Projekta vadītājs: Dr. Hab. Juris Purāns

Izpildes termiņš (gadi) 2013-2016

LZP grants No.402/2012

Pēdējos gados Sinhrotrona starojuma Rtg-staru absorbcijas sīkstruktūras (XAFS) eksperimentālās metodes (EXAFS un XANES) ir izgājušas nozīmīgu attīstību: eksperimenti ar nebijušu precizitāti augsta spiediena un temperatūras ekstremālos apstākļos, kas nebija pieejami vēl pirms dažiem gadiem, mūsdienās var tikt realizēti. Nesen Pettifer u.c. (Nature 2005) [1] parādīja, ka tagad EXAFS eksperimenti femto-metru skalā ir iespējami!!!

Mūsu iepriekšējos pētījumos [2-5] mēs arī parādījām jaunus pielietojumus, ko veicina precīzi, no temperatūras atkarīgi XAFS mērījumi, kas var tikt veikti. Subpikometru (10-4 Å) precizitāte starpatomu attālumu noteikšanā tagad ir sasniedzama, taču pat šāda noteikšana ir tālu no ikdienišķā. Tādējādi fundamentāli, kā arī jauni efekti var tikt pētīti no jauna skatu punkta par lokālo struktūru ar femtometru precizitāti (10-5 Å), kas tikai pirms dažiem gadiem nebija sasniedzama.

Femto-XAFS – jauns materiālu zinātnes instruments. Pētījumu mērķi:

1. No temperatūras atkarīgi femto-XAFS pētījumi materiāliem ar negatīvu termisko izplešanos (NTE): ScF3 salīdzinājumā ar ReO3; ZrW2O8; n- ReO3 un NiO nanodaļiņām un plānajām kārtiņām.

2. No temperatūras atkarīgi femto-XAFS pētījumi par izotopisko ietekmi uz režģa dinamiku, fāžu pārejām un anharmoniskajām īpašībām SrTiO3, BaTiO3, KTiO3, ZnO.

3. Interkalētu pārejas metālu (PM) oksīdu, kā arī elektro- un termo-hromo plāno kārtiņu: katodisku (WO3, ReO3, MoO3, TiO2, u.c.); anodisku (NiOx, IrO2-x); termohromo (VO2-MgO, VO2-WO2, VO2-ReO2, VO2-IrO2) in-situ femto-XAFS pētījumi.