izstarotājiem

ZnMgO materiāli ar maināmu aizliegto zonu Saules gaismas nejūtīgiem UV sensoriem, akronīms

Perovskītu fotokatalizatora tehnoloģijas izstrāde ūdeņraža ieguvei no ūdens sadalīšanas saules gaismas ietekmē

EUROfusion

EUROfusion

LZP Granti

Jauni ilgspīdoši materiāli – sarkanas gaismas starotāji

Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu

Litija jonu akumulatoru elektrodu un šūnu dzīves cikla prognoze, izmantojot strāvas un sprieguma mērījumus

Laika un polarizācijas atkarīgas kerra spektroskopijas pilnveidošana

Jaunu uzlaboto perovskītu skaitļošanas izpēte pielietojumiem enerģētikā

Kodola-apvalka nanovadu heterostruktūras no lādiņa blīvuma viļņu materiāliem optoelektronikas pielietojumiem

Inovatīvi polimēru un jonu šķidrumu kompozīti nātrija polimēru akumulatoriem

Elektrokaloriskais efekts stipros laukos – svinu nesaturošu segnetoelektriķu potenciāls praktiskiem pielietojumiem

Epitaksiālas Ga2O3 plānas kārtiņas kā platzonas topoloģiski caurspīdīgi elektrodi ultravioletai optoelektronikai

Retzemju metālu oksi-hidrīdu plānās kārtiņas fotohromiem pielietojumiem

Augšup-pārveidotās luminiscences izmantošana fotolitogrāfijā organiskajiem materiāliem savienojumā ar nanodaļiņas un fotorezista kompozītu

Organisku-neorganisku hibrīdsistēmu izstrāde rentgenstarojuma detektēšanai

Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā

Karbēna-metāla-amīda kompleksu strukturāla modifikācija termiski aktivētas aizturētās fluorescences zilās gaismas OLED emiteru ieguvei

Virsmas plazmonu rezonanses uzlabota gaismas pastiprināšana un modulēšana organiskajās plānās kārtiņās

Uzlabotu uz SiO2 bāzes veidotu materiālu ultravioletajai un lieljaudas fotonikai optiskās īpašības

Scintilatoru materiālu radiācijas bojājumu pētījumi augstas enerģijas fizikas un medicīnas pielietojumiem

Jaunu materiālu teorētiskā prognozēšana vidēju temperatūru keramiskām kurināmā šūnām

Nanostrukturēti ar slāpekli dopēti oglekļa materiāli kā enerģijas ieguves un uzglabāšanas tehnoloģiju veicinātāji NN-CARMA

Luminiscences mehānismu un dozimetrisko īpašību izpēte perspektīvos nitrīdos un oksīdos ar TL un OSL metodēm

Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem

Lauku atbalsta dienesta projekti

Ziemas kviešu monitorings izmantojot spektroskopiskās metodes

Tehnoloģiju izstrāde oglekļa koncentrācijas noteikšanai augsnē

EEZ un Norvēģijas granti

Daļēji caurspīdīgu divpusēju plāno kārtiņu saules bateriju izstrāde inovatīviem pielietojumiem

Alumīnija reciklēšana ūdeņraža iegūšanai - no atkritumiem caur ūdeņraža radītu enerģiju uz alumīnija oksīdu – AliCE-WHy (Aluminum in circle economy - from waste through hydrogen energy to alumina" – AliCE-WHy)

Divpusēji pētniecības projekti sadarbībā ar Franciju (OSMOZE)

Virsmas plazmonu uzlabota organisko materiālu pastiprinātā spontānā emisija

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Organisko gaismas emitējošo diožu izveide no smago metālu brīva emisijas savienojuma

Mikrofluīdikas čips ar multidetekcijas moduli nPEF inducētu gēnu ekspresijas novērtēšanai

Pretim universālam laboratorija uz čipa sensoram no vienas grafēna loksnes: no fotodetekcijas līdz biosensēšanai

Portatīvā diagnostikas ierīce bāzēta uz biosensoru masīva no 2D materiāla uztveres elementiem

Moderni stikli un stikla keramikas temperatūras izturīgajiem luminoforiem ar dažādām retzemju elementu un 3d metalu jonu aktivētiem granātu kombinācijām lieljaudas gaismas emitējošajām diodēm

Ga2O3 un ZnMgO plāno kārtiņu izgatavošana un raksturošana pielietošanai ultraviolētā starojuma detektoros

Ilgi spīdošu komplekso oksīdu keramiku optisko īpašību pilnveidošana

Izgatavošanas procesa ietekme uz struktūru un īpašībām cietajos šķīdumos uz NBT bāzes 

Kristalītu izmēra un sastāva ietekme uz polaronu veidošanos nanokristāliskajos volframātos

Moderni materiāli nātrija jonu baterijām

Moderno cietvielu un nanomateriālu kvantu ķīmijas un molekulāras dinamikas pētījumi: izaicinošs ceļš uz realitāti

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Polimērie izstarotāji ar kontrolējamu termiski aktivēto aizturēto fluorescenci no šķīdumiem iegūstamajiem OLED. (PoliTAAFs)

Jauni TADF materiāli un sistēmas arhitektūra, lai uzlabotu OLED veiktspēju

Valsts pētījumu programmas

Latvijas dabasgāzes infrastruktūras attīstības tendences, izaicinājumi un risinājumi - LAGAS

Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimenta, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN

Apvārsnis 2020

Camart2

Etilēna oksīda CO2 – balstīta elektrosintēze - CO2EXIDE

COST starptautiskie projekti

Skaitļošanas materiālu zinātne efektīvai ūdens sadalīšanai ar nanokristālu elementiem

Mehanoķīmija ilgtspējīgai industrijai

Intensīvas elektroniskās ierosmes izpratne un modelēšana

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) proejkti

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu

ERAF projekti

Jauni materiāli optiska temperatūras sensora izveidei (OPTSEN)

Integrēta spektrometru sistēma mēslošanas līdzekļu un herbicīdu lietošanas reāllaika optimizēšanai

Infrasarkanā starojuma vizualizators

Masveidā ražojams zarnu čips

Tiešas darbības ģenerators no ūdens viļņiem ar elektrības uzkrāšanas iespēju (DD-WWG)

Optiskais gāzu sensors

Hologrāfiskā ieraksta materiālu izstrāde uz azo-benzola un epoksīda savienojumu bāzes

Daudzslāņu atstarojošas safīra pamatnes efektīvākām zilām-baltām LED

Nanovadu fotodetektori 

Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām (DOPAnT)

Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijas luminogēni kā mākslīgās gaismas avoti

Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas

Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte

Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode

LATOLED

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība

Termoelektriskais starojuma sensors

Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi

Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana Fotonisko Ierīču Prototipos: OFIP

EraNet

ZnMgO materiāli ar maināmu aizliegto zonu Saules gaismas nejūtīgiem UV sensoriem, akronīms

Perovskītu fotokatalizatora tehnoloģijas izstrāde ūdeņraža ieguvei no ūdens sadalīšanas saules gaismas ietekmē

EUROfusion

EUROfusion

Optisko un dielektrisko materiālu defektu attīstību un struktūras izjaukšanu izvērstā eksperimentālā un teorētiskā analīze pielietojumiem kodolsintēzē

Radiācijas efektu MgAl2O4 špinelī un vispārējos oksīdos lielā mēroga datormodelēšana

LZP Granti

Jaunu uzlaboto perovskītu skaitļošanas izpēte pielietojumiem enerģētikā

Elektrokaloriskais efekts stipros laukos – svinu nesaturošu segnetoelektriķu potenciāls praktiskiem pielietojumiem

Augšup-pārveidotās luminiscences izmantošana fotolitogrāfijā organiskajiem materiāliem savienojumā ar nanodaļiņas un fotorezista kompozītu

Organisku-neorganisku hibrīdsistēmu izstrāde rentgenstarojuma detektēšanai

Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā

Karbēna-metāla-amīda kompleksu strukturāla modifikācija termiski aktivētas aizturētās fluorescences zilās gaismas OLED emiteru ieguvei

Virsmas plazmonu rezonanses uzlabota gaismas pastiprināšana un modulēšana organiskajās plānās kārtiņās

Metālu hidrīdu rentgena absorbcijas pētījumi ekstrēma spiediena apstākļos

Hibrīda nanostrukturēto fotokatalītisko materiālu teorētiska prognoze efektīvai ūdens šķelšanai

Uzlabotu uz SiO2 bāzes veidotu materiālu ultravioletajai un lieljaudas fotonikai optiskās īpašības

Scintilatoru materiālu radiācijas bojājumu pētījumi augstas enerģijas fizikas un medicīnas pielietojumiem

Jaunu materiālu teorētiskā prognozēšana vidēju temperatūru keramiskām kurināmā šūnām

Nanostrukturēti ar slāpekli dopēti oglekļa materiāli kā enerģijas ieguves un uzglabāšanas tehnoloģiju veicinātāji NN-CARMA

Luminiscences mehānismu un dozimetrisko īpašību izpēte perspektīvos nitrīdos un oksīdos ar TL un OSL metodēm

Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem

Lauku atbalsta dienesta projekti

Ziemas kviešu monitorings izmantojot spektroskopiskās metodes

Tehnoloģiju izstrāde oglekļa koncentrācijas noteikšanai augsnē

Divpusēji pētniecības projekti sadarbībā ar Franciju (OSMOZE)

Virsmas plazmonu uzlabota organisko materiālu pastiprinātā spontānā emisija

Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā

ABO3 perovskītu virsmu struktūras, luminiscences un vadītspējas īpašību anomālās uzvedības raksturojums pie zemām temperatūrām un ab-initio aprēķini

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Moderni stikli un stikla keramikas temperatūras izturīgajiem luminoforiem ar dažādām retzemju elementu un 3d metalu jonu aktivētiem granātu kombinācijām lieljaudas gaismas emitējošajām diodēm

Ga2O3 un ZnMgO plāno kārtiņu izgatavošana un raksturošana pielietošanai ultraviolētā starojuma detektoros

Ilgi spīdošu komplekso oksīdu keramiku optisko īpašību pilnveidošana

Izgatavošanas procesa ietekme uz struktūru un īpašībām cietajos šķīdumos uz NBT bāzes 

Kristalītu izmēra un sastāva ietekme uz polaronu veidošanos nanokristāliskajos volframātos

Moderni materiāli nātrija jonu baterijām

Moderno cietvielu un nanomateriālu kvantu ķīmijas un molekulāras dinamikas pētījumi: izaicinošs ceļš uz realitāti

Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi

Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci

Termiski aktivētas aizturētās fluorescences materiāli efektīvām zilās gaismas OGID

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Polimērie izstarotāji ar kontrolējamu termiski aktivēto aizturēto fluorescenci no šķīdumiem iegūstamajiem OLED. (PoliTAAFs)

Jauni TADF materiāli un sistēmas arhitektūra, lai uzlabotu OLED veiktspēju

Valsts pētījumu programmas

Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem

Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

Latvijas dabasgāzes infrastruktūras attīstības tendences, izaicinājumi un risinājumi - LAGAS

Apvārsnis 2020

Camart2

Etilēna oksīda CO2 – balstīta elektrosintēze - CO2EXIDE

Šūnu membrānas asimetrijas un izliekuma ietekme uz membrānas proteīnu darbību un terapeitisko savienojumu transportu

COST starptautiskie projekti

Skaitļošanas materiālu zinātne efektīvai ūdens sadalīšanai ar nanokristālu elementiem

Mehanoķīmija ilgtspējīgai industrijai

Intensīvas elektroniskās ierosmes izpratne un modelēšana

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) proejkti

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu

ERAF projekti

Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām (DOPAnT)

Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijas luminogēni kā mākslīgās gaismas avoti

Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas

Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte

Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode

LATOLED

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība

Termoelektriskais starojuma sensors

Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi

Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana Fotonisko Ierīču Prototipos: OFIP

Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā

EraNet

ZnMgO materiāli ar maināmu aizliegto zonu Saules gaismas nejūtīgiem UV sensoriem, akronīms

Perovskītu fotokatalizatora tehnoloģijas izstrāde ūdeņraža ieguvei no ūdens sadalīšanas saules gaismas ietekmē

Inovatīvi nanomateriāli un struktūras integrētiem pjezoelektriskās enerģijas ieguves pielietojumiem (HarvEnPiez)

EUROfusion

EUROfusion

Optisko un dielektrisko materiālu defektu attīstību un struktūras izjaukšanu izvērstā eksperimentālā un teorētiskā analīze pielietojumiem kodolsintēzē

Radiācijas efektu MgAl2O4 špinelī un vispārējos oksīdos lielā mēroga datormodelēšana

LZP Granti

Metālu hidrīdu rentgena absorbcijas pētījumi ekstrēma spiediena apstākļos

Hibrīda nanostrukturēto fotokatalītisko materiālu teorētiska prognoze efektīvai ūdens šķelšanai

Uzlabotu uz SiO2 bāzes veidotu materiālu ultravioletajai un lieljaudas fotonikai optiskās īpašības

Scintilatoru materiālu radiācijas bojājumu pētījumi augstas enerģijas fizikas un medicīnas pielietojumiem

Jaunu materiālu teorētiskā prognozēšana vidēju temperatūru keramiskām kurināmā šūnām

Nanostrukturēti ar slāpekli dopēti oglekļa materiāli kā enerģijas ieguves un uzglabāšanas tehnoloģiju veicinātāji NN-CARMA

Luminiscences mehānismu un dozimetrisko īpašību izpēte perspektīvos nitrīdos un oksīdos ar TL un OSL metodēm

Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem

Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā

ABO3 perovskītu virsmu struktūras, luminiscences un vadītspējas īpašību anomālās uzvedības raksturojums pie zemām temperatūrām un ab-initio aprēķini

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Moderni materiāli nātrija jonu baterijām

Moderno cietvielu un nanomateriālu kvantu ķīmijas un molekulāras dinamikas pētījumi: izaicinošs ceļš uz realitāti

Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi

Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci

Termiski aktivētas aizturētās fluorescences materiāli efektīvām zilās gaismas OGID

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Jauni TADF materiāli un sistēmas arhitektūra, lai uzlabotu OLED veiktspēju

Valsts pētījumu programmas

Latvijas dabasgāzes infrastruktūras attīstības tendences, izaicinājumi un risinājumi - LAGAS

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekts

Ar gaismu aktivējami 4D printēti materiāli

Apvārsnis 2020

Camart2

Etilēna oksīda CO2 – balstīta elektrosintēze - CO2EXIDE

Šūnu membrānas asimetrijas un izliekuma ietekme uz membrānas proteīnu darbību un terapeitisko savienojumu transportu

COST starptautiskie projekti

Perspektīvi scintilatori ar ātriem sinhronizācijas laikiem

Intensīvas elektroniskās ierosmes izpratne un modelēšana

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) proejkti

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu

ERAF projekti

Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte

Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode

LATOLED

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība

Termoelektriskais starojuma sensors

Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi

Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana Fotonisko Ierīču Prototipos: OFIP

Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā

EraNet

Inovatīvi nanomateriāli un struktūras integrētiem pjezoelektriskās enerģijas ieguves pielietojumiem (HarvEnPiez)

Nanomēroga metroloģija ar dimantiem

EUROfusion

EUROfusion

Radiācijas efektu MgAl2O4 špinelī un vispārējos oksīdos lielā mēroga datormodelēšana

Kompetences centri

Pārklājumu tehnoloģiskā procesa parametru izpēte, lai nodrošinātu kvalitatīvus litija pārklājumus un litija pārklājumu materiāla prototipa iegūšana

Augstas pretestības rezistīvo slāņu pētījums

LZP Granti

Metālu hidrīdu rentgena absorbcijas pētījumi ekstrēma spiediena apstākļos

Hibrīda nanostrukturēto fotokatalītisko materiālu teorētiska prognoze efektīvai ūdens šķelšanai

Uzlabotu uz SiO2 bāzes veidotu materiālu ultravioletajai un lieljaudas fotonikai optiskās īpašības

Scintilatoru materiālu radiācijas bojājumu pētījumi augstas enerģijas fizikas un medicīnas pielietojumiem

Jaunu materiālu teorētiskā prognozēšana vidēju temperatūru keramiskām kurināmā šūnām

Nanostrukturēti ar slāpekli dopēti oglekļa materiāli kā enerģijas ieguves un uzglabāšanas tehnoloģiju veicinātāji NN-CARMA

Luminiscences mehānismu un dozimetrisko īpašību izpēte perspektīvos nitrīdos un oksīdos ar TL un OSL metodēm

Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Moderno cietvielu un nanomateriālu kvantu ķīmijas un molekulāras dinamikas pētījumi: izaicinošs ceļš uz realitāti

Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi

Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci

Termiski aktivētas aizturētās fluorescences materiāli efektīvām zilās gaismas OGID

Valsts pētījumu programmas

Daudzfunkcionālie Materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)

Apvārsnis 2020

Camart2

Šūnu membrānas asimetrijas un izliekuma ietekme uz membrānas proteīnu darbību un terapeitisko savienojumu transportu

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekts

Optisko, elektrisko un gāzu sensoru īpašību pētījumi oglekļa nanomateriālu saturošiem polimēriem enerģijas ieguvei un atjaunojamās enerģijas uzglabāšanai

COST starptautiskie projekti

Perspektīvi scintilatori ar ātriem sinhronizācijas laikiem

Eiropas komisijas ietvara programmas

Ek 7. GREEN-CC

ERAF projekti

Termoelektriskais starojuma sensors

Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi

Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana Fotonisko Ierīču Prototipos: OFIP

Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā

EraNet

Inovatīvi nanomateriāli un struktūras integrētiem pjezoelektriskās enerģijas ieguves pielietojumiem (HarvEnPiez)

Nanostrukturēti, radiācijas jūtīgi materiāli pielietojumam kodolmedicīnā un robežapsardzē

Nanomēroga metroloģija ar dimantiem​​​​​​​

EUROfusion

EUROfusion

Radiācijas efektu MgAl2O4 špinelī un vispārējos oksīdos lielā mēroga datormodelēšana

Kompetences centri

Augstas pretestības rezistīvo slāņu pētījums

Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā        

Jauniem radiācijas dozimetriem paredzētu nanostrukturētu YAlO3:Mn keramiku izgatavošana, raksturošana un datormodelēšana

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi

Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci

Termiski aktivētas aizturētās fluorescences materiāli efektīvām zilās gaismas OGID

Sadarbības projekti

Kontrolējamas porainības kompozītmateriālu sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģijas uzkrāšanas un pārveidošanas pielietojumiem

Valsts pētījumu programmas

Daudzfunkcionālie Materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)

Apvārsnis 2020

Šūnu membrānas asimetrijas un izliekuma ietekme uz membrānas proteīnu darbību un terapeitisko savienojumu transportu

COST starptautiskie projekti

Perspektīvi scintilatori ar ātriem sinhronizācijas laikiem

Viedās un zaļās robežvirsmas - no atsevišķiem burbuļiem un pilieniem uz rūpniecības, vides un biomedicīnas pielietojumiem

Reducējamo oksīdu ķīmija, struktūra un funkcijas

Eiropas komisijas ietvara programmas

Ek 7. GREEN-CC

EraNet        

Nanostrukturēti, radiācijas jūtīgi materiāli pielietojumam kodolmedicīnā un robežapsardzē

Nanomēroga metroloģija ar dimantiem​​​​​​​

EUROfusion

EUROfusion

Radiācijas efektu MgAl2O4 špinelī un vispārējos oksīdos lielā mēroga datormodelēšana

Kompetences centri

Augstas pretestības rezistīvo slāņu pētījums

LZP Granti

ABO3 perovskītu virsmu un defektu aprēķini no pirmajiem principiem

Moderno dielektriķu un platzonu pusvadītāju ar dažādu lokālo nesakārtotību spektroskopiskie pētījumi

Dinamiskā nanomēroga paš-sakārtošanās kondensētās vielās

Lokālās struktūras noteikšana funkcionālos materiālos no rentgenabsorbcijas spektriem

Funkcionālo materiālu lokālās struktūras XAFS pētījumi ar femtometru precizitāti

Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā

Jauniem radiācijas dozimetriem paredzētu nanostrukturētu YAlO3:Mn keramiku izgatavošana, raksturošana un datormodelēšana

Sadarbības projekti

Kontrolējamas porainības kompozītmateriālu sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģijas uzkrāšanas un pārveidošanas pielietojumiem

Valsts pētījumu programmas

Daudzfunkcionālie Materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekts

Kooperācija luminiscējošu oksifluorīdu stikla keramiku attīstībai

COST starptautiskie projekti

Perspektīvi scintilatori ar ātriem sinhronizācijas laikiem

Viedās un zaļās robežvirsmas - no atsevišķiem burbuļiem un pilieniem uz rūpniecības, vides un biomedicīnas pielietojumiem

Reducējamo oksīdu ķīmija, struktūra un funkcijas

Hibrīdās enerģijas uzglabāšanas ierīces un sistēmas mobilajiem un stacionārajiem pielietojumiem

Nanostrukturēti materiāli cietvielu ūdeņraža uzglabāšanai

Eiropas komisijas ietvara programmas

Ek 7. GREEN-CC

EK 7. IP H2ESOT

ERAF projekti

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība

Starptautiskās sadarbības veicināšana LU Cietvielu fizikas institūtā

Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem

EraNet

Nanomēroga metroloģija ar dimantiem

ESF projekti

Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi

Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi

Inovatīvi materiāli caurspīdīgai elektronikai un fotonikai

Inovatīvu funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās

Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un redzes stresa diagnostikas metodikas izstrāde

EUROfusion

EUROfusion

Radiācijas efektu MgAl2O4 špinelī un vispārējos oksīdos lielā mēroga datormodelēšana

LZP Granti

ABO3 perovskītu virsmu un defektu aprēķini no pirmajiem principiem

Moderno dielektriķu un platzonu pusvadītāju ar dažādu lokālo nesakārtotību spektroskopiskie pētījumi

Dinamiskā nanomēroga paš-sakārtošanās kondensētās vielās

Lokālās struktūras noteikšana funkcionālos materiālos no rentgenabsorbcijas spektriem

Funkcionālo materiālu lokālās struktūras XAFS pētījumi ar femtometru precizitāti

Sadarbības projekti

Kontrolējamas porainības kompozītmateriālu sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģijas uzkrāšanas un pārveidošanas pielietojumiem

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Efektīvās un uzticamās optoelektroniskās ierīcēs izmantojamu organisku elektroaktīvu materiālu sintēze un izpēte

Valsts pētījumu programmas

Daudzfunkcionālie Materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)

Valsts nozīmes pētniecības centrs

VNPC

COST starptautiskie projekti

Perspektīvi scintilatori ar ātriem sinhronizācijas laikiem

Viedās un zaļās robežvirsmas - no atsevišķiem burbuļiem un pilieniem uz rūpniecības, vides un biomedicīnas pielietojumiem

Reducējamo oksīdu ķīmija, struktūra un funkcijas

Hibrīdās enerģijas uzglabāšanas ierīces un sistēmas mobilajiem un stacionārajiem pielietojumiem

Nanostrukturēti materiāli cietvielu ūdeņraža uzglabāšanai

Eiropas komisijas ietvara programmas

Ek 7. GREEN-CC

EK 7. IP H2ESOT

EK 7. IP Cacomel

ERAF projekti

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība

Starptautiskās sadarbības veicināšana LU Cietvielu fizikas institūtā

Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem

ESF projekti

Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi

Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi

Inovatīvi materiāli caurspīdīgai elektronikai un fotonikai

Inovatīvu funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās

Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un redzes stresa diagnostikas metodikas izstrāde

EUROfusion

EUROfusion

Radiācijas efektu MgAl2O4 špinelī un vispārējos oksīdos lielā mēroga datormodelēšana

LZP Granti

ABO3 perovskītu virsmu un defektu aprēķini no pirmajiem principiem

Moderno dielektriķu un platzonu pusvadītāju ar dažādu lokālo nesakārtotību spektroskopiskie pētījumi

Dinamiskā nanomēroga paš-sakārtošanās kondensētās vielās

Lokālās struktūras noteikšana funkcionālos materiālos no rentgenabsorbcijas spektriem

Funkcionālo materiālu lokālās struktūras XAFS pētījumi ar femtometru precizitāti

Sadarbības projekti

Kontrolējamas porainības kompozītmateriālu sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģijas uzkrāšanas un pārveidošanas pielietojumiem

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Nepolārās ZnO plānās kārtiņas: ar sintēzi saistītas strukturālās un optiskās īpašības

Efektīvās un uzticamās optoelektroniskās ierīcēs izmantojamu organisku elektroaktīvu materiālu sintēze un izpēte

Materiālu un tehnoloģiju pilnveidošana modernām litija jonu baterijām

Valsts pētījumu programmas

Daudzfunkcionālie Materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)

Valsts nozīmes pētniecības centrs

VNPC

COST starptautiskie projekti

Viedās un zaļās robežvirsmas - no atsevišķiem burbuļiem un pilieniem uz rūpniecības, vides un biomedicīnas pielietojumiem

Reducējamo oksīdu ķīmija, struktūra un funkcijas

Hibrīdās enerģijas uzglabāšanas ierīces un sistēmas mobilajiem un stacionārajiem pielietojumiem

Nanostrukturēti materiāli cietvielu ūdeņraža uzglabāšanai

Augsti jonizētas impulsa plazmas procesi (HIPP procesi)

Divpusēji pētniecības projekti sadarbībā ar Franciju (OSMOZE)

Nanostrukturētie testa paraugi, kas paredzēti apvienota tuvā lauka mikroskopijai

Strukturētas ftalocianīna kārtiņas sensoru lietojumiem

Eiropas komisijas ietvara programmas

Ek 7. GREEN-CC

EK 7. IP H2ESOT

EK 7. IP Cacomel

ERAF projekti

Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu

Jauna tehnoloģija bioūdeņraža ieguvei un atdalīšanai anaerobās fermentācijas procesā

Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma

Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem

POLIMĒRU ELEKTRO-OPTISKĀ MODULATORA PROTOTIPA IZSTRĀDE

Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai

INOVATĪVI STIKLU PĀRKLĀJUMI

Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai

Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde solārās kvalitātes silīcija iegūšanai ar elektronu kūļa metodi

Materiāli un to struktūras tandēma saules šūnām

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās LU CFI

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

ESF projekti

Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi

Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi

Inovatīvi materiāli caurspīdīgai elektronikai un fotonikai

Inovatīvu funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās

Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un redzes stresa diagnostikas metodikas izstrāde

EURATOM

ASSOCIATION EURATOM - UNIVERSITY OF LATVIA (AEUL)

LZP Granti

ABO3 perovskītu virsmu un defektu aprēķini no pirmajiem principiem

Moderno dielektriķu un platzonu pusvadītāju ar dažādu lokālo nesakārtotību spektroskopiskie pētījumi

Dinamiskā nanomēroga paš-sakārtošanās kondensētās vielās

Lokālās struktūras noteikšana funkcionālos materiālos no rentgenabsorbcijas spektriem

Funkcionālo materiālu lokālās struktūras XAFS pētījumi ar femtometru precizitāti

Sadarbības projekti

Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Efektīvās un uzticamās optoelektroniskās ierīcēs izmantojamu organisku elektroaktīvu materiālu sintēze un izpēte

Materiālu un tehnoloģiju pilnveidošana modernām litija jonu baterijām

Viendimensiju nanostruktūras trīskomponenšu sistēmām AlGaN un cinka oksīdam ar metālu piejaukumu: sintēze, raksturošana un optiskās īpašības 

Valsts pētījumu programmas

VPP Materiālzinātnēs un Informācijas tehnoloģijās

VPP LATENERGI

Valsts nozīmes pētniecības centrs

VNPC

COST starptautiskie projekti

Viedās un zaļās robežvirsmas - no atsevišķiem burbuļiem un pilieniem uz rūpniecības, vides un biomedicīnas pielietojumiem

Reducējamo oksīdu ķīmija, struktūra un funkcijas

Hibrīdās enerģijas uzglabāšanas ierīces un sistēmas mobilajiem un stacionārajiem pielietojumiem

Nanostrukturēti materiāli cietvielu ūdeņraža uzglabāšanai

Augsti jonizētas impulsa plazmas procesi (HIPP procesi)

Divpusēji pētniecības projekti sadarbībā ar Franciju (OSMOZE)

Nanostrukturētie testa paraugi, kas paredzēti apvienota tuvā lauka mikroskopijai

Strukturētas ftalocianīna kārtiņas sensoru lietojumiem

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 7. IP Cacomel

EK 7. IP NASA-OTM

EK 7. IP F-Bridge

ERAF projekti

Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu

Jauna tehnoloģija bioūdeņraža ieguvei un atdalīšanai anaerobās fermentācijas procesā

Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma

Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem

POLIMĒRU ELEKTRO-OPTISKĀ MODULATORA PROTOTIPA IZSTRĀDE

Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai

INOVATĪVI STIKLU PĀRKLĀJUMI

Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai

Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde solārās kvalitātes silīcija iegūšanai ar elektronu kūļa metodi

Materiāli un to struktūras tandēma saules šūnām

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās LU CFI

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

ESF projekti

Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem

EURATOM

ASSOCIATION EURATOM - UNIVERSITY OF LATVIA (AEUL)

LZP Granti

Kodolstruktūras fundamentālie pētījumi un kodolfizikas praktiskie pielietojumi

Nanostrukturēti materiāli videi draudzīgām tehnoloģijām un enerģētikai

Struktūra nanooksīdu savienojumos un pašorganizācija stohastiskajās vidēs

Fizikālie procesi multislāņu un daudzkomponenšu struktūrās

Spektroskopisko metožu attīstīšana un pielietošana daudzfunkcionālo materiālu īpašību pētījumos

Sadarbības projekti

Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Materiālu un tehnoloģiju pilnveidošana modernām litija jonu baterijām

Viendimensiju nanostruktūras trīskomponenšu sistēmām AlGaN un cinka oksīdam ar metālu piejaukumu: sintēze, raksturošana un optiskās īpašības

Valsts pētījumu programmas

VPP Materiālzinātnēs un Informācijas tehnoloģijās

VPP LATENERGI

Valsts nozīmes pētniecības centrs

VNPC

COST starptautiskie projekti

Hibrīdās enerģijas uzglabāšanas ierīces un sistēmas mobilajiem un stacionārajiem pielietojumiem

Nanostrukturēti materiāli cietvielu ūdeņraža uzglabāšanai

Augsti jonizētas impulsa plazmas procesi (HIPP procesi)

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 7. IP Cacomel

EK 7. IP NASA-OTM

EK 7. IP F-Bridge

EK 6. IP ERA-NET "MATERA" Project

ERAF projekti

Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu

Jauna tehnoloģija bioūdeņraža ieguvei un atdalīšanai anaerobās fermentācijas procesā

Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma

Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem

POLIMĒRU ELEKTRO-OPTISKĀ MODULATORA PROTOTIPA IZSTRĀDE

Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai

INOVATĪVI STIKLU PĀRKLĀJUMI

Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai

Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde solārās kvalitātes silīcija iegūšanai ar elektronu kūļa metodi

Materiāli un to struktūras tandēma saules šūnām

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās LU CFI

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

ESF projekti

Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem

EURATOM

ASSOCIATION EURATOM - UNIVERSITY OF LATVIA (AEUL)

LZP Granti

Kodolstruktūras fundamentālie pētījumi un kodolfizikas praktiskie pielietojumi

Nanostrukturēti materiāli videi draudzīgām tehnoloģijām un enerģētikai

Struktūra nanooksīdu savienojumos un pašorganizācija stohastiskajās vidēs

Fizikālie procesi multislāņu un daudzkomponenšu struktūrās

Spektroskopisko metožu attīstīšana un pielietošana daudzfunkcionālo materiālu īpašību pētījumos

Sadarbības projekti

Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Viendimensiju nanostruktūras trīskomponenšu sistēmām AlGaN un cinka oksīdam ar metālu piejaukumu: sintēze, raksturošana un optiskās īpašības

Valsts pētījumu programmas

VPP Materiālzinātnēs un Informācijas tehnoloģijās

VPP LATENERGI

COST starptautiskie projekti

Augsti jonizētas impulsa plazmas procesi (HIPP procesi)

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 7. IP Cacomel

EK 7. IP NASA-OTM

EK 7. IP F-Bridge

EK 6. IP ERA-NET "MATERA" Project

EK 7. IP Catherine

EK 6. IP NoE "MIND" Project

ERAF projekti

Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma

Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem

POLIMĒRU ELEKTRO-OPTISKĀ MODULATORA PROTOTIPA IZSTRĀDE

Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai

INOVATĪVI STIKLU PĀRKLĀJUMI

Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai

Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde solārās kvalitātes silīcija iegūšanai ar elektronu kūļa metodi

Materiāli un to struktūras tandēma saules šūnām

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās LU CFI

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

ESF projekti

Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem

EURATOM

ASSOCIATION EURATOM - UNIVERSITY OF LATVIA (AEUL)

LZP Granti

Kodolstruktūras fundamentālie pētījumi un kodolfizikas praktiskie pielietojumi

Nanostrukturēti materiāli videi draudzīgām tehnoloģijām un enerģētikai

Struktūra nanooksīdu savienojumos un pašorganizācija stohastiskajās vidēs

Fizikālie procesi multislāņu un daudzkomponenšu struktūrās

Spektroskopisko metožu attīstīšana un pielietošana daudzfunkcionālo materiālu īpašību pētījumos

Sadarbības projekti

Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei

Valsts pētījumu programmas

VPP Materiālzinātnēs un Informācijas tehnoloģijās

VPP LATENERGI

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 7. IP F-Bridge

EK 6. IP ERA-NET "MATERA" Project

EK 7. IP Catherine

EK 6. IP NoE "MIND" Project

EURATOM

ASSOCIATION EURATOM - UNIVERSITY OF LATVIA (AEUL)

Valsts pētījumu programmas

VPP Materiālzinātnēs

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 6. IP ERA-NET "MATERA" Project

EK 6. IP NoE "MIND" Project

EK 6. IP "X-TIP" Project

EURATOM

ASSOCIATION EURATOM - UNIVERSITY OF LATVIA (AEUL)

Valsts pētījumu programmas

VPP Materiālzinātnēs

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 6. IP ERA-NET "MATERA" Project

EK 6. IP NoE "MIND" Project

EK 6. IP "X-TIP" Project

Valsts pētījumu programmas

VPP Materiālzinātnēs

Divpusēji pētniecības projekti sadarbībā ar Franciju (OSMOZE)

Radiācijas radītie procesi nitrīdos un citos platzonu materiālos

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 6. IP ERA-NET "MATERA" Project

EK 6. IP NoE "MIND" Project

EK 6. IP "X-TIP" Project​​​​​​​

Valsts pētījumu programmas

VPP Materiālzinātnēs

Divpusēji pētniecības projekti sadarbībā ar Franciju (OSMOZE)

Radiācijas radītie procesi nitrīdos un citos platzonu materiālos

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 6. IP "X-TIP" Project

EK 5. IP "CAMART" Project

Divpusēji pētniecības projekti sadarbībā ar Franciju (OSMOZE)

Radiācijas radītie procesi nitrīdos un citos platzonu materiālos

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 5. IP "CAMART" Project

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 5. IP "CAMART" Project

Eiropas komisijas ietvara programmas

EK 5. IP "CAMART" Project

Projektu sadalījums