Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/138

Tips: 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumu 4. kārta.

Projekta ilgums: 2021. – 2023.

Projekta vadītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Dr. habil. Phys. Donāts Millers.

Sadarbības partneris: SIA Sidrabe Vacuum

Projekta atbildīgais: SIA Sidrabe Vacuum B.A.Sc. Matīss Piešiņš

Kopējais finansējums: 535 856,88 EUR

LU CFI finansējums: 321 132,63 EUR

Projekta kopsavilkums:

Projekta galvenais mērķis ir mehanoluminiscentu plāno kārtiņu izpēte optiskiem reāla laika mehāniskā sprieguma detektoriem. Šādam detektoram ir plaša pielietojamība, kas sasitīta ar mehāniskā sprieguma anomāliju reģistrēšanu, piemēram, dinamisku sprieguma detektēšana un monitorēšana, lai diagnosticētu iespējamos konstrukciju bojājumus, izmantojot strukturālās uzraudzības procesu.

LU CFI uzdevumi:

Projekta īstenošanu veiks risinot virkni uzdevumus . Tiks izstrādāta sintēzes tehnoloģija  un sintezēti  mehanoluminiscentie materiāli (ZnS:Mn; SrAl2O4:Eu,Dy, Cr un citi).  Veiks mehanoluminiscences mehānisma pētījumus, iekļaujot aktivatoru, pašvielas defektu un materiāla apstrādes iespaidu noteikšanu. Nosakot mehāniskā sprieguma un luminiscences intensitātes sakarības materiālos  izvēlēsies optimālo savienojumu mehānisko spriegumu izmaiņu indicēšanai. Tiks veikti plāno kārtiņu luminiscento īpašību pētījumi ietverot mehanoluminiscenci, novērtēs šo kārtiņu iespējamo pielietojumu mehānisko spriegumu optiskai detek tēšanai.

 
 

Projekta īstenošanas progress (laika posmā 01.07.2021 – 30.09.2021.)

30.09.2021.

Veikta struktūras un luminiscento īpašību izpēte ar mangānu aktivētām cinka sulfīda (znS:Mn) kārtiņām.  Pirmā kārtiņu komplekta (11 paraugi) izpētes rezultāti apsriesti ar kārtiņu izgatavotāju –  sadarbības partneri SIA Sidrabe Vacuum. Rezultāts – izmainīta plāno kārtiņu izgatavošanas tehnoloģija, iegūtas kvalitatīvākas kārtiņas, kuru izpēte turpinās.

Notiek prezentācijas sagatavošana Latvijas zinatnes padomes sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības un attīstības aģentūras kopīgi gatavotajam zinātnes popularizācijas pasākumam “Pieslēdzies zinātnei”, kas notiks no 04.10.2021. līdz 04.11.2021. 

 

Projekta īstenošanas progress (laika posmā 01.04.2021 – 30.06.2021.)

30.06.2021.

Izveidots un testēts aprīkojums mehanoluminiscences pētījumu veikšanai.

Pārbaudītas 3 atšķirīgas saistvielas mehanoluminiscentā sastāva SrAl2O4:Eu,Dy stiprināšanai pie deformējamā materiāla.

Veikta cenu aptauja un tai sekojoša to materiālu iegāde, kuri nepieciešami plāno kārtiņu uzputināšanai uz metāliskas Al pamatnes plāno kārtiņu mehanoluminiscento īpašību pārbaudei.

Trīsi projekta Izpildītāji pilnveidojuši  kvalifikāciju, iegūtot bakalaura grādu, maģistra grādu un doktora grādu. Tiek veikta eksperimentos iegūtās informācijas analīze, lai sagatavotu prezentāciju starptautiskā zinātniskā konferencē.