2. posms

Projekta numurs: KC-PI-2020/47

Tips: Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta 2. kārtas ilgums: 1.12.2020 – 30.06.2022

Projekta atbildīgais no LU CFI: Dr.sc.ing Gatis Mozoļevskis

Kopējais projekta finansējums 1. un 2. kārtai: 333 333 EUR ar ERAF atbalsta intensitāti 90%

Projekta mērķis ir komercializēt optisko gāzu sensoru, kas ļauj detektēt dažādus gaistošos organiskos savienojumus un gāzu koncentrāciju gaisā. Galvenās tehnoloģijas priekšrocības ir augsta jūtība, ātrdarbība, stabilitāte un vienkārša izgatavošana. Šādi sensori būtu pielietojami gan industrijā gan mājās apkārtējās vides monitorēšanā.

 
 

Projekta jaunumi

Par periodu: 01.09.2022-30.09.2022 |  2022. gada 30.septembris

Iesniegts Latvijas patenta pieteikums. Veiktas pārrunas ar sarakste ar potenciālajiem tehnoloģijas pircējiem.  Veikta tehnoloģijas know-how izsole.

Par periodu: 01.06.2022-31.08.2022 |  2022. gada 1.septembris

Veiktas sarunas ar "The British Pig & Poultry Fair 2022” izstādē iepazītiem uzņēmumiem. Pētīts kukaiņu audzēšans tirgus. Izstrādāts testēšanas plāns putnu fermā. Veikts patenta meklējums un uzsākta tā gatavošanas un iesniegšanas procedūra.

Par periodu: 01.03.2022-30.05.2022 |  2022. gada 1.jūnijs

Apmeklēta cūkkopīgas un vistkopības izstādi Lielbritānijā "The British Pig & Poultry Fair 2022”. Par mūsu izstrādāto produktu interesi izrādīja gan gala lietotāji, gan sensoru izplatītāji un ražotāji. Atrast un sākts izpētīt jauns sensora tirgus – kukaiņu audzēšana, kurā arī ir nepieciešams kontrolēt amojaka līmeni.
Uzsākat dalība EIT Food Team Up programmā. Šajā periodā optimizēta sensora jūtība pielietojumam amonjakam. Veiktas pārrunas par sensora testiem putnu fermās Latvijā un Lielbritānijā.

Par periodu: 01.12.2021-28.02.2022 | 2022. gada 1.marts

Uzstādīta gāzu testēšanas sistēma, kas piemērota testēšanai ar amonjaku un citām gāzēm. Izveidots uzlabots sensora interferometra dizains optimālākai gaismas ievadīšanai un optisko šķiedru pielīmēšanai. Veikti sensoru pārklājumu noturības testi paaugstinātā mitruma un amonjaka vidē.
Sagatavota otrā izgudrojuma atklāšanas veidlapa par tehnoloģiju. Izpētīts konferenču un izstāžu saraksts tuvākajos mēnešos un veikts pieteikums izstādei Lielbritānijā.
Uzsākta komunikācija ar EIT Manufacturing institūciju un panākta vienošanās par turpmāko informācijas apmaiņu un projekta sagatavošanu akselerācijas programmai. Veikts pieteikums EIT-food programmai.

Par periodu: 01.09.2021-30.11.2021 | 2021. gada 1.decembris

Uzlabots sensoru kvalitātes iznākums attīstot izgatavošanas procesus. Atstrādāta procedūra vienmērīgu pārklājumu iegūšanai. Izveidots dizains eksperimentālajai sistēma sensora jūtības testēšanai uz paaugstinātas bīstamības gāzēm. Veikti pirmie ilgmūžības testi gāzu sensoram paaugstinātā amonjaka koncentrācijā.
Tiešsaistē apmeklēta sensoru izstāde ASV, lauksaimniecības izstāde klātiene Vācijā tika atcelta, bet tika uzrunāti reģistrētie izstādes dalībnieki. Uzrunāti arī potenciālie tehnoloģijas lietotāji dažādās industrijās. Kopumā par šo periodu apskatīti ap 500 uzņēmumiem, no tiem ap 100 uzrunāti. Rezultātā atrasti interesenti sensora testēšanā uzņēmumi Dānijā un ASV. Tika veikta konkurentu cenu analīze.
Sarunās ar potenciālajiem klientiem noskaidroti reālie apstākļi un jūtības diapazoni, kuros sensoram būs jādarbojas.

Par periodu: 01.06.2021-31.08.2021 | 2021. gada 1.septembris

Optimizēti interferometru izgatavošanas soļi. Izgatavota sērija ar sensora prototipiem un veikta to pārbaude veicot termio-optiskos mērījumus.
Tika uzrunāti daudzi potenciālie klienti un gāzes sensoru gala lietotāji. Saņemti vairāki apstiprinājumi par interesi mūsu tehnoloģijā, tostarp bija organizēts brauciens uz lielāko Latvijā piena fermu un veiktas pārrunas ar gāzes sensora ražotāju no Latvijas un uzsāktas sarunas arī ar vairākiem ārvalstu uzņēmumiem.
Sastādīts interesanto izstāžu saraksts, trīs no tām ir plānots apmeklēt (divas tiešsaistē, vienu klātienē). Nodibināti kontakti ar EIT Manufactuirng un Luminate akseleratoriem.

Par periodu: 01.03.2021-31.05.2021 | 2021. gada 1.jūnijs

Turpināti eksperimenti gaismas ievadīšanai. Testēti polimēru šķīdumu uzklāšana ar dažādiem šķīdinātājiem. Optimizēti interferometra izgatavošanas procedūras soļi. Uzstādīta sistēma viļņvadu efektīvā termo-optiskā koeficienta noteikšanai. Veikti pirmie termo-optiskā koeficienta mērījumi sensora dizainiem.
Tika izveidota tehnoloģijas attīstības karte, veikta padziļināta konkurentu un tirgus analīze, t.sk. patentu analīze. Noskaidrotas tehnoloģijas unikālo īpašību pielietojuma iespējas. Definēti jauni potenciālie tirgi - industriālās aukstuma ražotnes, dzīvnieku fermas, gāzes uzpildes un uzglabāšanas uzņēmumi, šķidra amonjaka glabātuves.
Ir pilnveidota Baltā grāmata atbilstoši iegūtiem tirgus datiem, sagatavots potenciālo klientu un partneru saraksts, lai uzsāktu komunikāciju.

Par periodu: 01.12.2020-28.02.2021 | 2021. gada 1. marts

Veikta prototipa dizaina izstrāde un sagatavots tā 3D modelis. Izveidota nepieciešamo komponenšu specifikācija. Izveidoti 6 dažādi interferometra dizaini, lai novērtētu potenciālo sensora jutību un optimizēta viļņvadu izgatavošanas metodi. Veikti pirmie eksperimenti paraugu sagatavošanā priekš gaismas ievadīšanas.
Veikts literatūras apskats par gaistošo šķīdinātāju koncentrācijas mērīšanas metodēm.
Papildināts potenciālo klientu saraksts industriālo pielietojumu jomā.

 
 

1. posms

Projekts Nr. KC-PI-2020/47

Projekta  1.posma ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Gatis Mozoļevskis

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta mērķis ir izstrādāt komercializācijas stratēģiju un veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti optiskā gāzes sensora komercializācijai. Optiskais gāzes sensors ļauj detektēt dažādas gāzes un to koncentrāciju gaisā. Galvenās tehnoloģijas priekšrocības būtu augsta jūtība, ātrdarbība, stabilitāte un vienkārša izgatavošana.

Projekta 1.posma kopējās attiecināmās izmaksas: 27 770 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000 EUR.

 
 

Jaunumi par projektu

30.09.2020.

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/47 “Optiskais gāzu sensors” pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.