2017.gada 25.oktobrī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un Centrālā finanšu līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” (Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veidot LU CFI par Latvijas un Baltijas jūras reģiona nozīmes moderno materiālu pētniecības un tehnoloģiju pārneses centru,attīstot un pilnveidojot Atvērtās piekļuves (Open Acces) infrastruktūru, to izmantojot zinātniskajai Pētniecībai & Attīstībai & Inovācijai (P&A&I). LU CFI Atvērtas piekļuves infrastruktūras ietvaros tiks izveidotas divas prototipēšanas laboratorijas: plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijām, elektronisko un fotonisko ierīču izstrādei.

Projekts, kura kopējais finansējums ir EUR 15’320’196, tiks īstenots līdz 2021.gada janvārim (ieskaitot), ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumus Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4.pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas noteikumi”.

Vienošanās nr.1.1.1.4/17/I/002

Projekta ilgums: 25.10.2017.- 31.01.2021.

Projekta vadītājs: LU CFI direktors: Dr. phys. Mārtiņš Rutkis

Projekta kopējais finansējums ir EUR 15’320’196. 


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS: 01.05.2021. – 30.06.2021.)

Laika posmā no 01.05.2021. līdz 30.06.2021. turpinājās Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 noslēdzošā fāze, tika piegādātas un uzstādītas pēdējās projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros iegādātās iekārtas.

Projekta īstenošanas laikā ir modernizēta un attīstīta pētniecības infrastruktūra 7 zinātniskajām laboratorijām LU CFI.

Tāpat tika veikta LU CFI 5.stāva laboratorijas korpusa pārbūve un laboratorijas gāzu sistēmu izveide, kā arī veikta LU CFI ēkas vestibilu un kāpņu daļēja pārbūve un liftu nomaiņa.

 

Kopumā veikti 82 iepirkumi 74 iepirkumu pozīcijām un paredzētie iepirkumi projekta ietvaros veikti 100% apmērā.

Projekta ievaros iepirkmu rezultātā noslēgti 106 iepirkumu līgumi t.sk., gan būvniecības, gan iekārtu piegādes un uzstādīšanas līgumi.

Visi projektā paredzētie rezultatīvie un iznākumu rādītāji ir sasniegti atbilstoši plānotajam.

Projekta ieviešana ir pabeigta 30.06.2021.

Informācija publicēta 28.07.2021.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS: 01.02.2021. – 30.04.2021.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros turpinās iekārtu piegāde un uzstādīšana projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros. Ir piegādātas un uzstādītas laboratorijās vairākas iekārtas.

Piemēram:

Optiskās spektroskopijas laboratorijas vajadzībām ir piegādāts un uzstādīts aprīkojums optisko signālu spektru reģistrācijai ar laika izšķiršanu. Uzstādītā sistēma ļauj noteikt luminiscences spektrāli-kinētiskos parametrus ar izcilu laika izšķirtspēju. Iekārta sastāv no spektrometra, kas vispirms analizējamo starojumu sadala spektrā, un detektora, kas reģistrē optisko signālu kinētikas veidā. Šī iekārta tiks izmantota dažādu optisko materiālu raksturošanai, piemēram, projektos sadarbībā ar CERN (the European Organization for Nuclear Research).

Tāpat Optiskās spektroskopijas laboratorijas vajadzībām ir piegādāta un uzstādīta Laikā korelētu fotonu detekcijas sistēma nelineārās daudzfotonu spektroskopijas iekārta. Starojuma detektori, kas ļauj mērīt luminiscence kinētiku ļoti vājiem signāliem. Šī detektēšanas sistēma tiks izmantota kopā ar iepriekš projektā iegādātajiem impulsa lāzeriem, ko izmantos luminiscences ierosināšanai. Ar šīs iekārtas palīdzību būs iespējams veikt dažādu optisko materiālu padziļinātu raksturošanu, piemēram, projektos, kas saistīti ar biomedicīnu.

Projektie ieviešana turpinās.

Informācija publicēta 30.04.2021.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS: 01.11.2020. – 31.01.2021.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros ir pabeigti būvdarbi līguma “Rūpnieciski ražota modulis ar inženiertīkliem projekta “LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm” ietvaros ar SIA VBLC.

Kā arī turpinās iekārtu piegāde un uzstādīšana projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros. Ir piegādātas un uzstādītas laboratorijās vairākas iekārtas.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā “Par mums/”Iepirkumi”.

Tāpat ir pagarināts projekta Nr.1.1.1.4/17/I/002 īstenošanas termiņš līdz 31.05.2021.

Informācija publicēta 31.01.2021.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS: 01.08.2020. – 30.10.2020.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros turpinās būvdarbi līguma “Rūpnieciski ražota modulis ar inženiertīkliem projekta “LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm” ietvaros ar SIA VBLC.

Kā arī turpinās iekārtu piegāde un uzstādīšana projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros. Ir piegādātas un uzstādītas laboratorijās vairākas kārtas, piemēram,  Helios G5 UX.

Helios G5 UX DualBeam (Thermo scientific) ir jaunākās paaudzes augstas izšķirtspējas skenējošais, gan elektronu, gan jonu kūļa mikroskops (SEM/FIB). Mikroskops ir vairāku iekārtu apvienojums, kuram ir vairākas būtiskas priekšrocības salīdzinot ar esošajiem SEM:

- augsta elektronu mikroskopajas SEM/STEM izšķirtspēja (zem 1 nm) un jonu kūļa mikroskopijas izšķirtspēja (zem 4 nm);

- plašais elektronu detektoru klāsts nodrošina dažādu vaida informācijas attēlu iegūšanu. Mikroskops ir aprīkots arī ar rentgenfluorescences (EDS) un atpakaļstaroto elektronu difrakcijas (EBSD) iekārtām, kuras nodrošina informāciju par parauga sastāvu un kristālisko struktūru.

-jaunās paaudzes divstaru tehnoloģijas, dod iespēju iegūt informāciju ne tikai no parauga virsmas, bet arī tilpumā, griežot šķēli pa šķēlei, kur šķēles nogriešanas precizitāte ir zem 10nm.

-augstas precizitātes nenomanipulators, apvienojumā ar AutoTem programmatūru, nodrošina automātisku TEM lameļu (plānas materiālu šķēlītes) izgatavošanu, tālālai izspētei STEM vai TEM.

- gāzu injekcijas sistēma (GIS) kombinācijā ar SEM un FIB un nanomanipulatoriem dod iespēju veikt mikro/nano strukturētu ierīču izgatavošanu mikroskopā (metināšanu un griešanu), kā arī var izmantot elektro un jonu litogrāfijā.

1.attēls Helios G5 UX.

1.attēls Helios G5 UX.

Laika posmā no 01.08.2020. līdz 30.10.2020. projekta ietvaros ir gan vairāki izsludināti  iepirkumi, gan vairāki pabeigti iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā “Par mums/”Iepirkumi”.

Informācija publicēta 30.10.2020.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS: 01.05.2020. – 31.07.2020.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros turpinās būvdarbi līguma “Rūpnieciski ražota modulis ar inženiertīkliem projekta “LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm” ietvaros ar SIA VBLC.

Kā arī turpinās iekārtu piegāde un uzstādīšana projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros. Ir piegādātas un uzstādītas laboratorijās, piemēram, šādas iekārtas:

 • Plazmas tīrītājs GIGAbatch 360M
 • Vakuuma noplūdes detektors
 • Izostatiskās presēšanas iekārta
 • Inertās atmosfēras darba stacija (cimdu kaste)
 • Piliena formas analizators Kruss DSA25E
 • Manuāls dimanta griezējs ATV RV-129
 • Rotācijas pārklāšanas iekārta Laurell WS-650Mz-23NPPB
 • Planetārais centrifūgas maisītājs Thinky mixer ARE 250
 • UV ozona tīrītājs Novoscan Technologies PSD-UV8T
 • Vakuuma krāsns

Laika posmā no 01.05.2020. līdz 31.07.2020. projekta ietvaros ir gan vairāki izsludināti  iepirkumi, gan vairāki pabeigti iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā “Par mums/”Iepirkumi”.

Informācija publicēta 31.07.2020.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS: 01.02.2020. – 30.04.2020.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros ir noslēgts līgums ar SIA VBLC par objekta “Rūpnieciski ražota modulis ar inženiertīkliem projekta “LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm” ietvaros, ko izstrādājusi SIA “AR.4” būvdarbiem. Būvdarbu ietvaros paredzēts uzstādīt šķidrā slāpekļa tvertni šķidrā slāpekļa iepildīšanai djuāros, un slāpekļa gāzes ar 99.999% (5.0) tīrības pakāpi iegūšanai, kā arī atbilstoša aprīkojuma uzstādīšana un pievienošana izbūvējamai gāzu sistēmai un citi darbi atbilstoši iepirkuma dokumentācijai.

Kā arī turpinās iekārtu piegāde un uzstādīšana projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros. Ir piegādātas un uzstādītas laboratorijās, piemēram, šādas iekārtas:

 • Augsttemperatūras elektriskā krāsns

Augsttemperatūras elektriskā krāsns Nabertherm LHT 08/18 ir aprīkota ar molibdēna disilicīda sildelementiem un programmējamu temperatūras kontrolieri, kas ļauj veikt daudzpakāpju termisko apstrādi temperatūras diapazonā līdz 1800C. Šī krāsns ir piemērota keramisku materiālu apdedzināšanai, saķepināšanai un cietfāžu sintēzēm.

1.attēls Augsttemperatūras elektriskā krāsn Nabertherm LHT 08/18

1.attēls Augsttemperatūras elektriskā krāsn Nabertherm LHT 08/18

 • TL/OSL iekārta Lexsygresearch – jauna mērījumu sistēma luminiscences pētījumiem

Lexsygresearch ir elastīga moduļu sistēma, ar kuras palīdzību var pētīt  termiski un optiski stimulēto luminiscenci (TL un OSL) dažāda veida paraugiem – kristāliem, keramikām, pulveriem. Šādu iekāru var pielietot materiālu fizikas, radiācijas kontrolēs, cietvielu dozimetrijas un arheoloģijas jomās. LU CFI šī iekārta tika iegādāta cietvielu materiālu luminiscences procesu un dozimetrisku īpašību izpētei. Pašlaik Lexsygresearch TL/OSL iekārta tiek aktīvi izmantota dažādu materiālu luminiscences īpašību izpētei divu LZP granta projekta ietvaros.

Pateicoties iekārtas moduļu konstrukcijai luminiscences stimulācijas un reģistrācijas konfigurāciju var mainīt saskaņā ar lietotāja vajadzībām. Iegādātais lexsygreserch modelis ir aprīkots ar iebūvētiem rentgena staru un beta staru avotiem. TL mērījumiem tiek izmatots sildītājs (līdz 710 ⁰C); savukārt OSL mērījums nodrošina trīs iebūvētie LED gaismas avoti ar dažādiem viļņu garumiem. Vienlaicīgi iekārtā var ielādēt līdz 80 paraugiem. TL/OSL iekārta ar gaismas vada palīdzību tiek sasaistīta ar spektrometru un CCD kameru, tas ļauj iegūt TL, OSL un rentgenluminiscences spektrus.

2.attēls TL/OSL iekārta Lexsygresearch

2.attēls TL/OSL iekārta Lexsygresearch

 • PLD iekārta

PLD iekārtām parasti izmanto fokusētu implusa eksimēra lāzeru, lai iztvaicētu nelielu cietā mērķmateriāla daudzumu vakuuma kamerā un iegūtu plānu plēvīti ar tādu pašu ķīmisko sastāvu kā sākotnējam mērķa materiālam. PLD process ļauj nogulsnēt daudzus sarežģītus metariālus dažādās pmatnes temperatūrās un plašā diapazonā fona gazes sastāvu un spiediena. PLD iekārtais ir divas vakuuma kameras un tā ir paredzēta attiecīgi oksīdu un sulfīdu plānu plēvju nogulsnēšanai.

3.attēls PLD iekārta

3.attēls PLD iekārta

 • PVD HIPIMS plazmas putināšanas iekārta

PVD HIPIMS plazmas putināšanas iekārta ir paredzēta neorganisko pārklājumu (metālu, oksīdu, nitrīdu, hidrīdu) iegūšanai uz cietām pamatnēm ar augstas jaudas impulsu magnetrono izputināšanu (HiPIMS), kas nodrošina plašu kontroles parametru klāstu un blīvus pārklājumus ar labu adhēziju. Vakuuma kamera ir aprīkota ar diviem magnetroniem (150x75 mm mērķa izmērs), biezuma mērīšanas sistēmu uzklāšanas laikā, optisko plazmas emisijas spektroskopiju ar augstu laika izšķirtspēju pulsējošu procesu izpētei, reaktīvu procesu kontroles sistēmu, un lineāras pamatnes kustības mehānismu vienmērīgu pārklājumu iegūšanai. Iespējama pamatnes sildīšana līdz 800ºC.

 

Laika posmā no 01.02.2020. līdz 30.04.2020. projekta ietvaros ir pabeigti 10 iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā “Par mums/”Iepirkumi”.

Informācija publicēta 30.04.2020.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS: 01.11.2019. – 31.01.2020.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros ir izsludināts iepirkums LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm būvdarbi, atbilstoši būvprojektam Rūpnieciski ražots modulis ar inženiertīkliem projekta “LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm” ietvaros, ko izstrādājusi SIA “AR.4”. Būvdarbu ietvaros paredzēts uzstādīt šķidrā slāpekļa tvertni šķidrā slāpekļa iepildīšanai djuāros, un slāpekļa gāzes ar 99.999% (5.0) tīrības pakāpi iegūšanai, kā arī atbilstoša aprīkojuma uzstādīšana un pievienošana izbūvējamai gāzu sistēmai un citi darbi atbilstoši iepirkuma dokumentācijai.

Kā arī turpinās iekārtu piegāde un uzstādīšana projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros. Ir piegādātas un uzstādītas laboratorijās, piemēram, šādas iekārtas:

 • PVD HIPIMS plazmas putināšanas iekārta;
 • Vakuuma karstās presēšanas iekārta;
 • Augstas temperatūras tuneļkrāsns;
 • Magnētisko trokšņu slāpētāji SEM + FIB iekārtai;
 • Pikosekunžu viļņu garuma pārskaņojamais lāzers;


1.attēls Pikosekunžu viļņu garuma pārskaņojamais lāzers

 • u.c.

Laika posmā no 01.11.2019. līdz 31.01.2020. projekta ietvaros kopumā ir izsludināti 11 iepirkumi un pabeigti 4 iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā “Par mums/”Iepirkumi”.

Informācija publicēta 31.01.2020.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS: 01.08.2019. – 31.10.2019.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros 22.10.2019. ir nodoti ekspluatācijā būvdarbi 5.stāvā, kur tika veikti laboratorijas telpu atjaunošanas un citi vienkāršoti atjaunošanas darbi (būvdarbus veica SIA “Wood Construction”).

Projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros tika piegādātas un uzstādītas vairākas iekārtas, t.sk.,:

 • Ķīmisko tehnoloģiju laboratorijas  vajadzībām – uzstādīti vispārīgas nozīmes velkmes skapji darbam ar ķīmiskajiem savienojumiem. Tie ir papildināti ar ventilācijai pievienotiem vielu uzglabāšanas skapjiem šķīdinātāju, skābju un citu kaitīgu gaistošu vielu uzglabāšanai:


1.attēls Vispārīgas nozīmes velkmes skapji darbam ar ķīmiskajiem savienojumiem

 • Sastāva, struktūras un morfoloģijas pētniecības -  SEM+TEM attīrīšanas iekārta, kas pievienota (iebūvēta) Tescan elektronu mikroskopam. Iekārta ar 13.5 MHz radiofrevenci ierosina plazmas, to skaitā O+ jonu plūsmu mikroskopa vakuumkamerā, kā rezultātā noārdās ogļhidrātu utml. vielu kārtiņa uz kamerā esošajām virsmām, tādā veidā uzlabojot vakuuma kvalitāti un mikroskopa izšķiršanas spēju.
 • Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorijas pētniecības vajadzībām – HMDS krāsns (Yield Engineering Systems 58TA). Krāsns ir paredzēta pamatņu apstrādei ar heksametildisilizānu (HMDS), kas nodrošina hidrofobu virsmu un uzlabo fotorezista adhēziju. Pamatnes pirms HMDS uzklāšanas tiek pilnībā dehidrētas. Ar iekārtu iespējams arī veikt attēla apgriešanu t.i. ar pozitīvo rezistu iespējams iegūt negatīvu attēlu.


2.attēls HMDS krāsns

 • u.c.

Laika posmā no 01.08.2019. līdz 31.10.2019. projekta ietvaros kopumā ir izsludināti 2 iepirkumi un pabeigti 6 iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā “Par mums/”Iepirkumi”.

Informācija publicēta 31.10.2019.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (laika posms: 01.05.2019. – 31.07.2019.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros ir pabeigti  būvdarbi 5.stāvā, kur tika veikti laboratorijas telpu atjaunošanas un citi vienkāršoti atjaunošanas darbi (būvdarbus veica SIA “Wood Construction”).

Tāpat ir pabeigti būvdarbi un 31.07.2019. nodoti ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojam LU CFI  ēkas vestibilu, kāpņu pārbūves un liftu nomaiņas darbi (būvdarbu veica SIA “Abora”).

Projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros tika piegādātas un uzstādītas vairākas iekārtas, t.sk.,:

 • Ķīmisko tehnoloģiju laboratorijas  vajadzībām - augsttemperatūras krāsnis NABERTHERM LHT 08/16; NABERTHERM LHTC 08/14; NABERTHERM L9/13; NABERTHERM TR60; slīpēšanas/pulēšanas iekārta un planetārās dzirnavas
 • Plāno kārtiņu un pārklājumu laboratorijas vajadzībām -  Atomārā slāna nogulsnēšanas iekārta
 • Magnētisko rezonanšu laboratorijas vajadzībām – elektronu paramagnētiskās rezonanses spektrometrs
 • u.c.

Laika posmā no 01.05.2019. līdz 31.07.2019. projekta ietvaros kopumā ir izsludināti 4 iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā “Par mums/”Iepirkumi”.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (laika posms: 01.02.2019. – 30.04.2019.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros turpinājās  LU CFI ēkas, kas celta 1978.gadā,  būvdarbi 5.stāvā, kur tiek veikti vienkāršoti atjaunošanas darbi, un ēkas vestibilu, kāpņu pārbūves un liftu nomaiņas darbi.

Projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros tika piegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:

 • Optiskās spektroskopijas laboratorijas vajadzībām Ramana spektrometrs ar lāzeriem un spektrālias elipsometrs;
 • Ķīmisko tehnoloģiju laboratorijas vajadzībām – mikroviļņu sintēzes iekārta;
 • Magnētisko rezonanšu laboratorijas vajadzībām – potenciostats/galvanostats;
 • Plāno kārtiņu un pārklājumu laboratorijas vajadzībām – Ink-jet drukāšanas iekārta ((Dimatix Materials Printer DMP – 2850).

Laika posmā no 01.02.2019. līdz 30.04.2019. projekta ietvaros kopumā ir izsludināti 5 iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā “Par mums/”Iepirkumi”.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (laika posms: 01.11.2018.- 31.01.2019.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros turpinās  LU CFI ēkas, kas celta 1978.gadā,  būvdarbi 5.stāvā, kur tiek veikti vienkāršoti atjaunošanas darbi, un ēkas vestibilu, kāpņu pārbūves un liftu nomaiņas darbi.

Projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorijas vajadzībām Raith GmbH iepirkumu līgumu ietvaros ir piegādājusi elektronu stara litogrāfijas iekārtu Raith eLINE Plus.  

Ar iekārtu iespējams iegūt ļoti augstas izšķirtspējas dažādu materiālu  struktūras ar izmēru līdz 100 mm.

Iespējams iegūt struktūru detaļas ar izmēru <10 nm. Sistēma aprīkota ar traxx un periodixx funkcijām, kas ļauj iegūt liela izmēra struktūras bez savienojumiem.

Iekārtas tehniskie parametri ir:

Staru kūļa enerģija: 20 V – 30 kV

Staru kūļa izmērs: 1,6 nm pie 20 kV

DAC: 16 bit

Rakstīšanas ātrums: 20 MHz

Rakstu laukuma izmērs: 1 – 1000 µm

Šuves precizitāte: ≤ 40 nm


1.attēls Elektronu stara litogrāfijas iekārtu Raith eLINE Plus

Savukārt projekta darbības “Sastāva, struktūras un morfoloģijas pētniecības aprīkojuma un aparatūras iegāde” ietvaros iepirkuma rezultātā ir iegādāts rentgenstarojuma absorbcijas spektrometrs ar nanomēroga izšķirtspēju, kas ir daudzfunkcionāla iekārta, paredzēta izmantošanai gan laboratorijā, gan kā eksperimentālā stacija sinhrotrona starojuma centros. Tās galvenais mērķis ir veikt rentgenabsorbcijas spektromikroskopijas mērījumus, detektējot rentgenluminiscences (XEOL) signālu spektrālā diapazonā 190-900 nm, ja to izmanto kopā ar sinhrotrona starojuma avotu. Konfokālā skenēšanas režīmā iespējams iegūt arī vairākus optiskos signālus tādus kā parauga virsmas attēlu, Ramana spektru un optisko luminiscenci no viena un tā paša redzes lauka, izmantojot pieejamos CCD un PMT detektorus. Iekārta ļaus veikt augstas kvalitātes strukturālos pētījumus materiālzinātnes jomā. 


2. attēls Rentgenstarojuma absorbcijas spektrometrs ar nanomēroga izšķirtspēju

Laika posmā no 01.11.2018. līdz 31.01.2019. projekta ietvaros kopumā ir izsludināti 10 iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā Iepirkumi.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (laika posms: 16.08.2018.- 30.10.2018.)

30.10.2018.

PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS: 16.08.2018. – 30.10.2018.)

30.10.2018.

Projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros un pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem 31.08.2018. ir noslēgts līgums ar SIA “Wood Construction”. Pēc objekta nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas 09.10.2018. ir uzsākti būvdarbi Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) ēkas, kas celta 1978.gadā, 5.stāvā, kur veiks vienkāršotos atjaunošanas darbus, kā rezultātā tiks pārplānotas telpas, tās pielāgojot pētniecības aprīkojumam un to uzstādīšanas vajadzībām, izbūvējot ķīmisko laboratoriju, tādejādi nodrošinot iespējas attīstīt jaunus pētniecības virzienus

Projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros Ķīmisko tehnoloģiju laboratorijas vajadzībām SIA “Armgate” ir iepirkumu līgumu ietvaros ir piegādājusi vairākas iekārtas. 

Viena no tā ir daļiņu izmēra analīzes iekārta LitesizerTM 500 (Anton Paar). Iekārta ir paredzēta daļiņu izmēra sadalījuma un to virsmas dzeta potenciāla noteikšanai. Nanotehnoloģijās bieži kā izejmateriālu izmanto atbilstošā materiāla koloīdas dispersijas, jo tajās daļiņu izmērs jau atbilst vēlamajm gala produktam. Litesizer ļauj raksturot šo daļiņu izmēra sadalījumu. Dzeta potenciāls parasti tiek izmantots dispersiju stabilitātes raksturošanai.  Ja gala produkts ir kārtiņas un to izgatavošanai izmanto elektriskās metodes (piemēram, elektroforēzi), tad dzeta potenciāls raksturos arī  procesa efektivitāti, kā arī virsmas potenciāla zīmi (daļiņas ir lādētas pozitīvi vai negatīvi).  Daļiņu izmēri var būt no 0,3nm līdz 10 mikrometriem (dzeta potenciālu mēra lielākām daļiņām – diapazonā no 3,8  nm līdz 100 mikrometriem.  Mērīšanas metodikas pamatā ir lāzera staru zikliede un to var izmērīt 15,90 un 175 grādu leņķī.

 
1.attēls Dzeta potenciāla mērījumi cirkonija dioksīda nanodaļiņu dispersijai SPEEK polimēra šķīdumā.

Līguma ietvaros iegādāti arī šīs iekārtas papildbloki, kas ļauj precīzi izmērīt viskozitāti, gaismas laušanas koeficientu un vides blīvumu. Tie ir parametri, kurus izmanto daļiņu izmēra sadalījuma un to virsmas dzeta potenciāla aprēķinam. Vēl iekārtu papildina SurPassTM 3 bloks virsmu potenciāla mērījumiem. Automātiskais dozators ļauj noteikt parauga parametrus pie dažādām pH vērtībām. Šādi mērījumi ir veicami ūdens šķīdumos. 

2018.gada oktobrī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros un iepirkuma rezultātā ir piegādāts arī rentgena difraktometrs rutīnas mērijumiem - Rigaku MiniFlex 600. Rentgena difraktometrs ļauj ātri pārbaudīt vai objekta rentgenspektrs atbilst datu bāzē dotajam, kā arī ir iespējama vienkāršota fāžu analīze.  

 
2.attēls Rentgena difraktometrs rutīnas mērījumiem

Tāpat Ķīmisko tehnoloģiju laboratorijas pētniecības aprīkojums projekta ietvaros papildināts ar diferenciālās kalorimetrijas-termiskās gravimetrijas sistēmu, kas ļauj analizēt materiālu sastāvu un temperatūras stabilitāti, kā arī identificēt dažādus siltumefektus - fāžu pārejas, kušanas, sadalīšanās un stiklošanās temperatūras. Augsttemperatūras bloks nodrošina mērījumus līdz 1600oC. Augstas precizitātes svari nodrošina izšķirtspēju 0,02 µg diapazonā līdz ±100 mg.  Lielākiem paraugiem izšķirtspēja ir 0,2 µg. Siltumefektu konstatēšanai ir paredzēti divi sensori - pirmais sensors no istabas temperatūras līdz +800 °C ar izšķirtspēju 0,5 µW un  otrais sensors līdz +1600 °C ar izšķirtspēju 10 µW. Tas ir sistēma ir piemērota darbam ar nanomateriāliem un plānajām kārtiņām. Augstās temperatūras ir nepieciešamas keramiku un stiklu analīzei.  Savukārt zemās temperatūras diferenciālās kalorimetrijas bloks ir piemērots stiklošanās temperatūru noteikšanai polimēros, kas būs noderīgi aktuālo 3D tehnoloģiju attīstībai.

 
3.attēls Diferenciālās kalorimetrijas-termiskās gravimetrijas sistēma

Iekārta ir apgādāta ar autonomu dzesēšanas sistēmu, kas nodrošina to neatkarīgu darbināšanu, kā arī ievērojami paaugstina drošību. Modernā programmatūra ļauj veikt efektīvu datu apstrādi un aprēķināt arī  tādus parametrus kā polimēru molekulmasa, siltumietilpība, u.c.

Laika posmā no 16.08.2018. līdz 30.10.2018. projekta ietvaros kopumā ir izsludināti un ir procesā 10 iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā Iepirkumi.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (laika posms: 01.05.2018.- 15.08.2018.)

22.08.2018.

Projekta Nr.1.1.1.4./17/I/002 ietvaros un pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem 29.06.2018. ir noslēgts līgums ar SIA “Abora” un ir uzsākti būvdarbi Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) ēkā, kas celta 1978.gadā. Ēkā paredzēta daļēja vestibilu un kāpņu pārbūve, kā arī liftu nomaiņa. 2018.gada septembrī plānots uzsākt LU CFI ēkas 5.stāva vienkāršotos atjaunošanas darbus, kuru rezultātā tiks pārplānotas telpas pielāgojot tās pētniecības aprīkojuma un aprīkojuma uzstādīšanas vajadzībām, izbūvējot ķīmisko laboratoriju, tādejādi nodrošinot iespējas attīstīt jaunus pētniecības virzienus.

Projekta darbības “Pētniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros Optiskās spektroskopijas laboratorijas vajadzībām SIA “Quantum Latvija” ir piegādājusi Augstas veikstspējas spektrofotometru Cary 7000.  Iekārta ir daudzpusīga: ar to ir iespējams mērīt absorciju, caurlaidību,  atstarošanos dažādos leņķos gan šķīdumiem, izmantojot ķivetes, gan cietām vielām sapresētā stāvoklī, piemēram, keramikai, stiklam.

Minētās projekta darbības ietvaros ir pabeigti iepirkumi un ir noslēgti līgumi šādu iekārtu piegādei:

 • Ramana spektrometrs;
 • Elektronu paramagnētiskās rezonanses spektrometrs;
 • Elektronu staru litogrāfijas iekārtas darba stacija;
 • Masku savietotājs
 • Rentrgena starojuma absorbcijas spektrometrs ar nanomēroga izšķirtspēju
 • Pirolīzes izsmidzināšanas iekārta;
 • Daļiņu izmēra analīzes iekārta;
 • Rentgena difraktometrs rutīnas mērījumiem;
 • Diferenciālās kalometrijas-termiskās gravimetrijas sistēma.

Laika posmā no 01.05.2018. līdz 15.08.2018. projekta ietvaros kopumā ir izsludināti un ir procesā 9 iepirkumi.

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā Iepirkumi.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (laika posms: 1.02.2018.- 30.04.2018.)

30.04.2018.

Kā viens no būtiskie Projekta īstenošanas ieguvumiem Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) ēkā nepieciešamie būvdarbu pasākumi. Projekta ietvaros paredzēts veikt LU CFI ēkas Rīgā, Ķengaraga ielā 8, 5.stāva vienkāršotas atjaunošanas darbus, atjaunojot, pārplānojot telpas un pielāgojot tās pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, kā arī veikt daļēju ēkas vestibilu un kāpņu pārbūvi un nomainīt liftus, kas ir novecojuši un neatbilst mūsdienu normatīvo aktu prasībām. LU CFI, pateicoties 2018.gada sākumā saņemtajam SIA “Livland Group” izstrādātajam tehniskajam būvprojektam, ir izsludinājis būvdarbu iepirkumus un 2018.gada otrajā pusē plāno noslēgt būvdarbu līgumus.

LU CFI 2018.gada 28.februārī pabeigta Daudzfunkcionālā klāstera iekārtas vakuuma pārklājumu izgatavošanai SAF25/50 modernizācija, kuras laikā tika veikts komplekss darbu kopums tās funkcionalitātes pilnveidošanai saskaņā ar LU CFI zinātnieku vēlmem attīstīt pētniecības iespējas. Iekārtai tika izgatavota jauna vakuuma kamera, kas aprīkota ar elektronu kūļa iztvaicēšanas avotu, tika pievienota augstas jaudas impulsu magnetronās izputināšanas (HiPIMS) tehnoloģija, tika izveidoti optiskie kanāli kamerās un pievienots trīs kanālu plazmas emisijas spektroskops, lai nodrošinātu uzklāšanas procesu monitoringu un kontroli. Tika veikta esošo kameru uzlabošana un optimizēšana – termiskā līdz-iztvaicēšana no dubultā avota, manipulatora un uzklāšanas parametru precizitātes paaugstināšana, kameru modifikācija massspektrometru pievienošanai, vadības programmatūras uzlabošana u.c. Iekārta papildus tika aprīkota ar diviem masspektrometriem un elipsometru. LU CFI zinātnieki uzsākuši izmantot modernizētās iekārtas jaunās iespējas savos pētījumos, piemēram, organisko gaismas diožu izgatavošanā un dažādu metāla oksīdu kārtiņu uzklāšanā.

Līdz 2018.gada 30 aprīlim izsludināti desmit iekārtu piegādes iepirkumi, pieci lielākie izsludināti Elektronisko iepirkumu sistēmas apakšsistēmā “E-konkursi”, kur piedāvājumus ērtā veidā var iesniegt iekārtu ražotāji. Tomēr iepirkuma komisijai šajā posmā jāapgūst šīs sistēmas darbības principi, kas ir grūtākais šī projekta īstenošanas posma uzdevums. 

Sīkāka informācija par izsludinātajiem iekārtu iepirkumiem atrodama LU CFI mājas lapā sadaļā Iepirkumi.