Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 2.1.1.2. ietvaros LU Cietvielu fizikas institūtā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam tiek realizēts projekts „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās LU Cietvielu fizikas institūtā” (LU CFI).

Projekta identifikācijas Nr. 2010/0204/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/010 

Pašlaik LU CFI Eiropas pētniecības telpā ir pazīstams ar sasniegumiem cietvielu fizikā, kā arī nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu pētījumu jomā. Diemžēl esošā zinātniskā potenciāla kapacitātes stiprināšanai ir nepietiekošs finansējums, kas ierobežo LU CFI zinātnieku konkurētspēju starptautiskā mērogā. 

Projekta ietvaros ir paredzēts finansējums sekojošām aktivitātēm:

1.      Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu sagatavošanai (EK 7.Ietvaru programmai, EUREKA u.c.). Tiks iesniegti 25 projekti;

2.      Starptautisko konferenču apmeklējumiem, veicinot zinātniskās darbības atpazīstamību ES un pasaules zinātnes telpā (117 konferences);

3.      Pētniecības rezultātu popularizēšanai, tai skaitā starptautisko konferenču organizēšanai LU CFI un Latvijā (14 konferences);

4.      Piedalīšanās ar eksponātiem starptautiskās izstādēs (9 izstādes).

 

Projekts tiek īstenots LU Cietvielu fizikas institūtā no 2010. g. 1. jūlija līdz 2013. g. 30. jūnijam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 232125 LVL

Projekta vadītājs:

Andris Krūmiņš
e-pasts krumins@latnet.lv; tel. 67187816
Ķengaraga iela 8, 205. telpa

Sasniegtie rezultāti