Projekta vadītāja Virgīnija Vītola

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/440

Parasti luminiscentus materiālus sintēzes procesā iegūst necaurspīdīgu pulveru veidā. Tādā veidā tiek limitēta gaismas emisija no materiāla uz tā virsmu. Bet pastāv iespēja šo problēmu atrisināt – nesen ir novērots, ka redzamās gaismas apgabalā caurspīdīgas keramikas palielina ilgi spīdošu materiālu pēcspīdēšanas intensitāti, jo gaismas ierosme un emisija notiek visā materiāla tilpumā. Tādēļ, ja aluminātu ilgās pēcspīdēšanas materiālus varētu iegūt caurspīdīgu keramiku veidā, tas palielinātu luminoforu efektivitāti, šādi paverot ceļu vēl plašākām pielietojumu iespējām. Tādēļ šis pētījums ir mērķēts uzlabot ilgi spīdošu luminiscentu materiālu efektivitāti, izpētot saistību starp komplekso oksīdu keramiku fizikālajām īpašībām un to sintēzi.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā 36 mēnešus no 01.01.2020. līdz 31.12.2022. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805.88 EUR.


Jaunumi par projektu

01.10.2020.

Pārskata periodā ir norisinājusies mobilitāte pie sadarbības partnera - Tartu Universitātes, kur Fizikas Institūtā Dr. Phys Tanel Kaambre vadībā tiek apgūtas XPS mērījumu un datu analīzes prasmes. Veikti mērījumi, kas izmantoti nākamās publikācijas tapšanā, kas tiek gatavota par ilgi spīdošu, caurspīdīgu, keramisku pārklājumu. 

Iepriekšējā pārskata periodā sagatavotā publikācija ir veiksmīgi izgājusi recenzijas procesu un ir pieņemta publicēšanai žurnālā Scripta Materialia:  "Low temperature afterglow from SrAl2O4: Eu, Dy, B containing glass", https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2020.08.023

 

07.07.2020.

Ir veikta sadarbība ar Tamperes Universitāti un Turku Universitāti, šīs sadarbības rezultātā veikta caurspīdīgu ilgi spīdošu stikla keramiku sintēze un to luminescences un struktūras mērījumi. Par veiktajiem pētījumiem sagatavota publikācija "Low temperature afterglow from SrAl2O4: Eu, Dy, B containing glass", kas iesniegta un ir recenzēšanas procesā žurnālā Scripta Materialia.  Ir iesākta mobilitāte pie sadarbības partnera - Tartu Universitātes, kur Fizikas Institūtā Dr. Phys Tanel Kaambre vadībā tiek apgūtas XPS mērījumu un datu analīzes prasmes.

 

28.03.2020.

Projekta izpildes pirmajos mēnešos ir veikts darbs pie literatūras izpētes par caurspīdīgu keramiku iegūšanas, kā arī veikti sākotnējie caurspīdīgu keramiku sintēzes mēģinājumi. Izpētīta bora ietekme uz ar eiropiju aktivētu stroncija aluminātu pēcspīdēšanu, un par to ir iesniegta un apstiprināta publikācija "The boron effect on low temperature luminescence of SrAl2O4:Eu, Dy" Vitola, V.,  Bite, I., Millers, D., Zolotarjovs, A., Laganovska, K., Smits, K., Spustaka, A., Ceramics International (2020)  Article in press (available online),  https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.208

Par pirmajiem projekta rezultātiem ir sniegta publiska lekcija LU Jauno Fiziķu Skolas nodarbībā, ko apmeklēja apmēram 200 vidusskolēni (http://jfs.lu.lv/materialas-vertibas/).