Projekts: Nr.1.1.1.1/19/A/020

Projekta ilgums: 01.10.2020 – 30.09.2023

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. habil. Phys., Prof. Uldis Rogulis

Projekta pieteicējs: LU Cietvielu fizikas institūts,

Sadarbības partneris: Light Guide Optics International, Līvāni

 

Projekta mērķis ir inovatīvu uz parejas metālu elementu luminiscenci balstītu optisko materiālu un prototipa izstrāde temperatūras sensora pielietojumam.

Projekts tiks izstrādāts kopā ar sadarbības partneri Light Guide Optics International. Projekta tips ir rūpniecisks, ar saimniecisko darbību nesaistīts.

Iegūtie rezultāti tiks publicēti 4 rakstos žurnālos, kas indeksēti starptautiskajās datubāzēs (Scopus, Web of Science) un viena patenta pieteikumā. Izstrādātā materiāla pielietojamība tiks nodemonstrēta, izveidojot optisku temperatūras sensora prototipu. Projekta sākuma tehnoloģijas gatavības līmenis ir 2 (TRL 2), bet projekta noslēgumā, līdz ar prototipa izveidošanu, paredzēts sasniegt 5. tehnoloģijas gatavības līmeni (TRL 5).

Kopējais projekta finansējums ir 300 000 EUR, tajā skaitā 173 400 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

 
 

Jaunumi par projektu

01.07.2021.

Sintezēti jauni, ar mangāna joniem aktivēti, polikristāliski aluminātu paraugi. Turpināti gan paraugu vispārējas raksturošanas, gan fotoluminiscences, fotoluminiscences ierosmes, dzišanas kinētikas un luminiscences temperatūras atkarību eksperimentālie mērījumi un to analīze.

Par darba rezultātiem ziņots referātā starptautiskajā konferencē “Developments in Optics and Communications” (DOC-2021) Rīgā un tie iekļauti arī M. Šmites maģistra darbā, kurš sekmīgi aizstāvēts LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē š.g. jūnijā.

Turpinās darbs pie optiskā temperatūras sensora prototipa izveides. Izstrādāts viens ierosinošā un detektējamā starojuma šķiedru konstrukcijas variants.


01.04.2021.

Aktuālā informācija par paveikto laika posmā no 01.01.2021 līdz 31.03.2021

Turpināta jaunu, ar mangāna joniem aktivētu, aluminātu paraugu sintēze. Turpināti gan paraugu vispārējas raksturošanas (rentgenstaru difrakcija un elektronu paramagnētiskā rezonanse), gan optisko īpašību raksturošanas (fotoluminiscence, fotoluminiscences ierosme, dzišanas kinētikas un luminiscences temperatūras atkarība) eksperimentālie mērījumi un to analīze.

Par pirmajiem darba rezultātiem ziņots LU CFI gadskārtējā, 37. zinātniskajā konferencē 25. februārī un pieteikts stenda referāts starptautiskajā konferencē “Developments in Optics and Communications” (DOC-2021) Rīgā.

Turpinās darbs pie optiskā temperatūras sensora prototipa izstrādes


05.01.2021.

Aktuālā informācija par paveikto laika posmā no 01.10.2020 līdz 31.12.2020

1. darbība. Paraugu sintēze un to sastāva optimizācija.
Sintezēti pirmie ar pārejas metālu joniem aktivētie aluminātu paraugi. Tiek strādāts pie optimālo aktivatoru koncentrāciju un paraugu sintēzes apstākļu optimizācijas.

2. darbība. Paraugu vispārēja raksturošana.
Veikti pirmie sintezēto paraugu vispārējās raksturošanas mērījumi ar rentgenstaru difrakcijas un elektronu paramagnētiskās rezonanses spektroskopijas metodēm.

3. darbība. Paraugu optisko īpašību raksturojums
Uzsākta paraugu optisko īpašību raksturošana ar fotoluminiscences, fotoluminiscences ierosmes, dzišanas kinētiku un luminiscences temperatūras atkarības mērījumu metodēm.

4. darbība. Optiskā temperatūras sensora prototipa izstrāde
Iegādātas pirmās optiskā temperatūras sensora prototipa izveidei nepieciešamās komponentes. Iesākts darbs pie sensora prototipa shēmas izstrādes.