2. posms

Projekta numurs: KC-PI-2020/24

Tips: Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta ilgums: 01.12.2020 – 30.06.2022

Projekta vadītājs: Dr Roberts Rimša

Kopējais finansējums: 333 333 EUR ar ERAF atbalsta intensitāti 90%

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir komercializēt jauna tipa zarnu čipa iekārtas, kas būtu savietojamas ar masveida ražošanu. Zarnu čipi ir mikroiekārtas, kas ļauj replicēt zarnu darbību izmantojot mazu daudzumu cilvēka šūnu, un nākotnē ļautu aizvietot dzīvnieku testus zāļvielu atklāšanas un izstrādes procesos.

1. kārtas laikā izstrādāta Komercializācijas stratēģija, Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas pasākuma plāns.

2.kārtas laikā tiks izstrādāts iekārtu prototipi ar mērķi atlasīt materiālus un optimizēt iekārtu dizainu ražošanai.  Izgatavotais prototips tiks testēts reālai videi tuvos apstākļos, paaugstinot tehnoloģijas gatavības līmeni līdz TRL6.

 
 

1. posms

Projekts Nr. KC-PI-2020/24

Projekta 1.posma ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr Roberts Rimša

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta mērķis ir izstrādāt komercializācijas stratēģiju un eksperimentāli pierādīt iespēju izgatavot zarnu čipus izmantojot jauna mērogojamus materiālus. Zarnu čipi ir mikroiekārtas, kas ļauj replicēt zarnu darbību izmantojot mazu daudzumu cilvēka šūnu, un  nākotnē ļautu aizvietot dzīvnieku testus.

 

Maksimālais atbalsta finansējums projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000,00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000,00 EUR.

 
 

Jaunumi par projektu

30.09.2020.

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/24 “Masveidā ražojams zarnu čips” pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.