Projekta vadītāji: Francijā – Mourads Benabdesselams (Universitē de Nice-Sophia Antipolis), Latvijā – Laima Trinklere

Projekts tika veltīts radiācijas izraisīto procesu izpētei nitrīdos (AlN and BN) un dimantos (dabīgajā un mākslīgajā). Abu pušu ieguldījums projekta izpildē atbilst to rīcībā esošai aparatūrai, zināšanām un iemaņām: LU CFI Platzonu materiālu laboratorijai bija aparatūra un iemaņas fotoluminescences (PL) un optiski stimulētās luminescences (OSL) pētījumiem, bet franču zinātniekiem bija unikāla aparatūra termolminiscences (TL) pētīšanai, kā arī rentgena staru avoti paraugu apstarošanai.

Alumīnija nitrīds AlN. TL un OSL pētījumi palīdzēja labāk izprast enerģijas pārdeves un uzglabāšanas procesus AlN keramikā, kā arī saprast šī materiāla TL un OSL signāla izzušanas iemeslu glabājot apstaroto paraugu pie istabas temperatūras. Bez tam, tika pētītas arī AlN nanostruktūru īpašības. Šo materiālu PL, TL un OSL pētījumu rezultāti un to salīdzināšana ar AlN keramikas īpašībām, ļāva spriest par materiāla izmēra ietekmi uz luminiscences īpašībām.

Bora nitrīds BN. Kubiskā bora nitrīda cBN pētījums, ko veica abas projektā iesaistītās grupas, deva iespēju izzināt apstarošanas izraisītās rekombinācijas luminiscences mehānismu šajā materiālā. Bez tam, tika pētīti heksagonālā BN pulvera un nanocaurulīšu paraugi. Šie pētījumi ļauj spriest par objekta izmēra ietekmi uz luminiscences īpašībām un noteikt enerģijas pārdeves mehānismu.

Dimanti. Abas projekta izpildītāju puses piedalījās PL, TL un OSL pētījumos sintētiskam dimantam, kas izgatavots ar ķīmisko tvaiku nosēdināšanas metodi (CVD). Var minēt vairākus šo veiksmīgi izpildīto pētījumu virzienus: 1) TL un OSL pētījumi, kas veicināja šī materiāla praktisko izmantošanu dozimetrijā; 2) pētījumi, kas izskaidroja apkārtējās vides ietekmi uz TL signāla optisko izdzēšanu (fedingu); 3) luminiscences mehānisma un enerģijas pārdeves procesu pētījumi CVD un dabīgajā dimantā, izmantojot PL un OSL ierosināšanas spektrus.

Rezultātu publiskošana. Projekta izpildes gaitā iegūtie eksperimentālie rezultāti tika publicēti 6 zinātniskos rakstos un publiskoti 6 referātos starptautiskās zinātniskās konferencēs.