Hologrāfiskā ieraksta materiālu izstrāde uz azo-benzola un epoksīda savienojumu bāzes (2020.)

Projekts Nr. _KC-PI-2020/26

Projekta  ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.phys Jānis Teteris

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

2017.gada 25.maijā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu (turpmāk – LU CFI) tika noslēgts līgums Nr. KC-L-2017/17 par atbalsta saņemšanu Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda ietvaros.

2020.gada 31.martā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra trešās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprināja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta projekta iesniegumu Hologrāfiskā ieraksta materiālu izstrāde uz azo-benzola un epoksīda savienojumu bāzes”,  identifikācijas numurs KC-PI-2020/26.

Projekta mērķis ir izpētīt fotoinducētos masas pārneses procesus amorfās halkogenīdu un azo-benzola organisko savienojumu plānās kārtiņās un, izmantojot šos procesus un materiālus, izstrādāt jauna tipa fotorezistus hologrāfiskam ierakstam, kas neprasa ķīmisko apstrādi pēc gaismas ekspozīcijas.

Maksimālais atbalsta finansējums projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000.00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000,00 EUR.

 


 

Jaunumi par projektu

30.09.2020.

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/26 “Hologrāfiskā ieraksta materiālu izstrāde uz azo-benzola savienojumu bāzes” pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.