Cietvielu un materiālu fizikas katedra

Zinātniskais darbs LU CFI ir cieši saistīts ar studentu - fiziķu gatavošanu LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF).

 

No 2002. gada 1. septembra institūtā darbojas LU FMOF Fizikas nodaļas sastāvā esošā "Cietvielu un materiālu fizikas katedra", pirmais katedras vadītājs - doc. J. Harja. Katedra nodrošina apmācību kursus cietvielu un materiālu fizikas virzienā, veicina LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas sadarbību ar LU Cietvielu fizikas institūtu kā studentu un pasniedzēju zinātniskā darba bāzi. Katru gadu apmēram viena trešdaļa no LU FMOF Fizikas nodaļas studentiem savus bakalaura un maģistra darbus izstrādā LU Cietvielu fizikas institūta zinātniskajās laboratorijās. No 2021. gada katedras vadītājs ir prof. A. Šarakovskis.

https://www.fmof.lu.lv/par-mums/par-fmof/fizikas-nodala/