2. posms

Projekta numurs: KC-PI-2020/47

Tips: Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta 2. kārtas ilgums: 1.12.2020 – 30.06.2022

Projekta atbildīgais no LU CFI: Dr.sc.ing Gatis Mozoļevskis

Kopējais projekta finansējums 1. un 2. kārtai: 333 333 EUR ar ERAF atbalsta intensitāti 90%

Projekta mērķis ir komercializēt optisko gāzu sensoru, kas ļauj detektēt dažādus gaistošos organiskos savienojumus un gāzu koncentrāciju gaisā. Galvenās tehnoloģijas priekšrocības ir augsta jūtība, ātrdarbība, stabilitāte un vienkārša izgatavošana. Šādi sensori būtu pielietojami gan industrijā gan mājās apkārtējās vides monitorēšanā.

 
 

1. posms

Projekts Nr. KC-PI-2020/47

Projekta  1.posma ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Gatis Mozoļevskis

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta mērķis ir izstrādāt komercializācijas stratēģiju un veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti optiskā gāzes sensora komercializācijai. Optiskais gāzes sensors ļauj detektēt dažādas gāzes un to koncentrāciju gaisā. Galvenās tehnoloģijas priekšrocības būtu augsta jūtība, ātrdarbība, stabilitāte un vienkārša izgatavošana.

Projekta 1.posma kopējās attiecināmās izmaksas: 27 770 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000 EUR.

 
 

Jaunumi par projektu

30.09.2020.

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/47 “Optiskais gāzu sensors” pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.