Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/139

Tips: 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumu 4. kārta. 

Projekta ilgums: 2021. – 2023.

Projekta vadītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Dr. Phys. Vladimirs Pankratovs

Sadarbības partneri:

  • Rīgas Tehniskā Universitāte, Riga Technical University (RTU)
  • SIA ZTF AERKOM,

Projekta atbildīgais:

  • RTU  Dr. Chem. Vera Serga
  • SIA ZTF AERKOM, Ms. Sci. Ervīns Blumbergs

Kopējais finansējums: 540 540,00 EUR

LU CFI finansējums: 216 216,00 EUR

Projekta kopsavilkums:

Piemērotas elektroķīmiskās pārstrādes tehnoloģijas izstrāde elektroniskajiem lūžņiem (e-lūžņiem) no iespiedshēmas platēm (PCB, printed circuit board) ar rūpnieciskās frekvences maiņstrāvu (AC, alternating current) visu metālisko komponentu pilnīgākai ekstrakcijai šķīdumā un tās izdevīguma novērtēšana.

LU CFI uzdevumi:

Projekta īstenošanu veiks risinot virkni uzdevumus: i) Izejvielu ietekmes uz metālu ekstrakcijas procesa efektivitāti izpēte; ii) Metālu ekstrakcijai nepieciešamā elektrolīta optimālā sastāva un komponentu attiecību un elektrolīta temperatūras; iii) Procesa optimālo apstākļu noteikšana, mainot tādus parametrus kā strāvas blīvums, spriegums, procesa ilgums utt.; iv) Procesa atkārtošana ar parametriem, kas nodrošina dārgmetālu ekstrakciju ar rūpnieciski nozīmīgiem ātrumiem un kopējo iznākumu, lai pētītu eksperimentu atkārtojamību.

 

Jaunumi par projektu

Pārskata periods: 01.03.2022. - 31.05.2022

01.06.2022

Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika vākti materiāli publikācijām un dalībai konferencēs. Viena publikācija tika iesniegta augstas kvalitātes žurnālam Applied Energy. Saņemta atbilde no recenzentiem, norādot uz nepieciešamību uzlabot publikāciju. Ir sagatavota un prezentēta jauna izdevuma versija. Turklāt konferences tēzes tika iesniegtas FMNT konferencei, un konferences tēzes tika veiksmīgi pieņemtas dalībai konferencē stendu prezentāciju veidā. Sagatavots Latvijas patenta pieteikums. Patenta pieteikumu ir apstiprinājis CFI Inovāciju departaments. Patenta pieteikums ir nosūtīts FORAL birojam turpmākai apstiprināšanai.


Pārskata periods: 01.12.2021. - 28.10.2022

01.03.2022

Pārskatāmajā periodā tika pētīti e-lūžņi, kuri sastāv pārsvarā no drukātām platēm no kuriem tika sagatavoti šķidrie paraugi pēc modeļeksperimentu procesiem, lai veiktu  metālu kvantitatīvu noteikšanu. Tika turpinātā darbība par rentgenogrāfisko fāžu (XRD) un rentgenfluorescences (XRF) analīzi, kā arī tika veikta sausā atlikuma raksturošana ar XPS metodi. Papildināti, tika veikti fotoluminiscences mērījumi nemetāliskas nanodaliņas gan šķidrumos gan cietas atlikumos.


Pārskata periods: 01.09.2021. - 30.11.2021

01.12.2021

Izgatavota eksperimentāla elektroķīmiskā šūna ar diviem noņemamiem grafīta elektrodiem un elektrolīta tilpumu 350 ml. Izvēlēts materiāls un izgatavoti konteineri pētāmā parauga ievietošanai. Veikti šūnas pārbaudes eksperimenti, kā izejvielu izmantojot sasmalcinātu vara foliju. Veikta modeļeksperimentu sērija, lai izpētītu izejmateriāla (PCB) dispersitātes un “nemetāliskās” (elektrību nevadošās) daļas satura ietekmi. Kā objekti izmantotas trīs pulverveida frakcijas ar daļiņu izmēru <0.09 mm, 0.09 – 0.18 mm un 0.18 – 0.35 mm ar “nemetāliskās” daļas saturu no ⁓5 sv.% līdz ⁓50 sv.%. Sagatavoti šķidrie paraugi pēc modeļeksperimentu procesiem, lai veiktu  metālu kvantitatīvu noteikšanu elektrolīta šķīdumā ar induktīvi saistītās plazmas optiskās emisijas spektrometrijas (ICP-OES) metodi. Sagatavoti cietā atlikuma paraugi gan pēc izejmateriāla paraugu atvēršanas, gan pēc modeļeksperimentu procesiem, lai veiktu rentgenogrāfisko fāžu (XRD) un rentgenfluorescences (XRF) analīzi, kā arī tika veikta sausā atlikuma raksturošana ar XPS metodi.


Pārskata periods: 01.06.2021. - 31.08.2021

01.09.2021

Zinātniskās literatūras pārskats par XPS, XRD, mikroskopijas un Ramana spektroskopijas metodēm drag un retzemju metālu un metālu oksīdu raksturojumiem. Eksperimentāla laboratorijas elektrolītiskas šūnas (V=500 ml) konstruēšana un  testēšana modeļeksperimentos. Paraugu sagatavošana no izejvielu XPS, XRD, Ramana spektroskopijas mērījumiem.