Notikumi projektā 8. pārskata periodā no 01.062015. līdz 31.08.2015.

Projekta ietvaros turpinājās pētījumi četrās apakšaktivitātēs, RTU Tehniskās fizikas institūtam sadarbojoties ar LU Cietvielu Fizikas institūtu. Visi darbinieki veica pētījumus projektā atbilstoši plānotajam. Doktoranta Mārtiņa Vanaga promocijas darba aizstāvēšana sekmīgi notika 03.06.2015.

Doktoranta Edvīna Daukštas promocijas darbs ir pieņemts aizstāvēšanai RTU promocijas padomē, izgājis VAK pārbaudi un tā aizstāvēšana plānota 09.09.2015.

Pētnieciskajā apakšaktivitātē „CdTe un CdZnTe kristālu apstrādes lāzertehnoloģiju izstrāde” tika veikta eksperimentālo rezultātu (fotoluminiscences un Ramana spektri, Voltampēra raksturlīkne, Furjē IS spektroskopijas mērījumi) analīze un datu apstrāde CdZnTe paraugiem pirms un pēc apstarošanas ar lāzeru.

Zinātniskais raksts „Laser ablation in CdZn Te crystal due to thermal self focusing: secondary phase hydrodynamic expansion” iesniegts publicēšanai žurnālā „Applied Surface Science”, kā arī veikta raksta rediģēšana saskaņā ar žurnāla recenzentu ieteikumiem.

Tika sagatavots izstrādātās CdZnTe kristālu lāzertehnoloģijas apraksts.

Pētnieciskajā apakšaktivitātē „GOS sensoros izmantojamu inovatīvu hibrīdo polimēru kompozītu (HPK) materiālu iegūšanas metodikas izstrāde”

tika veikts darbs pie zinātniskā raksta „Development of hybrid polymer nanocomposites for portable VOC sensor systems” un tas tika iesniegts publicēšanai žurnālā “S&A B Chemical”.

Sagatavots izstrādātās hibrīdo polimērnanokompozītu izgatavošanas metodes apraksts.

Projektā gūtie zinātniskie rezultāti apkopoti un prezentēti konferencē Euro Nano Forum un EuNetAir sanāksmē.

Pētnieciskajā apakšaktivitātē „Fotonikas ierīču izmantošana GOS noteikšanā”

tika veikts darbs eksperimentālās iekārtas shēmas izstrādē GOS noteikšanā, meklēti vairāku GOS absorbcijas spektri, veikta zinātniskās literatūras analīze.

Par projektā iegūtajiem rezultātiem žurnālā „Analytica Chimica Acta” ir publicēts zinātniskais raksts "Use of radiation sources with mercury isotopes for real-time highly sensitive and selective benzene determination in air and natural gas by differential absorption spectrometry with the direct Zeeman effect" . Projektā gūtie zinātniskie rezultāti apkopoti un prezentēti konferencē Euro Nano Forum.

Pētnieciskajā apakšaktivitātē „Nanostrukturētu pārejas metālu oksīdu katalītisko materiālu izstrāde” tika sintezēti dažādi špineļa tipa ferītu katalizatori un to heterostruktūras foto-Fentona reakcijām. Secināts, ka vērā ņemamu foto-Fentona aktivitāti uzrāda tikai ar sola-gēla pašaizdegšanās reakcijas sintēzes metodi iegūts un planetārajās ložu dzirnavās apstrādāts ZnFe2O4.

Paralēli izstrādāta sintēzes metode FeOOH nanostienīšu sintēzei ar dažāda garuma/diametra attiecību.

Sagatavots: 2015.gada 4.septembrī

Informāciju sagatavoja: Prof. M. Knite, Projekta zinātniskais vadītājs Publicēts: 2015.gada.

  

Notikumi projektā 7. pārskata periodā no 01.03.2014. līdz 31.05.2015.

Pētnieciskajā apakšaktivitātē «Nanostrukturētu pārejas metālu oksīdu katalītisko materiālu izstrāde» sintezētas dzelzs oksīda plānās kārtiņas, kas leģētas ar IIIB grupas elementiem (Boru, Alumīniju, Galliju un Indiju) Pēc sintēzes kārtiņas apdedzinātas un to struktūra pētīta ar rentgenstaru difraktometriju un skenējošā elektrona mikroskopiju. Mērītas fotoelektroķīmikās īpašības sintezētajām kārtiņām un veikta Motta-Šotki analīze.

Secināts, ka fotostrāvas atkarībā no potenciāla visām leģētām hematīta kārtiņām pieaug anodiskajā virzienā, norādot uz n-tipa vadāmību. Secināts, ka leģētajām kārtiņām parādās likumsakarība, ka vislielākā efektivitāte kārtiņai ir tad, kad leģētā elementa koncentrācija ir 7,5 atomārie procenti. Tā pat secināts, ka leģēšana neietekmē hematīta kārtiņas virsmas mikromorfoloģiju un rentgenstaru difrakcijas analīze norāda, ka gala kārtiņas saglabā hematīta fāzi.

Sagatavots: 2015.gada 30.maijā

  

Notikumi projektā 5. pārskata periodā no 01.09.2014. līdz 30.11.2014.

RTU Tehniskās fizikas institūtam sadarbojoties ar partneri un LU Cietvielu Fizikas institūtu, tiek īstenoti pētījumi četrās apakšaktivitātēs. Visi darbinieki ir iesaistījušies projektā, saskaņā ar plānoto. Divi doktoranti paralēli darbam projektā turpina strādāt pie doktora disertācijas.

Pētnieciskajā apakšaktivitātē „Nanostrukturētu pārejas metālu oksīdu katalītisko materiālu izstrāde” veikta literatūras datu analīze par Ag2O fotokatalizatoriem; sintezēti dažādu sastāvu fotokatalizatori un pētītas to īpašības. Augstāko fotokatalītisko aktivitāti redzamajā gaismā uzrādīja ZnO fotokatalizatori, kuros 5 at% cinka atomu ir aizvietoti ar pārejas vai pēcpārejas metāla atomiem.

Tika pētītas arī hematīta plānās kārtiņas, kuras leģēja ar Ittrija (Y) joniem. Tika izvēlēta izsmidzināšanas pirolīzes metode kārtiņu sintēzē parprekursora šķīdumu izmantojot FeCl3.

Tika veikta rentgenstaru difrakcijas analīze, lai noskaidrotu kārtiņas struktūru, kā arī skenējošā elektronu mikroskopa fotogrāfijas, lai noskaidrotu virsmas morfoloģiju. Secināts, ka, ka Y palielina elementārās šūnas tilpumu. Tika uzņemti arī optiskie absorbcijas spektri kārtiņām, kuros noskaidrojās, ka, palielinoties Y koncentrācijai aizliegtās zonas platums nedaudz samazinās.

Lielākā uzmanība tika pievērsta fotostrāvas mērījumiem. Šie mērījumi viennozīmīgi parāda, ka optimāla Y koncentrācija dzelzs oksīda plānajā kārtiņā ir 5 at% no fotoelektroķīmiskās performances viedokļa.

Vēl piektajā atskaites posmā tika pētīta impulsa galvanizācijas metode dzelzs oksīda ieguvei. Kārtiņām tika veikta arī M-S analīze noskaidrojot vairākas korelācijas, kurās impulsa parametri ietekmē plakanas zonas potenciālu un lādiņnesēju koncentrāciju.

A.Šutka piedalījās ar referātu par pētījumu rezultātiem konferencē Inter Academia 2014, 10.-12.septembris, Rīga un M.Vanags ar referātu konferencē RCBJSF FM&NT, 30.09 – 02.10, Rīga.

Informāciju sagatavoja: Prof. M. Knite, Projekta zinātniskais vadītājs Publicēts: 2014.gada.4.decembrī

  

Notikumi projektā 4. pārskata periodā no 01.06.2014. līdz 31.08.2014.

LU Cietvielu Fizikas institūts kā projekta sadarbības partneris turpina darbu apakšaktivitātē „Nanostrukturētu pārejas metālu oksīdu katalītisko materiālu izstrāde”. 4.etapā tika veikti darbi vairākos virzienos:

  • Špineļa tipa ferītu fotokatalizatoru MFe2O4 (M=Ni, Zn, Mn, Co, Cu) izstrāde un izpēte;
  • Foto-oksidācijas metodes izstrāde Ag kokatalizatora uznešanai;
  • Fe2-xMxO3 (kur M=Y, In, Sr) fotoelektroķīmiskā aktivitātes noteikšana;
  • Heterostruktūru ar TiO2 izstrāde un izpēte.

Vislielākā uzmanība tika pievērsta Fe2-xMxO3 plāno kārtiņu sintēzei un izpētei. Tika salīdzinātas divu metožu radītā ietekme uz Fe2O3 fotoelektroķīmiskajām un fizikālajām īpašībām. Fotoelektroķīmiskie mērījumi liecina, ka pastāv optimāls kārtiņas biezums un karsēšanas temperatūra, ko arī noskaidrojām.