Identifkācijas numurs: 1.1.1.1/21/A/055

Tips: ERAF

Projekta ilgums: 23 mēneši, 2022. g. - 2024. g.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Krišjānis Šmits, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Sadarbības partneris:

  • SIA GroGlass

Atbildīgais no LU CFI:

  • Dr.phys. Krišjānis Šmits, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums:

  • Kopējais finansējums: 539 863.59 EU

  • ERAF finansējums       442 472.20 EUR

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir liela mēroga augsti caurspīdīga gaismu izstarojoša (elektroluminiscējoša) stikla paneļa izstrāde un demonstrēšana.

Projekta kopsavilkums:

Caurspīdīgiem elektroluminiscējošiem paneļiem ir potenciāls pielietojums ekrānos, zīmēs, apgaismojuma risinājumos u.c.

Projekta galvenais mērķis ir liela mēroga augsti caurspīdīga gaismu izstarojoša (elektroluminiscējoša) stikla paneļa izstrāde un demonstrēšana.

Piedāvāto rūpniecisko pētījumu projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU ISSP) un uzņēmums SIA GroGlass.

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati rokasgrāmatu, šis starpdisciplinārais projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fiziskajās (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, materiālzinātnēs (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.).

Sagaidāmie zinātniskie rezultāt:

Zinātnisko rakstu skaits 3

Jauns produkts vai jaunas tehnoloģijas prototipu skaits 1

Tehnoloģiju tiesības – patenti 1

LU CFI uzdevumi:

  1. Leģētu ZnS slāņu izveide uz dažādām pamatnēm, lai panāktu optimālu caurspīdīgumu,
  2. Izstrādāt konstrukcijai atbilstošu pretatstarojošu dizainu
  3. Prototipa ierīču izstrāde, izmantojot indeksam atbilstošus slāņus
  4. Papildu materiālu un to nākotnes izmantošanas iespēju izpēte
 
 

Projekta jaunumi

Par periodu 01.10.2022. - 31.12.2022. | 31.12.2022.

LU CFI izstrādājuši - norit darbs pie ZnSalternatīvu elektruluminescento materiālu izpētes. Elektroluminescento displeju slāņu izveides, pārbaudes un raksturošana.

SIA “GroGlass” ceturtajā ceturksnī tika analizēta iepriekš identificēto dielektrisko slāņu materiālu savietojamība ar caurspīdīgā elektroda slāni uz stikla virsmas, kas iegūts ar atmosfēras spiediena ķīmisko tvaiku depozīcijas metodi. Tika izveidoti eksperimentālie paneļi, kam tika veikts tā saucamais “transporta tests”. Testa rezultātā netika konstatēti pārklājuma defekti, kas liecinātu par izvēlēto materiālu nesavienojamību.


Par periodu 01.07.2022. - 30.09.2022. | 30.09.2022.

LU CFI izstrādājuši elektroluminescentos elementus no pašu sintezētajiem materiāliem.

SIA “GroGlass” pētnieki ir izveidojuši optisko funkciju modeļus diviem potenciālajiem aktīvās vides materiāliem – ZnS nanodaļiņu slāņiem un Ga2O3:Eu plānajām kārtiņām. Precīza optisko funkciju modeļa izveide ir nepieciešama korektu pētījumu veikšanai ar dator-modelēšanas palīdzību, lai noskaidrotu optimālu dzidrinātu slāņu struktūru elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem


Par periodu 01.04.2022. - 30.06.2022. | 30.06.2022.

LU CFI izstrādājuši pirmos materiālus un izveidojuši iekārtu elektroluminescences mērījumiem. SIA “GroGlass” pētnieki izgatavojuši un piegādājuši CFI caurspīdīgus elektrovadošus testa paraugus elektroluminescento materiālu uznešanai un pārbaudei. 7 jūnijā notika otrā Groglass un LU CFI pātnieku tikšanās.


2022. gada 18. maijs

Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus LU CFI pētnieki strādā pie elektroluminiscentā slāņa materiāla sintēzes un slāņu izveides. Partneri SIA “GroGlass” pētnieki ir veikuši literatūras izpēti, ar mērķi noskaidrot optimālu vadošas, caurspīdīgas kārtiņas izveides metodi, kas būtu savietojama ar SIA “GroGlass”

tehnoloģiju. Attēls no LU CFI un GroGlass pirmās kopējās projekta apsriedes, kur notika 2 februārī GroGlas telpās.