ESF projekts Nr. 2013/0015/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/010

Projekta ietvaros LU Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) tiks izveidota jauna zinātniskā grupa ar vispārīgo mērķi papildus piesaistīt zinātnei cilvēkresursus 6 PLE. Grupas sastāvā ir 2 jaunie zinātnieki, 1 doktorants, 1 grāda pretendente, 1 ārvalstu zinātnieks un 1 zinātnieks.

Projekta zinātniskā pētījuma mērķis ir inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu caurspīdīgai elektronikai un fotonikai izpēte, kas atbilst valsts prioritārajam zinātnes virzienam „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas”. Paredzētie materiāli ir metāliskie nanovadi, caurspīdīgie pusvadītāji un bezsvina segnetoelektriķi. Iegūtie rezultāti tiks publicēti vismaz desmit oriģinālos zinātniskos rakstos SCI žurnālos, kā arī tiks izstrādāta viena jauna metode, kas ļaus iegūt materiālu modeļu parametrus no rentgenabsorbcijas spektriem.

Projekta finansējuma apmērs ir 497990.91 EUR, t.sk. ESF finansējuma apmērs ir 448837.80 EUR (90.13%). Projekta īstenošanas vieta ir LU CFI, tā kopējais ilgums ir 23 mēneši (01.10.2013- 31.08.2015).

Sīkāka informācija ir atrodama projekta mājaslapā