Projekta ietvaros izveidojot jaunu jauno zinātnieku grupu, sekmēsim starpnozaru – biomedicīnas, materiālzinātnes, redzes fizioloģijas, sabiedrības veselības un kognitīvās zinātnes – sadarbību, no kuras ir atkarīga Latvijas Universitātes konkurētspējas saglabāšana un paaugstināšana pasaules tirgū šajās zinātņu apakšnozarēs. Vienotas grupas izveide veicinās lietišķo pētījumu rezultātu eksportspēju un jaunu darba vietu radīšanu. Zinātniskajā un pētnieciskajā darbā un inovācijās LU un LU CFI jaunajā zinātniskajā grupā iesaistoties Latvijas izcelsmes jaunajiem zinātniekiem un ārvalstu zinātniekiem, veiksim starpnozaru pētījumu redzes funkcionālo un redzes uztveres parametru novērtēšanai redzes pārslodzes gadījumā.