03.10.2018. Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts (LU CFI) uzsāk ERAF projekta “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte” īstenošanu (Nr. 1.1.1.5/18/I/016).

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte.

Projekta galvenais mērķis ir veiksmīgi iekļauties Eiropas pētniecības telpā.

Galvenās plānotās darbības projektā ir augsta līmeņa projektu pieteikumu sagatavošana programmās “Apvārsnis 2020” un 9. Ietvara programmas, un citās starptautiskajās programmās, starptautisku konferenču organizēšana Latvijā, dalība starptautiskās konferencēs. Plānots realizēt trīs nacionālās partnerības plānus: dalībai vienotā Valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūras konsorcijā (CLARIN-ERIC), dalībai Eiropas Sociālo pētījumu infrastruktūras konsorcijā (ESS-ERIC), dalībai Mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūras platformas konsorcijā (MIRRI) un īstenot rīcības plānu sadarbības nodrošināšanai kvantu skaitļošanas jomā.

Kā galvenais LU CFI projekta rezultāts ir plānoti 15 ar virs sliekšņa vērtību novērtēti augsta līmeņa projektu pieteikumi programmās “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” programmās, kā arī citās starptautiskās programmās (projektā kopumā Latvijas Universitāte plāno sagatavot 150 virs sliekšņa projekta pieteikumus)

Projekta rezultātā, mērķtiecīgi koncentrējot resursus un veicinot sadarbību, tiks sekmēta Latvijas Universitātes un institūtu konkurētspēja, ekselence, mobilitāte un kapacitāte Eiropas kopēja pētniecības telpā.

Projekts tiek īstenots līdz 31.12.2022., un tā kopējas izmaksas ir 1 778 049,41 EUR, tajā skaitā LU CFI kā projekta Partnera kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 105 000 (viens simts pieci tūkstoši eiro), tai skaitā ERAF finansējums EUR 89 250 (astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit eiro) un valsts budžeta finansējums EUR 15750 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro), kas kopā veido 100 % no Partnera  kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekts norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” ietvaros.

Pārskats par virs sliekšņa novērtētiem projekta pieteikumiem, kas sagatavoti pirms 2018. gada

Nr.

Projekta veids un nosaukums

Koord./partn.

Vadītājs

Saņemtais fin., EUR

1.

H 2020;  CAMART2 (akceptēts)

Koordinators

M. Rutkis

9 000

2.

H 2020; “CO2-based Electrosynthesis of ethylene oXIDE” (akceptēts)

Partneris

J. Kleperis

6 000

3.

H 2020; The influence of the cell membrane asymmetry and curvature on the functioning of membrane proteins and the transport of therapeutic compound (akceptēts)

Partneris

B. Bērziņa

6 000

4.

H 2020; “ Development Research Potential for Thin Film Nanotechnologies and Modern Characterization Techniques DENAMO”

Koordinators

J. Purāns

9 000

5.

M -  ERA.NET; “Nanocoating for hazardous welding fumes reduction, (SafeWeld)”  

Partneris

B. Poļakovs

6 000

6.

M - ERA.NET; “Novel ultra-wide bandgap ZnMgO materials for versatile UV sensors”

Partneris

L. Trinklere

6 000

 

 

 

Kopā

42 000

 

Pārskats par virs sliekšņa novērtētiem projekta pieteikumiem, kas sagatavoti 2018. gadā

Nr.

Projekta veids; nosaukums

Koord./partn.

Vadītājs no CFI

Saņemtais fin.,EUR

7.

EUROfusion; “Advanced experimental and theoretical analysis of defect evolution and structural disordering in optical and dielectric materials for fusion application” (akceptēts)

Koordinators

A. Popovs

9 000

8.

M-ERA.NET; “ZnMgO materials with tunable band gap for solar- blind-UV sensors (ZNOMUVS)” (akceptēts)

 

partneris

L. Trinklere

6 000

9.

M-ERA.NET; “ Engineering of perovskite photocatalysts for sunlight-driven hydrogen evolution from water” (akceptēts)

partneris

J. Kotomins

6 000

10.

M-ERA.NET; “Computer assisted design and development of tailored nanostructures (NANOCAST)”

partneris

B. Poļakovs

6 000

11.

M-ERA.NET; “Enabling a commercially viable long livespan and high-efficiency eco-friendly OLED lighting source with G2 and G3 emmiters (Eco-OLED)”

partneris

A. Vembris

6 000

 

 

 

Kopā

33 000

 

Pārskats par virs sliekšņa novērtētiem projekta pieteikumiem, kas sagatavoti 2019. gadā

Nr.

Projekta veids; nosaukums

Koord./partn.

Vadītājs no CFI

Saņemtais fin.,EUR

12.

H 2020– SwafS - 2019-1;   “Teamings for GEnder Equality (ToGEthEr)”

partneris

A. Gailiša

6 000

13.

H2020–NMBT – ST – IND – 2019 “Development of functional materials and interfaces toward reliable co-ionic solid oxide CO2/H2O coelectrolysers... (RESTORE) “

partneris

J. Kotomins

6 000

14.

FLAG-ERA-JTC-2019  “Transferable two-dimensional correlated oxide layers (TO2Doc)”

partneris

S. Piskunovs

6 000

 

Pārskats par virs sliekšņa novērtētiem projekta pieteikumiem, kas sagatavoti 2020. gadā

Nr.

Projekta veids; nosaukums

Koord./partn.

Vadītājs no CFI

Saņemtais fin.,EUR

15 M - ERA.NET;   “Advaanced rare-earth-co-doped glass ceramics for up-conversion luminescence-based temperature sensing (SENSLUMGLASS) partneris U. Rogulis 6000
16 H2020-LC-GD-2020-3 project “Screening, Control and Abatement of Water Pollutants to promote Circular Economy, improving Human and Environmental Health (AquaMunda)” partneris A. Šarakovskis 6000
 

Pārskats par virs sliekšņa novērtētiem projekta pieteikumiem, kas sagatavoti un iesniegti 2021. gadā

Nr.

Projekta veids, nosaukums

Koord./partneris

Vadītājs no LU CFI

Vērtējums

1 EUROfusion projekt: CfP-FSD-AWP21-ENR-02-UT-01 "Investigation of Defects and Disorder in nonirradiated and irradiated Doped Diamond and Related Materials for Fusion diagnostic applications (DDRM) – Theoretical and Experimental Analysis" partneris A. Popovs 4,04 punkti; slieksnis – 3,40 punkti.
Projekts akceptēts ar finansējumu LU CFI  585 kEUR (2021 – 2023)
2 M-ERA.NET project “Multiscale computer modelling, synthesis and rational design of photo(electro)catalysts for efficient visible-light-driven seawater splitting (CatWatSplit)” koordinat. S. Piskunovs Virs sliekšņa vērtējums.
Projekts akceptēts ar finansējumu LU CFI 210 kEUR (2021 – 2024)
3 HORIZON-CL4-2021-RESIILENCE-01 " Developing the worlds first roll-to-roll solution for a flexible multifunctional antimicrobal and antiviral nanocoating (NovoTact)" partneris I. Aulika 12,5 punkti; slieksnis 10 punkti; projekts netiek finansēts
4 HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01 "Physical Cognition for Intelligent Control and Safe Human-Robot Interaction (Sestosenso)" partneris I. Aulika 12 punkti;slieksnis 10 punkti. Projekts ieteikts granta sagatavošanai
5 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-04 "Innovative Material Concepts with Multiscale Functional Capabilities for Extreme Nuclear Environments" partneris A. Kuzmins 10,5 punkti; slieksnis 10 punkti
 

Pārskats par virs sliekšņa novērtētiem projekta pieteikumiem, kas sagatavoti un iesniegti 2022. gadā

Nr.

Projekta veids; nosaukums

Koord./partneris

Vadītājs no CFI

Vērtējums

1.

HORIZON-CL4-2021- DIGITAL-EMERGING-01

Project:101069998 -  HeroEco

Partneris

M. Rutkis

11,0 punkti; slieksnis – 10,0 punkti

Projekts noraidīts

2.

HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01 Project:101087445 - FERROTEST

Koordinators

Ē. Birks

11,5 punkti, slieksnis  10 punkti.

Iekļauts rezerves sarakstā!

3.

HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01

Project: 101087367 - SWEB

Koordinators

J. Purāns

12,0 punkti, slieksnis 10 punkti.

Ieteikts granta gatavošanai

4.

HORIZON-CL4-2022-RESILENCE-01

Project:101091956 –

ABC Suprcap

Partneris

G. Kučinskis

11,5 punkti, slieksnis 10 punkti

Iekļauts rezerves sarakstā