Latvijas Valsts pētījuma porgramma Materiālzinātnēs

2005 - 2009

Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde

 

Programmas mērķis:

Priekšnosacījumu radīšana zinātņietilpīgas produkcijas ar augstu pievienoto vērtību - nanomateriālu, nanokompozītu un jaunas paaudzes konstruktīvo kompozītu - ražošanai Latvijas un pasaules tirgum, lietojot oriģinālas šo materiālu ražošanas tehnoloģijas.

 

Programmas struktūra :

Programmā paredzētie zinātniskie pētījumi ir strukturēti sešos projektos, kuru izpildē piedalās dažādu nozaru zinātnieki un tehniskie speciālisti no 17 zinātniskām institūcijām Latvijā. Programmā iekļautie projekti ir cieši savstarpēji saistīti. Šo saistību nosaka gan esošās sadarbības un programmas izpildei nepieciešamās no jauna veidojamās sadarbības, gan arī izpildē izmantojamās metodiskās un tehnoloģiskās bāzes iespējas.

 

Programmas projekti:

Nr. Projekti Vadītājs
1

Perspektīvie neorganiskie materiāli fotonikai un enerģētikai

L. Skuja
2

Perspektīvie neorganiskie materiāli optoelektronikai un mikro­elektronikai un modernās metodes struktūras pētījumos

M. Spriņgis
3

Materiāli fotonikai un nanoelektronikai balstīti uz jauniem funkcionāliem zemmolekulāriem un augstmolekulāriem organiskiem savienojumiem

I. Muzikante
4

Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas

L. Bērziņa-Cimdiņa
5

Nanodaļiņu, nanostrukturālu materiālu un plāno kārtiņu tehnoloģiju izstrāde funkcionālo materiālu un kompozītu izveidei

J. Grabis
6

Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to īpašības

J. Zicāns
 

Programmas koordinators:

Dr.hab.phys. Andris Šternbergs