Identifikācijas numurs: lzp-2023/1-0528

Tips: Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta ilgums: 2024-2026

Projekta vadītājs: Ph.D. Inga Pudža, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

LU CFI finansējums: 300 000 EUR

Projekta kopsavilkums: 

Termoelektrībai ir liels potenciāls palielināt energoefektivitāti, pārvēršot siltuma zudumus elektroenerģijā un ierobežojot globālo sasilšanu. Pēdējos gados aktīvi tiek izstrādāti un pētīti jauni t.s. augstas entropijas daudzkompotentu materiāli, kas satur vismaz piecus elementus līdzīgās koncentrācijās, ar izcilām funkcionālajām un mehāniskajām īpašībām. Šādi materiāli ir daudzsološi, tomēr maz izpētīti termoelektriskiem pielietojumiem. Šī fundamentālā projekta ietvaros mēs plānojam izstrādāt zemas, vidējas un augstas entropijas daudzkomponentu cietos šķīdumus, kuru pamatā ir slāņveida metālu halkogenīdu savienojumi, termoelektriskajiem pielietojumiem un izpētīt korelāciju starp to struktūru un īpašībām, izmantojot sinhrotronā starojuma rentgenabsorbcijas spektroskopiju, eksperimentālās metodes laboratorijās un tādas attīstītas skaitliskās modelēšanas metodes kā apgriezto Montekarlo, molekulāro dinamiku un kvantu ķīmijas aprēķinus. Projekta mērķis ir izpētīt atsevišķu elementu ietekmi uz daudzkomponentu halkogenīdu materiālu struktūru un termoelektriskajām īpašībām, kas piemēroti augstas veiktspējas termoelektriskiem pielietojumiem. Projekts atbilst Latvijas Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu Viedās Specializācijas jomai “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

 

LU CFI EXAFS spektroskopijas laboratorijas mājaslapa