Tips Nosaukums Sākums Beigas
Apvārsnis 2020

The Centre of Advanced Material Research and Technology Transfer - CAMART²

2017 2024
Apvārsnis 2020 - EUROfusion

Funkcionālie materiāli (WPMAT-FM)

2021 2025
 

ODS tērauda izstrāde un ražošana, izmantojot STARS procesu

2021 2025
 

WP PWIE (Plazmas-sienas mijiedarbība un izplūdes sistēmas) SP X2: Virsmas analīzes diagnostikas ar lāzera palīdzību optimizācija

2021 2025
Apvārsnis Eiropa Ar atomu slāni pārklāti grafēna elektrodu mikroelastīgi un strukturāli superkondensatori 2023 2027
 

Viedie logi nulles enerģijas ēkām

2023 2027
 

GOS izslēgšana no bateriju ražošanas, izmantojot sauso vai mitro apstrādi (NoVOC)

2023 2027
  Latvijas Digitālais akselerators (DAoL) 2022 2026
 

Robota ķermeņa uztvere viedai kontrolei un drošai cilvēka un robota mijiedarbībai (Sestosenso)

2022 2025
EEZ un Norvēģijas granti

Alumīnija reciklēšana ūdeņraža iegūšanai - no atkritumiem caur ūdeņraža radītu enerģiju uz alumīnija oksīdu – AliCE-WHy (Aluminum in circle economy - from waste through hydrogen energy to alumina"" – AliCE-WHy)

2021 2024
EKA Pieprasītāja puses programma Zemas temperatūras litija jonu bateriju šūnu izstrāde ar jonu šķidruma elektrolītu 2023 2025
ERAF

Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus

2022 2024
 

Jaunas, uz optiskajām šķiedrām balstītas sistēmas izstrāde vīrusu proteīnu mobilai noteikšanai ar augstu jutību, izmantojot SERS tehnoloģiju

2022 2024
EraNet Divdimensiju heterostrukturālie fotokatalizatori H2 ģenerēšanai (HetCat) 2023 2026
  Inerti pārklājumi litija jonu akumulatoru NMC katoda novecošanās novēršanai 2023 2026
  Inovatīva katalizatora izstrāde un reģenerācija tīra ūdeņraža iegūšanai metāna pirolīzes ceļā (INNOHYPPY) 2023 2026
LZP granti Ar gaismu aktivēti 4D printēti materiāli vaskulāro audu inženierijai 2024 2026
  Funkcionālo materiālu ilgtermiņa noturības prognozēšana to izmantošanai ekstremālās radiācijas apstākļos 2024 2026
  Jaunu uzlabotu fosforu izstrāde apgaismojumam un bezkontakta optiskajai termometrijai 2024 2026
  Daudzkomponentu sakausējumu un saistīto savienojumu noslēpumu pētījumi, izmantojot rentgenabsorbcijas spektroskopiju un atomistisko modelēšanu 2024 2026
  Uz entropiju balstīta pieeja halkogenīdu savienojumu termoelektrisko īpašību uzlabošanai 2024 2026
  Stiklu veidojošu zemas molekulmasas savienojumu izmantošana ilgstspējīgu termoelektrisko hibrīdsistēmu attīstībai 2024 2026
  Bezkontakta nanotermometrija, izmantojot rentgenabsorbcijas spektrus 2023 2026
  Jaunas plānās kārtiņas uz metāla hidrīda bāzes elektronikas un enerģētikas tehnoloģijām 2023 2026
 

Daudzslāņu organisko materiālu pārejas slāņu nesagraujoši pētījumi augstas veiktspējas OLED izstrādei

2023 2025
 

Kritiskās temperatūras paaugstināšana MgB2-saturošās supravadošās nanovadu sistēmās ar iekšējo spriegumu palīdzību

2023 2025
 

Trīskomponenšu organisko Saules bateriju attīstīšana izmantojot oriģinālus indacēna tetraonu saturošus nefullerēna akceptorus

2023 2025
 

Karboanhidrāzes IX testa biosensora izstrāde vēža skrīningam

2022 2024
 

Defektu kontrole jaunos UV-C ilgspīdošos materiālos

2022 2024
 

Progresīvie Rudlesdena-Popera fāzu atomistiskie pētījumi protonus vadošām keramiskām elektrolīzes šūnām

2022 2024
Valsts pētījumu programmas

Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma 

2022 2024
Tips Nosaukums Sākums Beigas
Apvārsnis 2020

Etilēna oksīda CO2 – balstīta elektrosintēze - CO2EXIDE

2018 2021
 

Šūnu membrānas asimetrijas un izliekuma ietekme uz membrānas proteīnu darbību un terapeitisko savienojumu transportu

2016 2019
Apvārsnis 2020 - EUROfusion Defektu un nesakārtotības izpēte neapstarotā un apstarotā leģētā dimantā un saistītos materiālos kodolsintēzes diagnostikas lietojumiem (DDRM) — teorētiskā un eksperimentālā analīze 2021 2023
 

""ODS steel with high creep strength"", EUROfusion WPMAT - Advanced Steels Project (MAT-2.3.2-T005-D004)

2014 2020
 

Optisko un dielektrisko materiālu defektu attīstību un struktūras izjaukšanu izvērstā eksperimentālā un teorētiskā analīze pielietojumiem kodolsintēzē

2019 2020
 

Radiācijas efektu MgAl2O4 špinelī un vispārējos oksīdos lielā mēroga datormodelēšana

2014 2020
 

When and how ODS particles are formed? - X-ray Absorption Spectroscopy and ab initio modelling of ODS steels

2015 2017
EEZ un Norvēģijas granti Daļēji caurspīdīgu divpusēju plāno kārtiņu saules bateriju izstrāde inovatīviem pielietojumiem 2021 2023
Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekts

Ar gaismu aktivējami 4D printēti materiāli

2019 2019
 

Optisko, elektrisko un gāzu sensoru īpašību pētījumi oglekļa nanomateriālu saturošiem polimēriem enerģijas ieguvei un atjaunojamās enerģijas uzglabāšanai

2017 2017
 

Kooperācija luminiscējošu oksifluorīdu stikla keramiku attīstībai

2015 2015
COST starptautiskie projekti

Mehanoķīmija ilgtspējīgai industrijai COST akcija Nr. CA18112

2019 2023
 

Skaitļošanas materiālu zinātne efektīvai ūdens sadalīšanai ar nanokristālu elementiem

2019 2022
 

Intensīvas elektroniskās ierosmes izpratne un modelēšana CA COST Action CA17126

2018 2022
 

Perspektīvi scintilatori ar ātriem sinhronizācijas laikiem

2014 2018
 

Reducējamo oksīdu ķīmija, struktūra un funkcijas

2012 2016
 

Viedās un zaļās robežvirsmas - no atsevišķiem burbuļiem un pilieniem uz rūpniecības, vides un biomedicīnas pielietojumiem

2012 2016
 

Hibrīdās enerģijas uzglabāšanas ierīces un sistēmas mobilajiem un stacionārajiem pielietojumiem

2011 2015
 

Nanostrukturēti materiāli cietvielu ūdeņraža uzglabāšanai

2011 2015
 

Augsti jonizētas impulsa plazmas procesi (HIPP procesi)

2010 2013
Eiropas komisijas ietvara programmas

Ek 7. GREEN-CC

2013 2017
 

EK 7. IP H2ESOT

2013 2015
 

EK 7. IP Cacomel

2010 2014
 

EURATOM

2007 2013
 

EK 7. IP F-Bridge

2008 2012
 

EK 7. IP NASA-OTM

2009 2012
 

EK 7. IP Catherine

2008 2010
 

EK 6. IP ""X-TIP"" Project

2004 2007
 

EK 5. IP ""CAMART"" Project

2001 2004
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu

2018 2021
ERAF Liela laukuma daudzfunkcionālu antibakteriālu un antivirālu nano-pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas 2022 2023
  Funkcionālas tintes drukāšana bezvadu enerģijas sistēmām 2021 2023
  Funkcionālas platzonas gallija oksīda un cinka gallāta plānas kārtiņas un jaunas uzklāšanas tehnoloģijas 2021 2023
  Ilgtspējīgas tehnoloģijas attīstība elektronikas lūžņu pārstrādei dārgmetālu un krāsaino metālu atgūšanai 2021 2023
  Mehanoluminiscentu plāno kārtiņu izpēte mehanisko spriegumu sensora izstrādei 2021 2023
  Jauni materiāli optiska temperatūras sensora izveidei (OPTSEN) 2020 2023
 

Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte

2018 2022
 

Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām (DOPAnT)

2019 2022
 

Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijas luminogēni kā mākslīgās gaismas avoti

2019 2022
 

Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas

2019 2022
 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība

2017 2021
 

Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi

2017 2020
 

Nanovadu fotodetektori

2020 2020
 

Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos: OFIP

2017 2020
 

Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā

2017 2019
 

Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem

2014 2015
 

LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība

2014 2015
 

Starptautiskās sadarbības veicināšana LU Cietvielu fizikas institūtā

2014 2015
 

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

2010 2015
 

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās LU CFI

2010 2013
 

Inovatīvi stiklu pārklājumi

2010 2013
 

Jauna tehnoloģija bioūdeņraža ieguvei un atdalīšanai anaerobās fermentācijas procesā

2011 2013
 

Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu

2011 2013
 

Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem

2010 2013
 

Materiāli un to struktūras tandēma saules šūnām

2010 2013
 

Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai

2010 2013
 

Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde

2011 2013
 

Silīcija iegūšana ar elektronu kūļa metodi

2012 2013
 

Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai

2010 2013
 

Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma

2010 2013
ERAF projekti (LIAA administrētie) Viedā boja ūdens organismu monitoringam un ūdens kvalitātes novērtēšanai (Spectromarine) 2022 2023
 

Hologrāfiskā ieraksta materiālu izstrāde uz azo-benzola un epoksīda savienojumu bāzes

2020 2022
 

Masveidā ražojams zarnu čips

2020 2022
 

Optiskais gāzu sensors

2020 2022
 

Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode

2018 2021
 

LATOLED

2018 2021
 

Termoelektriskais starojuma sensors

2018 2021
 

Daudzslāņu atstarojošas safīra pamatnes efektīvākām zilām-baltām LED

2020 2020
 

Infrasarkanā starojuma vizualizators

2020 2020
 

Integrēta spektrometru sistēma mēslošanas līdzekļu un herbicīdu lietošanas reāllaika optimizēšanai

2020 2020
 

Tiešas darbības ģenerators no ūdens viļņiem ar elektrības uzkrāšanas iespēju (DD-WWG)

2020 2020
 

Mikroapstrādātas silīcija pamatnes ASM, SEM un TEM nanomehāniskiem eksperimentiem

2018 2018
 

Mini spektrometrs pārtikas analīzei

2018 2018
EraNet Komerciāli dzīvotspējīga un augstas efektivitātes universāli draudzīga OLED apgaismojuma avota ar G2 un G3 izstarotājiem iespējošana 2020 2023
 

Perovskītu fotokatalizatora tehnoloģijas izstrāde ūdeņraža ieguvei no ūdens sadalīšanas saules gaismas ietekmē

2019 2022
 

ZnMgO materiāli ar maināmu aizliegto zonu Saules gaismas nejūtīgiem UV sensoriem

2019 2022
 

ZnONanoLum

2018 2021
 

Inovatīvi nanomateriāli un struktūras integrētiem pjezoelektriskās enerģijas ieguves pielietojumiem” (HarvEnPiez)

2017 2019
 

Nanomēroga metroloģija ar dimantiem

2015 2018
 

ERANET RUS PLUS, NanoRadDos

2016 2017
 

Nanostrukturēti, radiācijas jūtīgi materiāli pielietojumam kodolmedicīnā un robežapsardzē

2016 2017
ESF projekti LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā 2021 2023
 

Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi

2013 2015
 

Inovatīvi materiāli caurspīdīgai elektronikai un fotonikai

2013 2015
 

Inovatīvu funkcionālo materiālu un nanomateriālu izstrāde izmantošanai vidi kontrolējošās tehnoloģijās

2013 2015
 

Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un redzes stresa diagnostikas metodikas izstrāde

2013 2015
 

Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi

2013 2015
 

Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem

2009 2012
Francijas–Latvijas sadarbības programma „OSMOZE”

Virsmas plazmonu uzlabota organisko materiālu pastiprinātā spontānā emisija

2020 2021
 

Nanostrukturētie testa paraugi, kas paredzēti apvienota tuvā lauka mikroskopijai

2012 2013
 

Strukturētas ftalocianīna kārtiņas sensoru lietojumiem

2012 2013
 

Radiācijas radītie procesi nitrīdos un citos platzonu materiālos

2003 2005
Kompetences centri

Augstas pretestības rezistīvo slāņu pētījums

2016 2018
 

Pārklājumu tehnoloģiskā procesa parametru izpēte, lai nodrošinātu kvalitatīvus litija pārklājumus un litija pārklājumu materiāla prototipa iegūšana

2018 2018
 

LEO

1900 1900
 

Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs (VBBKC)

1900 1900
Latvijas – Baltkrievijas sadarbības programmas zinātnē un tehnikā

Ar aktivātoriem Pr3+, Nd3+, Sm3+, Er3+, Tm3+ un sensibilizātoriem Cr3+, Mn3+, Bi3+ leģēta lantāna indāta sintēze, magnētisko un fotoluminiscento īpašību izpēte tā lietošanai fotoelektronikā

1900 1900
Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā

ABO3 perovskītu virsmu struktūras, luminiscences un vadītspējas īpašību anomālās uzvedības raksturojums pie zemām temperatūrām un ab-initio aprēķini

2019 2020
 

Jauniem radiācijas dozimetriem paredzētu nanostrukturētu YAlO3:Mn keramiku izgatavošana, raksturošana un datormodelēšana

2016 2018
Lauku atbalsta dienesta projekti

Tehnoloģiju izstrāde oglekļa koncentrācijas noteikšanai augsnē

2020 2022
 

Ziemas kviešu monitorings izmantojot spektroskopiskās metodes

2020 2022
LU CFI Studentu un jauno zinātnieku projekts

Ar grafēna kvantu punktiem leģētu anodisko TiO2 nanocaurulīšu iegūšana un izpēte fotokatalītiskai CO2 reducēšanai

2018 2019
 

Atsevišķu nanodaļiņu augšuppārveidotās luminiscences īpašību atkarība no aglomerācijas un pozīcijas

2017 2018
 

Pārejas metālu oksīdu nanodaļiņu elektrisko īpašību izpēte un to pielietojamība ReRAM ierīcēs

2017 2018
 

Lantanīdu jonu luminiscences spektru modelēšana oksīdu materiālos

2016 2017
 

PEO pārklājumu iegūšana un izpēte pielietojumam dozimetrijā

2016 2017
 

Jauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā

2016 2016
LZP granti Epitaksiālas Ga2O3 plānas kārtiņas kā platzonas topoloģiski caurspīdīgi elektrodi ultravioletai optoelektronikai 2021 2023
  Inovatīvi polimēru un jonu šķidrumu kompozīti nātrija polimēru akumulatoriem 2021 2023
  Kodola-apvalka nanovadu heterostruktūras no lādiņa blīvuma viļņu materiāliem optoelektronikas pielietojumiem 2021 2023
  Litija jonu akumulatoru elektrodu un šūnu dzīves cikla prognoze, izmantojot strāvas un sprieguma mērījumus 2021 2023
 

Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā

2020 2022
 

Augšup-pārveidotās luminiscences izmantošana fotolitogrāfijā organiskajiem materiāliem savienojumā ar nanodaļiņu un fotorezista kompozītu

2020 2022
 

Jauni ilgspīdoši luminiscenti materiāli - sarkanās gaismas starotāji

2020 2022
 

Karbēna-metāla-amīda kompleksu strukturāla modifikācija termiski aktivētas aizturētās fluorescences zilās gaismas OLED emiteru ieguvei

2020 2022
 

Organisku-neorganisku hibrīdsistēmu izstrāde rentgenstarojuma detektēšanai

2020 2022
 

Virsmas plazmonu rezonanses uzlabota gaismas pastiprināšana un modulēšana organiskajās plānās kārtiņās

2020 2022
 

Elektrokaloriskais efekts stipros laukos – svinu nesaturošu segnetoelektriķu potenciāls praktiskiem pielietojumiem

2020 2021
 

Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem

2018 2021
 

Jaunu materiālu teorētiskā prognozēšana vidēju temperatūru keramiskām kurināmā šūnām

2018 2021
 

Jaunu uzlaboto perovskītu skaitļošanas izpēte pielietojumiem enerģētikā

2020 2021
 

Laika un polarizācijas atkarīgas kerra spektroskopijas pilnveidošana

2020 2021
 

Luminiscences mehānismu un dozimetrisko īpašību izpēte perspektīvos nitrīdos un oksīdos ar TL un OSL metodēm

2018 2021
 

Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu

2020 2021
 

Nanostrukturēti ar slāpekli dopēti oglekļa materiāli kā enerģijas ieguves un uzglabāšanas tehnoloģiju veicinātāji NN-CARMA

2018 2021
 

Retzemju metālu oksi-hidrīdu plānās kārtiņas fotohromiem pielietojumiem

2020 2021
 

Scintilatoru materiālu radiācijas bojājumu pētījumi augstas enerģijas fizikas un medicīnas pielietojumiem

2018 2021
 

Uzlabotu uz SiO2 bāzes veidotu materiālu ultravioletajai un lieljaudas fotonikai optiskās īpašības

2018 2021
 

Hibrīda nanostrukturēto fotokatalītisko materiālu teorētiska prognoze efektīvai ūdens šķelšanai

2018 2020
 

Metālu hidrīdu rentgena absorbcijas pētījumi ekstrēma spiediena apstākļos

2018 2020
 

ABO3 perovskītu virsmu un defektu aprēķini no pirmajiem principiem

2013 2016
 

Dinamiskā nanomēroga paš-sakārtošanās kondensētās vielās

2013 2016
 

Funkcionālo materiālu lokālās struktūras XAFS pētījumi ar femtometru precizitāti

2013 2016
 

Lokālās struktūras noteikšana funkcionālos materiālos no rentgenabsorbcijas spektriem

2013 2016
 

Moderno dielektriķu un platzonu pusvadītāju ar dažādu lokālo nesakārtotību spektroskopiskie pētījumi

2013 2016
 

Fizikālie procesi multislāņu un daudzkomponenšu struktūrās

2009 2012
 

Kodolstruktūras fundamentālie pētījumi un kodolfizikas praktiskie pielietojumi

2009 2012
 

Nanostrukturēti materiāli videi draudzīgām tehnoloģijām un enerģētikai

2009 2012
 

Spektroskopisko metožu attīstīšana un pielietošana daudzfunkcionālo materiālu īpašību pētījumos

2009 2012
 

Struktūra nanooksīdu savienojumos un pašorganizācija stohastiskajās vidēs

2009 2012
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts Mikrofluīdikas čips ar multidetekcijas moduli nPEF inducētu gēnu ekspresijas novērtēšanai 2021 2023
  Organisko gaismas emitējošo diožu izveide no smago metālu brīva emisijas savienojuma 2021 2023
  Portatīvā diagnostikas ierīce bāzēta uz biosensoru masīva no 2D materiāla uztveres elementiem 2021 2023
  Pretim universālam laboratorija uz čipa sensoram no vienas grafēna loksnes: no fotodetekcijas līdz biosensēšanai 2021 2023
  Ilgi spīdošu komplekso oksīdu keramiku optisko īpašību pilnveidošana 2020 2023
  Ga2O3 un ZnMgO plāno kārtiņu izgatavošana un raksturošana pielietošanai ultraviolētā starojuma detektoros 2020 2023
  Moderni stikli un stikla keramikas temperatūras izturīgajiem luminoforiem ar dažādām retzemju elementu un 3d metalu jonu aktivētiem granātu kombinācijām lieljaudas gaismas emitējošajām diodēm 2020 2023
 

Izgatavošanas procesa ietekme uz struktūru un īpašībām cietajos šķīdumos uz NBT bāzes

2020 2022
 

Kristalītu izmēra un sastāva ietekme uz polaronu veidošanos nanokristāliskajos volframātos

2020 2022
 

Moderni materiāli nātrija jonu baterijām

2019 2022
 

Moderno cietvielu un nanomateriālu kvantu ķīmijas un molekulāras dinamikas pētījumi: izaicinošs ceļš uz realitāti

2018 2021
 

Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci

2017 2020
 

Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi

2017 2020
 

Termiski aktivētas aizturētās fluorescences materiāli efektīvām zilās gaismas OGID

2017 2020
Sadarbības projekti

Kontrolējamas porainības kompozītmateriālu sintēze un pētījumi plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģijas uzkrāšanas un pārveidošanas pielietojumiem

2014 2017
 

Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei

2010 2013
Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Jauni TADF materiāli un sistēmas arhitektūra, lai uzlabotu OLED veiktspēju

2019 2021
 

Polimērie izstarotāji ar kontrolējamu termiski aktivēto aizturēto fluorescenci no šķīdumiem iegūstamajiem OLED. (PoliTAAFs)

2019 2021
 

Efektīvās un uzticamās optoelektroniskās ierīcēs izmantojamu organisku elektroaktīvu materiālu sintēze un izpēte

2013 2015
 

Materiālu un tehnoloģiju pilnveidošana modernām litija jonu baterijām

2012 2014
 

Nepolārās ZnO plānās kārtiņas: ar sintēzi saistītas strukturālās un optiskās īpašības

2014 2014
 

Viendimensiju nanostruktūras trīskomponenšu sistēmām AlGaN un cinka oksīdam ar metālu piejaukumu: sintēze, raksturošana un optiskās īpašības

2011 2013
Valsts pētījumu programmas

Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimenta, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN

2020 2022
 

Latvijas dabasgāzes infrastruktūras attīstības tendences, izaicinājumi un risinājumi - LAGAS

2019 2021
 

Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

2020 2020
 

Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret covid-19 un koronavīrusiem

2020 2020
 

Daudzfunkcionālie Materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)

2014 2018
 

Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem - IMIS

2010 2013
 

VPP LATENERGI

2010 2013
 

VPP Materiālzinātnēs un Informācijas tehnoloģijās

2010 2013
 

VPP Materiālzinātnēs

2005 2009
VNPC

Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana

2012 2015