Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi

ESF  Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018

Projekta ilgums: 01.10.2013. – 31.08.2015.

Anotācija:

Projekta ietvaros Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūrā (LU CFI), sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, tiks izveidota jauna zinātniskā grupa, papildus piesaistot 6,30 PLE cilvēkresursus. Grupas sastāvā 2 jaunie zinātnieki, 1 grāda pretendents, 4 doktoranti, 3 zinātnieki.

Projekta zinātniskais mērķis ir mazmolekulāru savienojumu, kuri no šķīduma veido amorfas stiklveida kārtiņas, sintēze un fizikālo īpašību izpēte. Mērķa sasniegšanai tiks sintezēti mazmolekulāri organiskie stikli un pētītas to nelineāri optiskās, gaismas emitēšanas, hologrāfiskā ieraksta īpašības un veikti to kvantu ķīmiskie aprēķini. Šis ir starpdisciplinārs fizikas, ķīmijas un materiālzinātnes nozaru projekts.

Projekts tiks īstenots 23 mēnešus no 2013. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. augustam, Rīgā, Ķengaraga ielā 8.

Projekta izmaksas ir 497 990.91 EUR, no tā Eiropas Sociālā fonda finansējums 448 836.38 EUR, valsts budžeta finansējums 48 154.25 EUR un institūta līdzfinansējums 1000.28 EUR.