Projekts Nr. KC-PI-2020/25

Projekta 1.posma ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Krišjānis Šmits

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta mērķis ir – izveidot un notestēt kompaktu spektrometru sistēmu precīzās lauksaimniecības pielietojumiem. Sistēma izmantos reālā laika no augiem atstarotās gaismas spektru analīzi. Šie dati dos iespēju kontrolēt lauksaimniecībā lietojamās ķīmijas racionālu izmantošanu.

Iekārta veiks mērījumus, datu analīzi un nodos datus precīzās lauksaimniecības iekārtām izmantotās ķīmijas kontrolētai lietošanai.

Šādas iekārtas izmantošana ļaus ievērojami ietaupīt lauksaimnieku resursus un veicinās zaļās lauksaimniecības praksi, samazinot lauksaimniecībā patērēto ķīmijas līdzekļu apjomu nezaudējot ražīgumu.

Maksimālais atbalsta finansējums projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000,00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000,00 EUR.

 
 

Jaunumi par projektu

30.09.2020.

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/25 “Integrēta spektrometru sistēma mēslošanas līdzekļu un herbicīdu lietošanas reāllaika optimizēšanai” pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.