Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta norises laiks 01.07.2015. – 15.12.2015.

Projekta vadītājs: Prof. Uldis Rogulis

Vācu sadarbības partneris: Prof. S. Schweizer

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas:

  1. Latvija, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
  2. Vācija, Dienvid-Vestfālenes Lietišķo zinātņu augstskola, Soesta

Projekta mērķi:

Stikla keramikas, it sevišķi stikla keramikas uz oksifluorīdu bāzes, ir inovatīvi materiāli, kuri atļauj iegūt fluorīdu mikro- un nanokristālus oksīdu stiklu matricās. Papildus aktivējot tās ar noteiktiem aktivatoru joniem (galvenokārt ar retzemju metālu joniem), parādās dažādas materiālu pielietojumu iespējas:

Stikla keramikas var, piemēram, tikt izmantotas kā infrasarkanā starojuma konvertori, kā scintilatori, vai arī luminofori baltās gaismas diodēs. Aktivatori, savukārt, var iebūvēties gan oksīdu stikla matricā, gan arī fluorīdu mikro- un nanokristālos. Tādejādi stiklu, vai attiecīgi stikla keramiku luminiscences īpašības var tikt atbilstoši variētas.

Minētajos pielietojumos ārkārtīgi liela loma ir luminiscences kvantu efektivitātei. Līdz šim mums pārsvarā ir bijusi pieejama tikai luminiscences intensitātes relatīvā salīdzināšana. Luminiscences kvantu efektivitātes noteikšana ir ļoti nepieciešama un to plānots veikt vizīšu laikā Dienvid-Vestfālenes Lietišķo zinātņu augstskolā prof. S. Schweizer laboratorijās.

Oksifluorīdu stiklu un stikla keramiku sintēze ir plānota Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā Rīgā. Latvijā notiks arī paraugu iepriekšējā luminiscences raksturlielumu noteikšana un pēc tam turpināsies absolūtās kvantu efektivitātes un fononu spektra izpēte Dienvid-Vestfālenes Lietišķo zinātņu augstskolā.

Projekta mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta zinātniskie darbinieki un Latvijas Universitātes studenti – aptuveni 30 klausītāji katrā no semināriem un aptuveni 30 klausītāji katrā no vieslekcijām.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātešu norises vietas:

  1. Paraugu sagatavošana Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, Rīgā
  2. Luminiscensces efektivitātes mērījumi Dienvid-Vestfālenes Lietišķo zinātņu augstskolā, Soestā
  3. Rezultātu analīze un paraugu kompozīciju apspriešana un izvēle Soestā, Rīgā

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi:

Projekta darba grupu kopēji semināri un vieslekcijas vizīšu laikā (augustā un septembrī Rīgā un oktobrī, novembrī, decembrī Soestā). Ziņojums par projekta izpildes gaitā iegūtajiem rezultātiem Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē 2016. gada februāra vidū.