Identifikācijas numurs: lzp-2022/1-0608

Tips: Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta ilgums: 01.04.2023.-31.03.2026.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta kopsavilkums: 

Mūsdienu tehnoloģiskās prasības tādās jomās kā mikroelektronika, mikrooptika, fotonika un nanomedicīna ir sasniegušas līmeni, kad tradicionālās termometrijas izmantošana kļūst par ierobežojošu faktoru vai vispār neļauj veikt precīzus temperatūras mērījumus. Šajā fundamentālā projektā mēs piedāvājam izstrādāt jaunu metodoloģiju, kuras pamatā ir rentgenabsorbcijas spektroskopijas izmantošana materiāla temperatūras mērīšanai, analizējot rentgenabsorbcijas spektra sīkstruktūras amplitūdu. Piedāvātā metode temperatūras noteikšanai ir vērsta uz, bet nav ierobežota ar temperatūras kartēšanu daudzslāņu mikroshēmās un plazmonu nanodaļiņās. Projekts atbilst Latvijas Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu Viedās Specializācijas jomai “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

PROJEKTA MĀJASLAPA