Identifkācijas numurs: 1.1.1.1/21/A/055

Tips: ERAF

Projekta ilgums: 23 mēneši, 2022. g. - 2024. g.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Krišjānis Šmits, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Sadarbības partneris:

  • SIA GroGlass

Atbildīgais no LU CFI:

  • Dr.phys. Krišjānis Šmits, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums:

  • Kopējais finansējums: 539 863.59 EU

  • ERAF finansējums: 442 472.20 EUR

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir liela mēroga augsti caurspīdīga gaismu izstarojoša (elektroluminiscējoša) stikla paneļa izstrāde un demonstrēšana.

Projekta kopsavilkums:

Caurspīdīgiem elektroluminiscējošiem paneļiem ir potenciāls pielietojums ekrānos, zīmēs, apgaismojuma risinājumos u.c.

Projekta galvenais mērķis ir liela mēroga augsti caurspīdīga gaismu izstarojoša (elektroluminiscējoša) stikla paneļa izstrāde un demonstrēšana.

Piedāvāto rūpniecisko pētījumu projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU ISSP) un uzņēmums SIA GroGlass.

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati rokasgrāmatu, šis starpdisciplinārais projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fiziskajās (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, materiālzinātnēs (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.).

Sagaidāmie zinātniskie rezultāt:

Zinātnisko rakstu skaits 3

Jauns produkts vai jaunas tehnoloģijas prototipu skaits 1

Tehnoloģiju tiesības – patenti 1

LU CFI uzdevumi:

  1. Leģētu ZnS slāņu izveide uz dažādām pamatnēm, lai panāktu optimālu caurspīdīgumu,
  2. Izstrādāt konstrukcijai atbilstošu pretatstarojošu dizainu
  3. Prototipa ierīču izstrāde, izmantojot indeksam atbilstošus slāņus
  4. Papildu materiālu un to nākotnes izmantošanas iespēju izpēte
 
 

Projekta jaunumi

Par periodu 01.10.2023. - 30.11.2023. | 30.11.2023.

Gandrīz divu gadu garais izpētes projekts noslēdzies. Projekta laikā pētīti jauni elektroluminescentie materiāl, slāņu izveide no šiem materiāliem. Izstrādāti elektroluminescenti pārklājumi. Veikti dzidrinājuma slāņu aprēķini un dzidrinājumu slāņu iekļaušana pārklājumos un to izgatavošana.

Sagatavoti pieci zinātniskie raksti, no kuriem divi jau publicēti žurnālos viens akceptēts un vēl divi iesūtīti žurnāliem.
Izveidots prototips. Sagatavots un iesniegts patents. Tāpat jāatzīmē projekta lielais ieguldījums studentu un jauno zinātnieku piesaistē un izaugsmē.

Skatīsim kā iegūto pieredzi un zināšanas izmantot nākotnē.


Par periodu 01.07.2023. - 30.09.2023. | 30.09.2023.

Projekta aktivitātes lēnām tuvojas finišam. Veicam pēdējos darbu pie tehnoloģijas izstrādes un gala pārklājumu pārbaudes. Paralēli aktīvi norisinās darbi pie zinātnisko rezultātu popularizēšanas, gan zinātnisko rakstu formā, gan zinātniskajās konferencēs.

Šajā ceturksnī Katrīna Laganovska un Miļena Dile piedalījās EMRS Fall meeting 2023 konferencē Varšavā ar referātiem: ”The effect of surfactants and precusors on the structure and properties of ZnS:Cu nanocrystalline particles” un “Thermoluminescence analysis of oxygen vacancies in HfO2 nanoparticles”.


Par periodu 01.04.2023. - 30.06.2023. | 30.06.2023.

Mūsu elektroluminiscences pētījumos mēs izmantojam hafnija oksīdu, daudzsološu materiālu, kas jau plaši tiek izmantot CMOS tehnoloģijās kā augstas kvalitātes slāņu "gate" materiāls tranzistoros. Tāpat nesen tas radījis plašu intresi un potenciālu arī feroelektriskos lietojumos. Lai uzlabotu un testētu tā kvalitāti, mēs pētam pašvielas defektu, piemēram, skābekļa vakances gan aktivētos gan neaktivētos paraugos. Šīs materiāls tika sintezētas, izmantojot vairākas sintēzes metodes. Mūsu pētījumi un hafnija materiāli iespējams izmantot elektroluminiscences ierīcēs.

Ar prieku paziņojam, ka žurnālā Materials Research Bulletin ir publicēts mūsu pētījumu "Skābekļa vakanču termostimulētā luminiscences analīze HfO2 nanodaļiņās". Veicot šo darbu, mūsu mērķis ir pārbaudīt uzlabot mūsu elektroluminiscences ierīču veiktspēju, izmantojot hafnijas un tās defektu unikālās īpašības.


Par periodu 01.01.2023. - 31.03.2023. | 31.03.2023.

LU CFI notiek izpēte oksīdu elektroluminiscento materiālu izpētē un to izmantošanas iespēju izvērtēšana caurpīdīgiem elektroluminescentiem paneļiem

SIA GroGlass piektajā ceturksnī tika identificēja silīcija nitrīds kā jauns potenciālais dielektriskais slānis, un optimizēti tā putināšanas parametri. Silīcija nitrīds ir vidēja laušanas koeficienta materiāls ar lieliskām difūzijas barjerslāņa īpašībām. Vidējais laušanas koeficients ļauj labāk optimizēt neatstarojošās struktūras optiskās īpašības un barjerslāņa efekts var izrādīties svarīgs ilgtermiņa stabilitātes nodrošināšanai.


Par periodu 01.10.2022. - 31.12.2022. | 31.12.2022.

LU CFI izstrādājuši - norit darbs pie ZnSalternatīvu elektruluminescento materiālu izpētes. Elektroluminescento displeju slāņu izveides, pārbaudes un raksturošana.

SIA “GroGlass” ceturtajā ceturksnī tika analizēta iepriekš identificēto dielektrisko slāņu materiālu savietojamība ar caurspīdīgā elektroda slāni uz stikla virsmas, kas iegūts ar atmosfēras spiediena ķīmisko tvaiku depozīcijas metodi. Tika izveidoti eksperimentālie paneļi, kam tika veikts tā saucamais “transporta tests”. Testa rezultātā netika konstatēti pārklājuma defekti, kas liecinātu par izvēlēto materiālu nesavienojamību.


Par periodu 01.07.2022. - 30.09.2022. | 30.09.2022.

LU CFI izstrādājuši elektroluminescentos elementus no pašu sintezētajiem materiāliem.

SIA “GroGlass” pētnieki ir izveidojuši optisko funkciju modeļus diviem potenciālajiem aktīvās vides materiāliem – ZnS nanodaļiņu slāņiem un Ga2O3:Eu plānajām kārtiņām. Precīza optisko funkciju modeļa izveide ir nepieciešama korektu pētījumu veikšanai ar dator-modelēšanas palīdzību, lai noskaidrotu optimālu dzidrinātu slāņu struktūru elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem


Par periodu 01.04.2022. - 30.06.2022. | 30.06.2022.

LU CFI izstrādājuši pirmos materiālus un izveidojuši iekārtu elektroluminescences mērījumiem. SIA “GroGlass” pētnieki izgatavojuši un piegādājuši CFI caurspīdīgus elektrovadošus testa paraugus elektroluminescento materiālu uznešanai un pārbaudei. 7 jūnijā notika otrā Groglass un LU CFI pātnieku tikšanās.


2022. gada 18. maijs

Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus LU CFI pētnieki strādā pie elektroluminiscentā slāņa materiāla sintēzes un slāņu izveides. Partneri SIA “GroGlass” pētnieki ir veikuši literatūras izpēti, ar mērķi noskaidrot optimālu vadošas, caurspīdīgas kārtiņas izveides metodi, kas būtu savietojama ar SIA “GroGlass”

tehnoloģiju. Attēls no LU CFI un GroGlass pirmās kopējās projekta apsriedes, kur notika 2 februārī GroGlas telpās.