Moderni materiāli nātrija jonu baterijām (2019. - 2022.)

Projekta vadītājs Gints Kučinskis

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/166

Pētniecības projekta mērķis ir uzlabot nātrija jonu bateriju elektrodu materiālu veiktspēju. Projektā tiek pētīti divi nātrija jonu bateriju katodmateriāli: NaMO2 un Na2MP2O7 (M – Fe, Mn vai abu kombinācija). Tiek sintezēti minētie materiāli, analizēta to struktūra, sastāvs, morfoloģija un elektroķīmiskās īpašības un analizēta reducēta grafēna oksīda nanoslāņu ietekme uz pētīto materiālu elektroķīmiskajām īpašībām. Projektā tiek pētītas NaMO2 un Na2MP2O7 fāžu pārejas līdzsvara un nelīdzsvara apstākļos un elektroķīmiskās īpašības kā funkcija no tām. Projekta rezultātā tiks uzlabota ciklēšanas stabilitāte un jaudas blīvumu pētītajos nātrijā jonu bateriju materiālos.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā 36 mēnešus no 01.04.2019. līdz 31.03.2022. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805.88 EUR.


Jaunumi par projektu

05.08.2019.

Veikta iepazīšanās ar literatūru, NaMO2 un Na2MP2O7 (M – Fe, Mn vai Fe0.5Mn0.5) sintēzei piemērotas sistēmas izveide, uzlabojot esošo gāzu pievades sistēmu. Veikti pirmie soļi, lai saliktu elektroķīmisko šūnu ar metālisku nātriju, sagatavots 1 M NaClO4 elektrolīts propilēnkarbonātā. Sākts darbs pie in-situ rentgena difrakcijas analīzes šūnas turētāja.

Sintezēti Na2FeP2O7 un NaFeO2 nātrija jonu bateriju katodmateriālu sintēze. To tīrība apstiprināta ar rentgenstaru difrakcijas analīzes palīdzību. Izmantojot skenējošo elektronu mikroskopiju, noteikti graudu izmēri – abiem materiāliem tie ir 1 – 5 µm robežās. Sperti pirmie soļi analoģisku materiālu sintēzei, kur Fe aizstāts ar Mn.