Līguma numurs 1.1.1.1/18/A/063

Projekta ilgums: 01.06.2019. -31.05.2022.

Projekta zinātniskais vadītājs:  Dr. chem. Edgars Sūna

Atbildīgais no LU CFI puses: Dr. Phys. Aivars Vembris

Projekta īstenotāji: : Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts, LU Cietvielu fizikas institūts  

Rūpnieciskā pētījuma mērķis ir jauna tipa LEC iekārtas izstrāde tālākai izmantošanai apgaismes ierīcēs.

Projektam ir divi savstarpēji saistīti mērķi:

  1. Izstrādāt cietvielu emiterus LEC iekārtām, izmantojot jaunu pieeju agregācijas inducētās emisijas (AIE) sasniegšanai mazmolekulārajās un strukturāli vienkāršās organiskajās vielās. Emiteru dizainam tiks izmantota jauna un inovatīva pieeja, kura izmanto mijiedarbības starp aromātiskajām katjonajām π-sistēmām, lai sasniegtu cietfāzu luminescenci, un vienlaikus izvairītos no agregācijas izraisītās slāpēšanas (ACQ);
  2. Izstrādāt LEC iekārtas, izmantojot jauna tipa AIE emiterus. Optimizētus AIE emiterus saturošo LEC iekārtu elektroluminescences un elektrisko īpašību uzlabošanai plānots pārbaudīt dažādus elektrodu materiālus, ievadīt starpslāņus, regulēt aktīvā slāņa biezumu. Visefektīvākie AIE emiteri tiks izmantoti tintes printēšanas sistēmās.

Projekta galvenie pētniecības virzieni:

  • Jaunu AIE emiteru dizains un sintēze, izmantojot mijiedarbības starp organiskiem katjoniem un aromātisko π-sistēmu;
  • Iegūto AIE emiteru fotofizikālo, fotoelektrisko un termisko īpašību pētīšana (piem., fotoluminescences kvantu iznākumu, singleta un tripleta enerģijas, elektronu un caurumu transporta enerģijas līmeņus, lādiņu pārneses īpašības);
  • Izstrādāto AIE emiteru saturošu LEC prototipu dizains, optimizēšana un izgatavošana.

Projekta īstenošanai tiks veikts starpdisciplinārs pētījums, kurš saskaņā ar OECD zinātņu nozaru klasifikāciju atbilst dabaszinātņu nozares (1.) ķīmijas zinātņu (1.4.) un fizikas zinātņu (1.3.) apakšnozarēm, kā arī inženiertehnoloģiju zinātņu nozares (2.) materiālzinātnes (2.5.) apakšnozarei. Plānotais ar saimniecisko darbību saistītais projekts sniegs ieguldījumu Latvijas Viedās Specializācijas stratēģijā (RIS3) minētajai specializācijas jomai “viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, un to īstenošanā tiks plaši  iesaistīti jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistrantūras studiju programmas studenti.

Projekta veikšanas vieta: Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts (LOSI), Rīga, Latvija. Projekts tiks veikts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūtu (CFI), Rīga, Latvija.

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 731,733.76 EUR, ko veido publiskais finansējums 475,626.94 EUR (65%) un privātais finansējums 256,106.82 EUR (35%).