1. Jaunas starpdisciplināras jauno zinātnieku pētnieciskās grupas izveide

2. Jaunu darba vietu izveide

3. Pētniecība

3.1. Cēloņu-seku sakarību pētījumi redzes pārslodzes gadījumā

3.1.1. Redzes tuvuma triādes novērtēšanas pētījumi

3.1.2. Redzes uztveres kvalitātes ietekmējošo faktoru pētījumi

3.1.3. Vizuālās informācijas apstrādes pētījumi

3.2. Daudzfunkcionālās redzes stresa diagnostikas metodes izstrāde

3.2.1. Algoritmu, tehnisko risinājumu izstrāde redzes parametru un uztveres novērtēšanai

3.2.2. Testēšana, salīdzinājums ar standarta metodēm, pilnveidošana

3.2.3. Prototipa izstrāde un patentmeklējumi

3.3. Zinātnisko publikāciju un referātu sagatavošana

3.3.1. Pētījumu rezultātu atspoguļošana Latvijas mēroga un starptautiskās konferencēs

3.3.2. Zinātnisko rakstu sagatavošana un iesniegšana publicēšanai (Web of Science un/vai Scopus datubāzes žurnāli)

3.3.3.Oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošana un iesniegšana publicēšanai (ar citēšanas indeksu ≥50% no TRJCR®)