Projekta nosaukums: „Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un redzes stresa diagnostikas metodikas izstrāde”

Vienošanās Nr.2013/0021/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/001

LU reģistrācijas Nr. ESS2013/141

Projekta izpildes termiņš: no 2013. gada 1. novembra līdz 2015. gada 31. augustam

Projekta kopējais finansējums: EUR 497862.85

Projekta zinātniskais vadītājs: asociētā profesore Gunta Krūmiņa

Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica

Projekta sadarbības partneris - LU aģentūra "LU Cietvielu fizikas institūts"

Projekta vispārīgais mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot jaunu starpdisciplināru zinātnisko grupu redzes pētījumiem biomedicīnas apakšnozarē, kuras pētnieciskajā darbā papildus tiks piesaistīti kompetenti dažādu nozaru jaunie zinātnieki un ārvalstu zinātnieks.

Projekta specifiskais mērķis:

Projekta specifiskais mērķis ir veikt pētījumu cēloņu-seku sakarību izpētē redzes pārpūles gadījumos, izstrādājot jaunu diagnostikas iekārtu redzes stresa novērtēšanai vizuālās informācijas apstrādes laikā, pielietojot inovatīvos materiālus un tehnoloģijas biomedicīnas nozarē, lai kontrolētu redzes pārslodzi un celtu cilvēku efektivitāti darbā ar displejiem.

Projekts un pētījums atbilst sabiedrības veselības, biomedicīnas tehnoloģiju un materiālzinātnes nozarēm.

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr.752 apakšpunktu 3.1. projekts atbilst šādiem kritērijiem:

1) veic pamatdarbību – zinātnisko darbību un zinātnisko darbību rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārnese veidā;

2) atlīdzību, kas iegūta, īstenojot šīs pamatdarbības, atkārtoti investē pamatdarbībās;

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa.