Mehanoluminiscentu plāno kārtiņu izpēte mehanisko spriegumu sensora izstrādei (2021.-2023.)

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/138

Tips: 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumu 4. kārta.

Projekta ilgums: 2021. – 2023.

Projekta vadītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Dr. habil. Phys. Donāts Millers.

Sadarbības partneris: SIA Sidrabe Vacuum

Projekta atbildīgais: SIA Sidrabe Vacuum B.A.Sc. Matīss Piešiņš

Kopējais finansējums: 535 856,88 EUR

LU CFI finansējums: 321 132,63 EUR

Projekta kopsavilkums:

Projekta galvenais mērķis ir mehanoluminiscentu plāno kārtiņu izpēte optiskiem reāla laika mehāniskā sprieguma detektoriem. Šādam detektoram ir plaša pielietojamība, kas sasitīta ar mehāniskā sprieguma anomāliju reģistrēšanu, piemēram, dinamisku sprieguma detektēšana un monitorēšana, lai diagnosticētu iespējamos konstrukciju bojājumus, izmantojot strukturālās uzraudzības procesu.

LU CFI uzdevumi:

Projekta īstenošanu veiks risinot virkni uzdevumus . Tiks izstrādāta sintēzes tehnoloģija  un sintezēti  mehanoluminiscentie materiāli (ZnS:Mn; SrAl2O4:Eu,Dy, Cr un citi).  Veiks mehanoluminiscences mehānisma pētījumus, iekļaujot aktivatoru, pašvielas defektu un materiāla apstrādes iespaidu noteikšanu. Nosakot mehāniskā sprieguma un luminiscences intensitātes sakarības materiālos  izvēlēsies optimālo savienojumu mehānisko spriegumu izmaiņu indicēšanai. Tiks veikti plāno kārtiņu luminiscento īpašību pētījumi ietverot mehanoluminiscenci, novērtēs šo kārtiņu iespējamo pielietojumu mehānisko spriegumu optiskai detek tēšanai.