Projekta vadītāji: Dr.hab Phys. Inta Muzikante (2009-2011), Dr.hab.Phys. Ivars Tāle (2012)

Pētījumu tematika ir fizikālo procesu pētījumi materiālos, kurus veido vai nu organisko un neorganisko savienojumu mono- un multislāņu struktūras, kā arī tā saucamās hibrīdās organiskās/neorganiskās struktūras, kurās kombinē abu materiālu mehāniskās, optiskās, elektriskās un dozimetriskās īpašības.

Pētījumu virzieni ir sekojoši:

  • Jaunu kompleksu organisko un neorganisko materiālu sintēze uz sārmu metaniobātu un to cieto šķīdumu bāzes, izmantojot cietfāzu reakcijas, un ķīmiskās izgulsnēšanas metodes;
  • Materiālu nanostrukturēšanas, mehānisko īpašību modificēšanas izpēte termiskā, jaudīgu gaismas impulsu, jonu kūļa iedarbībā;
  • Luminiscences procesu un starojuma enerģijas uzkrāšanās mehānisma pētījumi pārejot no makroizmēru veidojumiem uz nanoizmēru struktūrām.
  • Starojuma ietekme uz vinilidēna fluorīda trifluoretilēna kopolimēra ar PbS stiklu nanokārtiņu elektronu emisijas īpašībām;
  • Hologrāfisko režģu ierakstu, relaksācijas un optiskās dzēšanas procesu izpēte amorfajos halkogenīdos un azobenzola savienojumos.
  • Robežvirsmas organiskā/neorganiskā vielu slāņu struktūru izveide gaismas starojuma enerģijas transformēšanai elektriskā, elektriskās enerģijas elektromagnētiskā starojumā.