Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 2.1.1.2. ietvaros LU Cietvielu fizikas institūtā laikā no 2014. gada 2. janvāra līdz 2015. gada 30. novebrim.

Projekta identifikācijas Nr. 2015/0014/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/010

Projekta vispārējais mērķis ir LU CFI zinātniskās kapacitātes attīstība un Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšana Eiropas Savinībā un pasaulē.

Projekta specifiskais mērķis ir sagatavot un iesniegt ES pētniecības un inovāciju programmās 20 projektu iesniegumus.

Paredzēts finansējums sekojošām aktivitātēm:

  1. ES pētniecības projektu iesniegumu izstrāde.
  2. Dalības ES organizētās konferencēs ar ziņojumu.
  3. Dalība informāciju dienās vai partnerības biržās.
  4. Dalība Eiropas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos.
  5. Mācības, ko sniedz ES projektu koordinēšanas speciālisti.
  6. Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Euro Nano Forum 2015”, Rīga 10.-12. jūnijs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, kas tiks segtas ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, sastāda 99 400 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr. Andris Krūmiņš

e-pasts: krumins@latnet.lv

tālrunis: 29501743

Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; 326. telpa

Sasniegtie rezultāti