Projekts Nr. KC-PI-2020/48

Projekta 1.posma ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr Andris Fedotovs

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta mērķis ir izstrādāt un komercializēt nanostrukturētu infrasarkanā (IS) starojuma vizualizatoru, ar kuru ir iespējams detektēt plaša jaudas diapazona IS starojumu, novērtēt starojuma jaudu un izsekot starojuma gaitu optiskajā sistēmā. Potenciālais produkts ir efektīvs luminoforu materiāls, kas neredzamo IS pārveido zaļā vai sarkanā gaismā atkarībā no IS starojuma jaudas, un kuram ir zemas izgatavošanas izmaksas. Tas ir daļēji caurspīdīgs IS starojuma vizualizators, kas izgatavots uz polimēra un retzemju elementu jonus saturošas nanostrukturētas stikla keramikas bāzes.

Maksimālais atbalsta finansējums projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000,00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000,00 EUR.

 
 

Jaunumi par projektu

30.09.2020.

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/48 “Infrasarkanā starojuma vizualizators” pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.