2. posms

Projekta numurs: KC-PI-2020/24

Tips: Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta ilgums: 01.12.2020 – 30.06.2022

Projekta vadītājs: Dr Roberts Rimša

Kopējais finansējums: 333 333 EUR ar ERAF atbalsta intensitāti 90%

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir komercializēt jauna tipa zarnu čipa iekārtas, kas būtu savietojamas ar masveida ražošanu. Zarnu čipi ir mikroiekārtas, kas ļauj replicēt zarnu darbību izmantojot mazu daudzumu cilvēka šūnu, un nākotnē ļautu aizvietot dzīvnieku testus zāļvielu atklāšanas un izstrādes procesos.

1. kārtas laikā izstrādāta Komercializācijas stratēģija, Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas pasākuma plāns.

2.kārtas laikā tiks izstrādāts iekārtu prototipi ar mērķi atlasīt materiālus un optimizēt iekārtu dizainu ražošanai.  Izgatavotais prototips tiks testēts reālai videi tuvos apstākļos, paaugstinot tehnoloģijas gatavības līmeni līdz TRL6.

 
 

Projekta jaunumi

Par periodu: 01.06.2022-30.06.2022 | 2022. gada 1.jūlijs

Projekta nobeiguma atskaite. Projekta laikā tika parādīts, ka tehnoloģiski ir iespējams izgatavot zarnu uz čipa iekārtu, kas savietojama ar masveida izgatavošanas, montāžas un līmēšanas tehnoloģijām, tādējādi sasniedzot solīto TRL 6 līmeni. Projekta gaitā tika apsvērti 7 dažādi materiāli, 2 dažādas čipu izgatavošanas tehnoloģijas un 3 līmēšanas tehnoloģijas, kā rezultātā tika atrasta materiāli, izgatavošanas un līmēšanas tehnoloģiju kombinācija, kas nodrošina par 10% labāku mikrobioma izdzīvošanu, 30% labākas zarnas barjeras īpašības un 20% ātrāku modeļu nogatavošanās laiku. Projekta laikā tika iesniegts Eiropas patenta pieteikums “A MICROFLUIDIC DEVICE FOR SIMULATING ORGAN FUNCTIONS” (patenta pieteikuma Nr.21215336.5), līdz ar to Eiropas patentu biroja pirmā patenta atbilde gaidāma 2022.gada decembrī. Tiesības uz minēto patenta pieteikumu tika izsolītas publiskā izsolē, kurā uzvarēja SIA "Cellboxlab" ar piedāvāto maksu par intelektuālo īpašumu 733 001,00 Eur  (septiņi simti trīsdesmit trīs tūkstoši viens eiro, 00 centi).

 

Par periodu: 01.03.2022-31.05.2022 | 2022. gada 1.jūnijs

Projekta aktivitātē “Intelektuālā īpašuma tiesību stiprināšana” tika veiktas sekojošas aktivitātes:

  1. Tika pabeigts darbs pie intelektuālā īpašuma vērtības novērtējuma kopā ar nozares ekspertu. Tika uzsākts darbs pie intelektuālā īpašuma izsoles dokumentācijas izstrādes.                        

Projekta aktivitātē “Darbs ar potenciālajiem klientiem” tika veiktas sekojošas aktivitātes:

  1. Tika apzināti klienti pesticīdu un pārtikas piedevu nozarē, uzsvaru liekot uz viņu pašreizējiem eksperimentiem, kuras tiek pielietota cilvēku mikrobioma.
  2. Darbs ar toksikoloģijas ekspertu ir noslēgts un tiek gatavota atskaite par līdz šim paveikto.            

Projekta aktivitātē “Kontakti ar rūpniecību, tehnoloģiju demonstrēšanu un atsauksmēm” tika veiktas sekojošas aktivitātes:

  1. Pārrunu laikā ar potenciālajiem ražotājiem tika apskatīta ražošanas rūpnīca, un pārspriesti ražošanas procesi, kas varētu tikt pielietoti čipu mērogošanai. Tika identificētas galvenie mezgli dizainā un līmēšanas procesā, kam būs nepieciešamas dizaina izmaiņas mērogojot ražošanu
 

Par periodu: 01.12.2021-28.02.2022 | 2022. gada 1.marts

Projekta aktivitātē “Rūpnieciskie pētījumi un prototipi” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Tika noraksturoti izgatavotie čipi, kas iegūti ar masveidā ražojamām metodēm, novērtējot materiālu optiskās īpašības, hermētismu un membrānas īpašības.                                                      

Projekta aktivitātē “Intelektuālā īpašuma tiesību stiprināšana” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
 - Tika iesniegts Eiropas patenta pieteikums Dānijas patentu birojā. Patents satur 26 pretenzijas, 34 lapas un 8 zīmējumus, aizsargājot dizaina elementus, kas nepieciešami masveidā ražojama čipa izgatavošanai, līmēšanai un membrānas plakanuma nodrošināšanai.                      

Projekta aktivitātē “Kontakti ar rūpniecību, tehnoloģiju demonstrēšanu un atsauksmēm” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Tika turpināts darbs pie farmācijas nozares klientu intervēšanas un klientu loka apzināšanas. Tika turpināts darbs pie kontrakta pētniecības laboratoriju nozares klientu intervēšanas un klientu loka apzināšanas. Tika turpināts darbs pie pesticīdu nozares klientu apzināšanas. Pēc pārrunām ar toksikoloģijas konsultantu, tika uzsākts darbs pie pārtikas piedevu industrijas klientu loka apzināšanas, ar pastiprinātu fokusu uz piedevām, kam būtu nepieciešams mikrobioms efektivitātes novērtējumam.                     

 

Par periodu: 01.09.2021-30.11.2021 | 2021. gada 1.decembris

Projekta aktivitātē “Rūpnieciskie pētījumi un prototipi” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Tika pabeigta paraugu līmēšanas raksturošana no optiskās virsmu perspektīvas un sākti biosavietojamības eksprimenti. Izsludināts iepirkums mikrofluidikas čipa izstrādei un noslēgts līgums par tā izpildi.

Projekta aktivitātē “Intelektuālā īpašuma tiesību stiprināšana” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Tika pabeigta pilna patenta specifikācija, ieskaitot aprakstu un pretenzijas.

Projekta aktivitātē “Kontakti ar rūpniecību, tehnoloģiju demonstrēšanu un atsauksmēm” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Tika turpināts darbs pie farmācijas nozares klientu intervēšanas un klientu loka apzināšanas. Tika turpināts darbs pie kontrakta pētniecības laboratoriju nozares klientu intervēšanas un klientu loka apzināšanas. Tika veiktas sarunas ar kontrakta pētījumu organizācijām. Tika turpināts darbs pie pesticīdu nozares klientu apzināšanas.

 

Par periodu: 01.06.2021-31.08.2021 | 2021. gada 1.septembris

Projekta aktivitātē “Rūpnieciskie pētījumi un prototipi” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Pabeigts darbs pie bioloģiskās stabilitātes eksperimentiem un šūnu kultivēšanas uz polimēru paraugiem. Uzsākts darbs pie paraugu līmēšanas optiskās, biosavietojamības un virsmas īpašību raksturošanas.        

Projekta aktivitātē “Intelektuālā īpašuma tiesību stiprināšana” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Sagatavota cenu aptaujas specifikācija un veikta cenu aptauja par intelektuālā īpašuma konsultācijas pakalpojumu. Tiek turpināts darbs pie izgudrojuma atklāšanas formām. Sagatavots pirmais patenta pretenziju melnraksts sadarbībā ar cenu aptaujas uzvarētājiem.

Projekta aktivitātē “Kontakti ar rūpniecību, tehnoloģiju demonstrēšanu un atsauksmēm” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Tiek turpināts darbs pie farmācijas nozares klientu intervēšanas un klientu loka apzināšanas. Tiek turpināts darbs pie kontrakta pētniecības laboratoriju nozares klientu intervēšanas un klientu loka apzināšanas. Pēc sarunas ar vienu no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem, uzsākts darbs pie pesticīdu izstrādes industrijas pārstāvju apzināšanas.

 

Par periodu: 01.03.2021-31.05.2021 | 2021. gada 1.jūnijs

Projekta aktivitātē “Rūpnieciskie pētījumi un prototipi” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Pabeigti ķīmiskie materiālu saderības testi, mazo molekulu absorpcijas testi un optiskie testi. Iegūtie rezultāti apkopoti materiālu izvēles tabulā. Bioloģiskie eksperimenti ir iesākti, bet šūnu kultivēšanai uz saņemtajiem paraugiem nepieciešama protokola optimizācija, kas šobrīd turpinās.
- Dalība Eiropas komisijas rīkotajā seminārā  "Putting Science into Standards - Organ on Chip: Towards Standardization" par potenciālo standartu izstrādi orgānu čipiem (ieskaitot zarnu čipus), esam pieteikušies turpmākai iesaistei standartu izstrādē.                

Projekta aktivitātē “Intelektuālā īpašuma tiesību stiprināšana” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Tika sagatavoti pirmie melnraksti izgudrojuma atklāšanas forma patentu pieteikumam. Tika veiktas pārrunas ar pašreizējiem LU CFI patentu konsultācijas pakalpojuma iepirkuma uzvarētājiem. Veicām pārrunas ar Ziemeļeiropā bāzētiem patentu konsultāciju birojiem.

Projekta aktivitātē “Kontakti ar rūpniecību, tehnoloģiju demonstrēšanu un atsauksmēm” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Tika sameklēti vairāki potenciālie kontakti farmācijas industrijā. Tika veiktas vairākas pārrunas ar vadošo pētnieku/R&D komandas vadītāja - līmeņa cilvēkiem no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem un Eiropas komisijas. Pārrunas tika strukturētas kā lietotāju intervijas, ar mērķi apzināt pašreizējo OOC tehnoloģijas lietojumu respektīvajās kompānijās, pašreiz pieejamo produktu trūkumiem, un tehnoloģijas pielietojumu respektīvajā kompānijā tuvāko 5 gadu laikā.

 

Par periodu: 01.12.2020-28.02.2021 | 2021. gada 1. marts

Projekta aktivitātē “Rūpnieciskie pētījumi un prototipi” tika veiktas sekojošas aktivitātes:
- Izstrādāts un saskaņots veicamo eksperimentu plāns, lai validētu materiālu izvēli čipa pamatnei gan no materiālu īpašību, gan bioloģiskās savietojamības skatpunkta.
- Čipa augšējās un apakšējās pamatnes dizaina izstrāde 3D CAD vidē un inženierijas zīmējumu sagatavošana, detaļu montāžas secības izstrāde un savietošanas precizitātes novērtējums.
- Uzsākti eksperimenti ar saņemto materiālu paraugiem no materiāliem. Uzsākti bioloģiskās stabilitātes eksperimenti.
- Tika veikti iepirkumi, lai iegādātos materiālus bioloģiskās savietojamības eksperimentiem un lai iegādātos plastmasas materiālu paraugus.

 
 

1. posms

Projekts Nr. KC-PI-2020/24

Projekta 1.posma ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr Roberts Rimša

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta mērķis ir izstrādāt komercializācijas stratēģiju un eksperimentāli pierādīt iespēju izgatavot zarnu čipus izmantojot jauna mērogojamus materiālus. Zarnu čipi ir mikroiekārtas, kas ļauj replicēt zarnu darbību izmantojot mazu daudzumu cilvēka šūnu, un  nākotnē ļautu aizvietot dzīvnieku testus.

 

Maksimālais atbalsta finansējums projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000,00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000,00 EUR.

 
 

Projekta jaunumi

30.09.2020.

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/24 “Masveidā ražojams zarnu čips” pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.