Projekta vadītājs: Dr. Hab. Phys. Linards Skuja

Projekta galvenais izpildītājs: Dr. Hab. Phys. Anatolijs Truhins

Kopējais finansējums: 300 000 EUR

Izpildes termiņš (gadi): 2018-2021

LZP FLPP Nr. LZP-2018/1-0289

Projekta vispārējais mērķis ir labāk izprast un uzlabot fotoniskās ierīcēs lietojamo SiO2 materiālu īpašības. Tīrs vai leģēts amorfais SiO2 ir pašlaik neaizstājams šķiedru vai planārajos optiskajos viļņvados, plāno kārtiņu pārklājumos, Brega režģos vai makroskopiskās fotoniskās ierīcēs, kas veidoti darbam no tuvā infrasarkanā līdz ultravioletajam (UV) diapazonam, lielu optisko jaudu pārvadei, darbam radiācijas vidē vai augstās temperatūrās.

Projektā plānotās aktivitātes ir: (1) UV lāzeru un radiācijas radīto defektu pētījumi hloru-saturošos SiO2 stiklos un optiskajās šķiedrās; ( 2) salīdzinoši defektu pētījumi augstas tīrības SiO2 stiklveida un kristāliskā formās, lai identificētu SiO2 pašvielas defektu īpašības UV un vakuuma UV apgabalos; ( 3) jaunu SiO2-bāzētu materiālu plānām izveide un īpašību izpēte.

Plānotie projekta rezultāti ietver: (1) hlora lomas noskaidrošanu optiskajos zudumos un UV vai radiācijas inducēto defektu ģenerācijā; ar Cl saistīto defektu identifikāciju; ( 2) pašvielas defektu, kas rada UV optiskos zudumus tīrā SiO2, īpašību noskaidrošanu; (3) optisko īpašību un pašvielas vai ar oglekli saistīto defektu ietekmes noskaidrošana jaunos Cl-brīvos SiO2 materiālos fotoniskām ierīcēm, kas iegūti no silīcijorganiskiem savienojumiem.

Projekts atbilst Latvijas zinātnes prioritārajiem virzieniem, virzienam #1 " Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai." Projekta izstrāde dos ieguldījumu SiO2 materiālu uzlabošanai, kuri tiek lietoti speciālajos optisko šķiedru kabeļos UV apgabalam, materiālu apstrādē un medicīnā. Sagaidāms, ka projektā iegūtās jaunās zināšanas palīdzēs uzlabot optisko šķiedru caurlaidību un noturību pret UV solarizāciju. Latvijas rūpniecība kopumā gūs labumu no studentu iegūtajām kompetencēm SiO2 fizikā, ķīmijā un inženierijā.