Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros LU Cietvielu fizikas institūtā laikā no 2014. gada 1. decembra līdz 2015. gada 31. decembrim.

Projekta identifikācijas Nr. 2015/0028/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011.

Paredzēts finansējums sekojošām aktivitātēm:

  1. Zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijas izstrāde 2015-2020. gadam,
  2. Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas izveide un pilnveide,
  3. Materiālo aktīvu iegāde, izveide vai savietošana mērķsadarbības īstenošanai starp zinātniskajām institūcijām vai augstskolām,
  4. Nemateriālo aktīvu iegāde vai izveide zinātniskās darbības īstenošanai ilgtermiņā,
  5. Attīstības projektu sociāli ekonomiskā pamatojuma (izmaksu-ieguvumu ekonomiskā analīze) izstrāde,
  6. Attīstības projektu ietvaros veicamo būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde,
  7. Sadarbība (mērķsadarbības pasākumi) starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām vai darba devējiem.


Progress projektā:

  • projekta aktivitātes izpildītas,
  • projekts sekmīgi pabeigts. 


Projekta saturiskais vadītājs: Dr.habil.phys. Andris Šternbergs

Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063