Projekta izpildes laiks: no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.

Projekta vadītāja no Latvijas puses Laima Trinklere, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts.

Projekts ir saistīts ar ZnO nepolāru plānu kārtiņu iegūšanu, izmantojot jaunas modernas metodes. Šādās plānās kārtiņās veidojas t.s. daudzkārtīgās kvantu akas (MQW), ko var izmantot jaunu ierīču radīšanai. Šajā projektā kā pamatne ZnO plāno kārtiņu izgatavošanai tiek izmantots LiGaO2. Šis materiāls nodrošina vislabāko kārtiņas un pamatni raksturojošo kristālisko struktūru parametru sakritību un kārtiņu nepolāru orientāciju, un tādējādi veicina visaugstākās kvalitātes ZnO epitaksiālo kārtiņu iegūšanu.

Lai sasniegtu šo mērķi zinātnieku grupas no trim valstīm sadarbojas, izmantojot savstarpēji papildinošas pētniecības metodes. Projekts paredz ZnO plānu kārtiņu izgatavošanu, izmantojot ķīmiskās tvaiku nosēdināšanas (CVD) un molekulāra kūļa epitaksijas (MBE) metodes dažādos sintezēšanas apstākļos, kā arī iegūto plāno kārtiņu struktūras, optisko un fotoelektrisko īpašību izpēti.

Projekta īstenošanas pirmajā gadā zinātniskās grupas no trim valstīm ir sasniegušas būtisku progresu projekta uzdevumu izpildīšanā. Izmantojot CVD un MBE metodes Taivānas zinātnieki ir izgatavojušu vairākus ZnO/LiGaO2 paraugus ar epitaksiālu virsmu, kas satur kvantu bedres, un ir pētījuši šo paraugu īpašības ar struktūranalīzes un katodluminiscences metodēm. Zinātnieki no Latvijas grupas ir izpētījušu ar MBE metodi izgatavotu paraugu optiskās īpašības, izmantojot fotoluminiscences un polarizētas fotoluminescences metodes pie zemām temperatūrām. Savukārt Lietuvas zinātnieki ir izpētījuši ar CVD metodi izgatavotus paraugus, izmantojot tādas metodes kā modulētā atstarošana, spektroskopiskā elipsometrija un vielas optoelektrisko īpašību raksturošana ar optiskām metodēm.

Projekta dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Taivānas satikās Projekta seminārā Rīgā 2014.g. 29. septembrī, lai izklāstītu un apspriestu iegūtos eksperimentālos rezultātus un izstrādātu kopīgas aktivitātes nākamajam projekta posmam. Seminārā tika nolasīti 8 referāti. Projekta dalībnieki piedalījās arī Starptautiskajā simpozijā RCBJSF-2014-FMNT, kas notika Rīgā, 2014.g. 29.09.-02.10. Projekta īstenošanas pirmajā gadā iegūtie rezultāti tika apkopoti 1 lasāmā un 2 stenda referātos.