Projekts Nr. KC-PI-2020/46

Projekta  1.posma ilgums: 6 mēneši (1.04.2020. – 30.09.2020.)

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.phys. Jānis Kleperis

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Ar 31.03.2020. Nr. NOS-TP-2020/350 lēmumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra apstiprināja finansējuma piešķiršanu projekta“Tiešas darbības ģenerators no ūdens viļņiem ar elektrības uzkrāšanas iespēju (DD-WWG)” I posma realizācijai.

Komercializācijas projekta mērķis ir pierādīt, ka tiešas darbības ģeneratori ūdens viļņu enerģijas ieguvei ir praktiski un funkcionāli; projekta produkts ir oriģinālas konstrukcijas risinājums lineāram ģeneratoram/ģeneratoru kopnei, kurus darbina uz pludiņa ass nostiprināts magnēts, un kas iebūvēts lielākā konstrukcijā ar enerģijas savākšanas un uzkrāšanas funkciju dažādiem pielietojumiem. Priekšrocības ir zemas izmaksas un uzlabota viļņu enerģijas savākšana. Tehnoloģiju ir iespējams pielāgot dažādām enerģijas uzkrāšanas formām un pielietojumiem gan mobilās gan stacionārās istēmās.

Maksimālais atbalsta finansējums projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000,00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000,00 EUR.

 
 

Jaunumi par projektu

30.09.2020.

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/46 “Tiešas darbības ģenerators no ūdens viļņiem ar elektrības uzkrāšanas iespēju (DD-WWG)” pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.