Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" ietvaros Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūtā no 2009.gada 1.decembra līdz 2012.gada 30.novembrim tiek realizēts projekts "Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem".

Projektā pētījumu veikšanai izveidota jauna zinātniskā grupa, zinātnei piesaistot papildus (jaunus) darbiniekus 9.38 PLE, un kopā nodarbinot 14.95 PLE (19 zinātniskie darbinieki). Šis ir starpdisciplinārs pētījumu projekts, kura realizēšanai nepieciešamas fizikas (cietvielu, pusvadītāju, ķīmiskās, materiālu un teorētiskās fizikas apakšnozares), ķīmijas (neorganiskās un fizikālās ķīmijas apak''snozares) un materiālzinātnes (materiālfizikas apakšnozares) zinātņu nozaru metožu izmantošana.

Aktivitāšu īstenošanā plānota sadarbība gan ar augstskolām (piem. Daugavpils Universitāte, Osnabrikas Universitāte), gan zinātniski pētnieciskiem centriem (piem. Karlsrūes Pētniecības centrs).

Gan projekta zinātniskais vadītājs, gan nozīmīgu projekta posmu galvenie izpildītāji ir jaunie zinātnieki. Zinātniskās grupas sastāvā ietilpst reemigrējusais Latvijas zinātnieks. Projektā iesaistīti jaunie zinātnieki, doktoranti, grāda pretendenti, maģistri un maģistranti.

Projekta majaslapa "Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem"

Nr.: 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141

(2009 - 2012)