Projekta ietvaros plānots balstoties uz uzkrāto eksperimentālo un teorētisko pētījumu pieredzi un projekta ietvaros plānotajiem rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādēm kompleksi pilnveidot polimēru elektro-optiskā modulatora (PEOM) izgatavošanas tehnoloģiju un izveidot jaunu PEOM prototipu.
Paredzēts izstrādāti 3 jaunus produktus: 1 PEOM prototipu, 1 tajā izmantoto aktīvo materiālu ar augstu hromoforu blīvumu un 2 materiālā izmantojamus nelineāri optiskos hromoforus ar paaugstinātu molekulāro hiperpolarizējamību.
Tiks izstrādātas 2 jaunas tehnoloģijas (paņēmieni): 1 PEOM izgatavošanai un 1 tajā izmantotā aktīvā materiāla iegūšanai.
Projekts plānots kā vairāku zinātnes nozaru un apakšnozaru sinerģija. PEOM prototipa izstrāde attiecināma uz Optiku (13.7), tajā izmantoto materiālu pētījumi uz apakšnozarēm Fotonikas materiāli (26.3) un Materiālu ķīmija (20.12), bet šo materiālu aktīvo komponentu, hromoforu, sintēze uz Organisko ķīmiju (20.2). Projektu realizēs divas zinātniskas organizācijas, jo Latvijā nav nevienas atsevišķas zinātniskās institūcijas, kurā būtu attīstītas un mērķa sasniegšanai specializētas augstāk minētās zinātnes apakšnozares. Parasti rūpnieciski pētījumi tiek veikti vairākās stadijās, no kurām katra atsevišķi neaptver vairāk nekā 2 atšķirīgu apakšnozaru sinerģiju. Plānotā 4 apakšnozaru sinerģija un iepriekšējā pieredze piešķir projektam īpašas priekšrocības un rada pamatu polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrādei tik īsā periodā. Projektu plānots realizēt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (CFI) telpās Rīgā, Ķengaraga iela 8 un RTU Lietišķās ķīmijas institūta (LĶI) telpās Rīgā, Āzenes ielā 14.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1 prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” atbalstu. Projekta Nr. 2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051.

Projekta mājaslapa: peom.lu.lv.