Materiālu zinātnes, fizikas un nanozinātnes COST Akcija MP1106

Burbuļiem un pilieniem ir ārkārtīga praktiska nozīme, jo to robežvirsmas ir būtiskas daudzos ražošanas procesos un ikdienas dzīvē. Lai uzlabotu procesu efektivitāti, ir nepieciešams izveidot būtiski jaunas robežvirsmas, kuru kvalitātes var viegli mainīt variējot burbuļu un pilienu izmērus un īpašības. Akūtas mūsdienu vides problēmas prasa izstrādāt videi draudzīgas robežvirsmas, inkorporējot tajās inovatīvus materiālus vai procesus. Tāpēc ir nepieciešamas Viedās un zaļās robežvirsmas (VZR). Šīs Akcijas mērķis ir organizēt grupu tīklu no akadēmiskajām aprindām un rūpniecības, lai noteiktu labākās stratēģijas un līdzekļus VZR izstrādei. Turklāt tiks apvienoti dažādu disciplīnu eksperimentālie un teorētiskie pētījumi, lai iegūtu zināšanas par procesu būtību uz robežvirsmām, kas nepieciešamas VZR ieviešanai rūpnieciskos, vides un biomedicīnas pielietojumos. Akcijas galvenie rezultāti ir tīklu izveidošana starp grupām, kas nodarbojas ar dažādiem VZR aspektiem, organizējot zinātniskas konferences un seminārus, apmācības skolas un apmaiņas vizītes, kā arī pasākumus jaunu tehnoloģiju virzībai tirgū. Zinātniski pētnieciskās un izglītības aktivitātes tiks veicinātas ar plašas mobilitātes programmas palīdzību. Akcijas galvenais rezultāts ir nostiprināt Eiropas zinātnes un rūpniecības vadošo lomu šajā jomā.

Vairāk informācijas.