Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0010/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/030

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar LU Cietvielu fizikas institūtu

Projekta kontaktpersonas no LU CFI puses: galvenā kontaktpersona Jānis Kleperis un pētnieks Mārtiņš Vanags

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 16.09.2013. līdz 31.08.2015. (24 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 349 974.00 LVL, t. sk. ESF finansējums 323 619.00 LVL (92,47 %), valsts budžeta finansējums 25 304.00 LVL (7,23 %), Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 1051,00LVL (0.30%).

Projekta kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis:

Projekta ietvaros RTU Tehniskās fizikas institūtā tiks izveidota jauna zinātnieku grupa, sadarbojoties ar RTU Silikātu materiālu institūtu un LU Cietvielu fizikas institūtu, kas izstrādās jaunas tehnoloģijas un sensorus pielietojumiem vides ilgtspējas nodrošināšanā. Tā sastāvēs no 3 Latvijas jaunajiem zinātniekiem, 3 doktorantiem, 1 ārvalsts jaunā zinātnieka, 1 repatriētā Latvijas zinātnieka un 3 pieredzējušiem Latvijas zinātniekiem.

Sadarbība notiks divu Valsts nozīmes pētniecības centru ietvaros. Projekts ir mērķēts uz zinātniskajā darbībā iesaistītās jaunatnes iespēju paplašināšanu, kas paredz jaunatnes izpratni par uzstādītiem mērķiem un to sasniegšanas iespēju meklēšanu. Projekta ietvaros plānots piesaistīt jaunus, perspektīvus zinātniekus valstī izvirzītajos prioritārajos zinātnes virzienos: „Enerģija un vide” un „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas”. Tas nozīmē šo jomu stiprināšanu un paplašināšanu nākotnē.

Projekta zinātniskais mērķis:

I)Izstrādāt CdTe un CdZnTe kristālu apstrādes lāzertehnoloģiju, kas ļaus samazināt radiācijas detektoru ražošanas izmaksas un uzlabos detektoru tehniskos parametrus: spektrālo izšķiršanas spēju un dinamisko diapazonu. Tehnoloģijas pamatā ir tāda lāzera starojuma pielietošana, kura kvanta enerģija ir mazāka par pusvadītāja aizliegtās zonas platumu. Šajā gadījumā ir iespējams realizēt starojuma mijiedarbību ar struktūrdefektiem CdTe un CdZnTe kristālu tilpumā, kas principiāli atšķiras no mūsdienās izmantotajām tehnoloģijām.

II)Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, izstrādāt jaunu, tā saukto, hibrīdo polimēru kompozītu (HPK) materiālus, kas saturētu dažāda veida oglekļa nanostruktūru pildvielu maisījumu. Sagaidāms, ka HPK materiāliem būs ievērojami palielināta gaistošo organisko savienojumu (GOS) selektīvā detektēšanas spēja. GOS ir vieni no bīstamākajiem apkārtējās vides piesārņotājiem. Šādu materiālu izstrāde ļautu tuvākajā nākotnē izgatavot miniatūras, pārnēsājamas, ērti lietojamas dažādu GOS detektēšanas iekārtas, kas pašreiz ir deficīts.

III) Veikt priekšizpēti jaunu sensoru/detektoru izstrādei, kas paredzēti benzola noteikšanai apkārtējā vidē, izmantojot fotonikas elementus un ierīces.

IV) Izstrādāt imobilizētus un neimobilizētus nanostrukturētus pārejas metālu oksīdu katalītiskos materiālus, kas spējīgi neitralizēt nevēlamus vidi piesārņojošus, apkārtējai videi un cilvēkiem kaitīgus ķīmiskus savienojumus, neizmantojot cēlmetālus.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:


1. Jaunas zinātniskās grupas izveide;
2. Jaunu darba vietu izveide zinātniskajā grupā;
3. Zinātnisko rakstu, t. sk., oriģinālu zinātnisko sagatavošana žurnāliem, kas iekļauti SCOPUS datubāzē;
4. Oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošanapublicēšanai žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no Thomson&ReutersJournalCitationReport nozares vidējā citēšanas indeksa;
5. Dalība ar ziņojumiem starptautiskās zinātniskās konferencēs par projekta rezultātiem;
6. JaunasCdTe un CdZnTe kristālu apstrādes lāzertehnoloģijas izstrāde.
 

Projekta laikā tiks īstenotas šādas aktivitātes:
1. Jaunas zinātniskās grupas izveide, nodrošinot papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei

2. Pētniecība:
2.1. CdTe un CdZnTe kristālu apstrādes lāzertehnoloģiju izstrāde;
2.2. GOS sensoros izmantojamu inovatīvu hibrīdo polimēru kompozītu (HPK) materiālu iegūšanas metodikas izstrāde;
2.3. Fotonikas ierīču izmantošana GOS noteikšanā;
2.4. Nanostrukturētu pārejas metālu oksīdu katalītisko materiālu izstrāde;
2.5. Publikāciju sagatavošana un citi publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneris – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātniskais vadītājs – Māris Knite

© Rīgas Tehniskā universitāte 2013.gada 15.septembris