Organisko gaismas emitējošo diožu izveide no smago metālu brīva emisijas savienojuma (2021.-2023.)

Projekta vadītājs  Anna Pidluzhna

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/592

Šis projekts ir vērsts uz gaismas izstarojošās diodes (OLED) izstrādi un izgatavošanu, kuru pamatā ir organiski fluorescējoši materiāli, kas nesatur smagos metālus. OLED ar jauniem materiāliem var kļūt efektīvāki izstrādes procesā, tiem ir vienkāršāka ierīces struktūra, zemākas ražošanas izmaksas un mazāka ietekme uz vidi.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt un izgatavot jaunas pieejas OLED no smago metālu brīviem organiskiem gaismu emitējošiem materiāliem. Projektā ir izvirzīti sekojoši mērķi ar atbilstošām aktivitātēm:

• Sintezēt un raksturot jaunus daudzsološus savienojumus OLED

• Pārbaudiet materiālus ierīču konstrukcijās, lai tie atbilstu nozares prasībām

Viens no projekta mērķiem ir izveidot organisko gaismas emitējošo diodi ar vismaz 15% ārējo kvantu efektivitāti.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā no 09.02.2021. līdz 30.06.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 106 673.02 EUR.


Jaunumi par projektu

18.04.2021.

Pārskata periodā pēcdoktorants sāka strādāt institūtā kā pētnieks. Šajā period tika izietas apmācības tīrtelpu piekļuvei. Apgūtas visas mērījumu metodes, kas ietver fotoelektronu emisijas spektrālos (PYS) mērījumus, fotovadāmības mērījumus, fotoluminiscences mērījumus (fluorescences spektrometrs FL1000) un parauga biezuma mērījumiem (Dektak 150). Visas darbības bija paredzētas 1.1. solī.

Saskaņā ar projekta plānu tiek veikta to savienojumu skrīnings, kuri ir visdaudzsološākie sintēzei un pielietošanai OLED, un šajā posmā veiksmīgi sintezēts hinazolīna un trifenilamīna atvasinājums un rūpīgi izpētītas šī savienojuma optiskās un fotoelektriskās īpašības (1.1., 1.2. Darbība).  Šis savienojums ir fluorescējoši aktīvs un demonstrē emisijas maksimumu pie 578 nm, 14% no fotoluminiscences kvantu iznākuma filmai ar 1 056,5 Å biezumu. No PYS noteiktā jonizācijas enerģija ir 5,35±0,03 eV un fotovadītspējas mērījumos iegūtā adiabātiskā sprauga ir 2,25–0,03 eV.

Visas projekta plāna darbības tiek veiktas saskaņā ar grafiku, izņemot vienu vizīti KTU, kas bija plānota trešajā mēnesi, jo Latvijā un Lietuvā ir ierobežota ceļošana. Neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem, projekta nozīmīgais eksperimentālais darbs netiek ietekmēts.