Ieguldījums tavā nākotnē!  
   

Vienošanās Nr. 2010/0253/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/079

PROJEKTA APRAKSTS

Projekta mērķis ir pētīt nanostrukturētu un makroizmēra neorganisko savienojumu (AlN, Al2O3, YAG, ZnO) īpašības (spektrālās, elektriskās u.c.) un, lietojot šīs vielas, izveidot jaunus luminiscējošus materiālus - luminoforus, kuru īpašības atbilst perspektīvu enerģiju taupošu luminiscento gaismas avotu prasībām. Pētījums tiks veikts materiālzinātnes nozarē un tas atbilst Latvijā atzītajam prioritārajam zinātnes virzienam „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas”(MK rīkojums Nr.594). Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību.

Projektā ir paredzēts veikt pētniecību, kas atbilst rūpniecisko pētījumu kategorijai – tiks veikti pētījumi, kuru rezultātā tiks izstrādāti jauni produkti – luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem, izpētītas šo materiālu spektrālās u.c. īpašības, kas tiks apkopotas rezultātu paketēs, kā arī pilnveidota viena tehnoloģija ZnO nanomateriālu ieguvei.

Projektā paredzētās aktivitātes var sadalīt 3 grupās. 1) Vispirms ir paredzēts pētīt dažādi strukturētu augstāk minēto pamatmateriālu - nitrīdu un oksīdu īpašības, lai izvērtētu to luminiscentās spējas (spektri, luminiscences mehānismi, spīdēšanas efektivitāte) un to piemērotību baltās gaismas avotu izveidei. 2) Pēc tam tiks izvēlēti paņēmieni un iegūti vielu sastāvi, kuru luminiscence atbilst baltajai gaismai. Šim nolūkam pamatmateriālos tiks ievadīti gan piemaisījumi, gan arī pamatvielas tiks maisītas ar citām vielām, lai papildinātu luminiscences spektrus ar nepieciešamās krāsas spīdēšanu. Nanomateriāliem tiks izvēlētas fiksējošās matricas. 3) Jauniegūto materiālu spektru un citu īpašību izpēte un izvērtēšana, kā arī perspektīvu luminoforu atlase, kas ir lietojami luminiscentās lampās.

Projekts tiks īstenots LU Cietvielu fizikas institūtā, Rīgā. Projekta īstenošanā ir iesaistīti pieredzes bagāti zinātnieki un jaunie speciālisti (23 cilvēki). Projekta veicēju rīcībā ir visa nepieciešamā aparatūra pētniecības veikšanai.