Projekta koordinātors: Dr.habil.phys. Linards Skuja

Latvijas Zinātnes Padomes finansētais Sadarbības projekts 10.0032 "Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei" atbalsta pētnieciskās un ar tām saistītās izglītības aktivitātes materiālu fizikas un ķīmijas nozarē ar uzsvaru uz aspektiem, kas ir saistīti ar nano-zinātni materiālos ar jaunām vai uzlabotām optiskām, elektroniskām, mehāniskām vai ķīmiskām īpašībām. Projektā piedalās sešas administratīvi patstāvīgas organizācijas: Latvijas universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), LU Cietvielu fizikas institūts (projekta vadītājs), LU Fizikas institūts, RTU Neorganiskās ķīmijas institūts un Enerģētikas institūts. Projekta mērķis ir, no vienas puses, atbalstīt tālāku pētniecības un tehnoloģiskā aprīkojuma un atbilstošo zināšanu attīstību attiecīgo institūciju ekspertīzes apgabalos, un, no otras puses, stimulēt kopīgus pētījumus un kopīgu pieejamās tehniskās infrastruktūras un instrumentu izmantošanu, tādējādi nodrošinot arī plašāku un daudzveidīgāku bāzi studentu izglītošanai. Projekta pētījumu tēmas, kuras pašlaik tiek izstrādātas LU Cietvielu Fizikas institūtā ietver: plāno kārtiņu pārklājumus un to robežvirsmas, materiālus un metodes hologrāfiskiem ierakstiem, optiskos materiālus dziļajam UV apgabalam un šķiedru optikai, plašas aizliegtās zonas pusvadītāju materiālus gaismas emiteriem un detektoriem, nanodaļiņas un to kompozītu optiskās un elektroniskās īpašības, kompleksos perovskītu materiālus un to cietos šķīdumus, organiskos nelineāros materiālus un luminoforus.