Laboratorijā tiek veikti organisko molekulu, materiālu un to struktūras fundamentālie un lietišķie pētījumi. Pētniecības pamatmērķis ir radīt izpratni par molekulu un to plāno kārtiņu struktūras ietekmi uz īpašībām nākamās paaudzes elektronikas un fotonikas materiāliem. Izmantojot iegūto informāciju, ciešā sadarbībā ar Latvijas un ārzemju ķīmiķiem tiek radīti jauni materiāli ar uzlabotām īpašībām. Papildu liels uzsvars tiek likts uz jaunradīto materiālu iespējamiem pielietojumu demonstrēšanu. Kā piemēru varētu minēt organiskās gaismu emitējošās diodes, saules šūnas, organiskie cietvielu lāzeri, elektro-optiskie un optiski-optiskie modulatori un organiskie lauka efekta tranzistori. Zinātnieku kvalifikācijas pastāvīga celšana, laboratorijā iegūto jauno zināšanu un tehnoloģiju klāsts ir svarīgākais ieguldījums elektronikas un fotonikas nozares attīstībai Latvijā un Eiropā.

Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Laboratorijas vadītājs 67854986 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
Dr. chem. Dalius Gudeika Vadošais pētnieks 67260787 Dalius.Gudeika@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kaspars Pudžs Vadošais pētnieks 67260787 Kaspars.Pudz@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aivars Vembris Vadošais pētnieks 67260787 Aivars.Vembris@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Bundulis Pētnieks 67260787 Arturs.Bundulis@cfi.lu.lv
MSc. Raitis Gržibovskis Pētnieks 67260787 Raitis.Grzibovskis@cfi.lu.lv
Dr. phys. Igors Kaulačs Pētnieks 67260787 Igors.Kaulacs@cfi.lu.lv
Dr. phys. Jeļena Miķelsone Pētniece 67260787 Jelena.Mikelsone@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Tokmakovs Pētnieks 67187790 Andrejs.Tokmakovs@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Busenbergs Zinātniskais asistents 67260787 Janis.Busenbergs@cfi.lu.lv
MSc. Elīna Laizāne Zinātniskā asistente 67260787 Elina.Laizane@cfi.lu.lv
MSc. Igors Mihailovs Zinātniskais asistents 67260787 Igors.Mihailovs@cfi.lu.lv
MSc. Jūlija Perveņecka Zinātniskā asistente 67260787 Julija.Pervenecka@cfi.lu.lv
MSc. Natālija Tetervenoka Zinātniskā asistente 67260787 Natalija.Tetervenoka@cfi.lu.lv
  Anete Bērziņa Inženiere 67260787 Anete.Berzina@cfi.lu.lv
  Oskars Bitmets Inženieris 67260787 Oskars.Bitmets@cfi.lu.lv
BSc. Mārcis Lielbārdis Inženieris 67260787 Marcis.Lielbardis@cfi.lu.lv
  Laura Stefānija Ozoliņa Inženiere 67260787 Laura-Stefanija.Ozolina@cfi.lu.lv
  Patrīcija Paulsone Inženiere 67260787 Patricija.Paulsone@cfi.lu.lv
  Vasily Stotskiy Inženieris 67260787 Vasily.Stotskiy@cfi.lu.lv
  Normunds Strautnieks Inženieris 67260787 Normunds.Strautnieks@cfi.lu.lv
  Roberts Ziediņš Inženieris   Roberts.Ziedins@cfi.lu.lv
  Margarita Anna Zommere Inženiere 67260787 Margarita.Zommere@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Korabovskis Komercdarbības konsultants    
BSc. Andrii Aslandukov Organisko vielu ķīmiķis 67260787 Andrii.Aslandukov@cfi.lu.lv

Laboratorijā tiek pētīti organiskie materiāli elektronikai un fotonikai. Ilgu gadu desmitu garumā ir atstrādātas tehnoloģijas enerģijas līmeņu un gaismas un tumsas vadītspējas noteikšanai, kas ļauj iegūt amorfu un polikristālisku organisko materiālu vispārēju elektrisko īpašību raksturojumu, kas tālāk ļauj spriest par to pielietojamību organiskajā elektronikā. Laboratorijā tiek pētītas arī optiskās (piemēram, absorbcijas un emisijas) īpašības, un nelineāri optiskās īpašības organiskiem savienojumiem šķīdumā.

Kvantu ķīmiskie aprēķini ir viens no laboratorijā attīstītajiem virzieniem, kas ļauj izprast molekulas struktūras ietekmi uz vielas optiskajām un elektriskajām īpašībām pirms to sintēzes. Padziļināti tiek pētīti molekulu enerģētiskie līmeņi, elektronu pārejas enerģijas un gaismas mijiedarbība ar molekulu.

Laboratorijā ir daudzu gadu pieredze plānu kārtiņu izveidošanā ar termiskās iztvaicēšanas vakuumā un šķīdumu uznešanas (rotējošā diska, novilkšanas, iemērkšanas) metodēm. Šādām kārtiņām tiek mērīta molekulu jonizācijas enerģija ar fotoelektronu emisijas spektroskopijas metodi. Papildus, izmantojot iekšējās fotovadāmības spektrālos mērījumus, ir iespējams noteikt savienojuma elektrontieksmi. Plānām kārtiņām tiek noteiktas arī elektriskās īpašības, kā vadāmība ar četru kontaktu metodi un lādiņnesēju kustīgums ar caurplūdes laika metodi.

Liela uzmanība tiek pievērsta optisko īpašību pētījumiem. Plānām kārtiņām ir iespējams noteikt absorbcijas spektru, emisijas spektru un dzīves laiku pie dažādām temperatūrām, kā arī fotoluminescences kvantu iznākumu. Šāda informācija ļauj izprast organisko savienojumu pielietojamību organiskajās gaismu emitējošajās diodēs, gaismu emitējošajās elektroķīmiskajās šūnās un cietvielu lāzeros. Laboratorijā ir visa nepieciešamā infrastruktūra, lai varētu izveidot iepriekšminēto organisko gaismu emitējošo diožu struktūras un veiktu to spektrālo un efektivitātes raksturošanu inertā atmosfērā. Visi pieminētie optisko īpašību pētījumi ir nozīmīgi, lai izprastu organisko materiālu pielietojamību gaismas pastiprinošās sistēmās, it īpaši organiskajos cietvielu lāzeros. Mums ir iespēja veikt pastiprinātās spontānās emisijas pētījumus ar mainīgās līnijas metodi. 

Organisko vielu nelineāri optiskās aktivitātes pētījumos laboratorijai ir vairāk nekā 30 gadu pieredze. Pētījumi notiek gan šķīdumiem, gan plānajām kārtiņām. Tiek noteikti optiskā Kerra efekta un divfotonu absorbcijas raksturlielumi, kas ļauj atlasīt vielas pielietošanai optiskajos slēdžos un aizsargpārklājumos. Vislielākā pieredze ir otrās kārtas optiskās nelinearitātes pētījumos, kas ietver elektro-optiskā efekta, hiperreleja izkliedes un otrās harmonikas ģenerēšanas mērījumus. Šie pētījumi ļauj atlasīt vielas un materiālus pielietošanai elektro-optiskajos modulatoros (elektrisko signālu pārveidošanai optiskajos), optiskajā taisngriešanā, frekvenču maiņai un citur. Mērījumi notiek, apstarojot vielu cietā vai šķidrā šķīdumā ar lāzera gaismu.

Ar minētajiem virzieniem kā praktisks aspekts ir saistīti viļņvadu struktūras pētījumi, kad tiek teorētiski modelētas un ar optiskās litogrāfijas palīdzību iegūtas sarežģītas optiskās struktūras.

Laboratorijā notiek arī termoelektriskā efekta pētījumi. Tas ietver Zēbeka koeficienta, siltuma vadāmības un elektriskās vadāmības pētījumus. Turklāt visus parametrus ir iespējams noteikt uz viena parauga, kas ļauj daudz precīzāk raksturot termoelektriskā ģeneratora efektivitāti.

Saules enerģijas konversija uz elektrisko enerģiju ir vēl viens laboratorijas pētījumu virziens. Tas ir saistīts kā ar klasiskām organiskajām saules šūnām, tā arī ar perovskītu saules šūnām. Laboratorijā ir pieredze un infrastruktūra šādu saules šūnu izveidē un raksturošanā.

Nesenais laboratorijas attīstītais virziens ir organiskie lauka efekta tranzistori. Tiek gan veidoti paši tranzistori, gan arī notiek to raksturošana.

Pēdējo gadu laikā laboratorijā veiksmīgi ir veikti organisko materiālu pētījumi dažādiem pielietojumiem. Par vienu no svarīgākajiem var tikt uzskatīti elektro-optiskie un optiski-optiskie modulatori, organiskās gaismu emitējošās diodes un lāzeri, kā arī termoelektriskie ģeneratori. Katrs no pētniecības novirzieniem tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Pētniecības programmas ietvaros. Laboratorija ir uzsākusi dažus projektus ar mērķi izmantot iepriekš iegūtās zināšanas, lai izstrādātu vismaz TRL6 līmeņa prototipu turpmākai komercializācijai. Nozīmīgākie sasniegumi katrā jomā ir sekojoši.

Viens no izaicinošākajiem aspektiem nelineāri optisko (NLO) īpašību pētniecības jomā ir korekta dažādu NLO efektu koeficientu novērtēšana. Pēdējos gados mūsu zinātniskā grupa publicēja darbu par plānu kārtiņu elektro-optiskā koeficienta mērījumiem un to, kā atdalīt vairākkārtīgas iekšējās atstarošanās un pjezo vai elektrostriktīvu biezuma izmaiņu ietekmi. Turklāt mēs esam virzījušies uz ierīču veidošanu izmantojot jaunus organiskos materiālus, pamatojoties uz mūsu veiktajiem materiālu struktūras-īpašību pētījumiem NLO pielietojumiem. Mēs jau esam demonstrējuši organisko elektrisko optisko viļņvadu slēdzi un virzāmies uz pilnīgi optiskām organiskajām ierīcēm.

Laboratorijā vairāk uzmanības tiek pievērsta no šķīduma izveidojamām organisko gaismas emitējošām diodēm (OLED) un gaismas pastiprinošām sistēmām. Pētījuma priekšmets ir molekulārie stikli, kuros telpiskās grupas ir pievienotas molekulas aktīvajai daļai. Šāda pieeja samazina molekulu savstarpējo mijiedarbību, un uzlabo plāno kārtiņu optiskās īpašības. Mēs esam parādījuši gaismas emisijas iespēju tīrā kārtiņā, kur emisija pilnībā tiek dzēsta savienojumiem bez telpiskām grupām. Tā rezultātā tika iegūtas sarkanās gaismas izstarojošas lāzera krāsvielas, kuru pastiprinātās spontānās emisijas ierosmes sliekšņa enerģija neatšķaidītās kārtiņās ir zemākas par 25 mJ/cm2 un zemāk par 10 mJ/cm2 viesu-saimnieka sistēmās. Molekulārie stikli arī atvieglo OLED izveidošanu un uzlabo ierīces veiktspēju. Jaunākajos darbos mēs esam parādījuši uzlabotas OLED īpašības, kas gatavotas no metāla kompleksiem – molekulārajiem stikliem, salīdzinot ar tā analogiem. Turklāt tika parādīta specifiska mijiedarbība starp telpiskām grupām, kā rezultātā veidojās kristāli ar augstu gaismas emisijas efektivitāti.

Mēs esam demonstrējuši, ka ar attiecīgu leģēšanu ir iespējams iegūt termoelektriski aktīvas organisko materiālu plānās kārtiņas gan ar p, gan n-tipa vadītspēju. Esam ieguvuši p-tipa TTT jodīda kārtiņas ar jaudas faktoru 0.52 μW m−1K−2 un n-tipa TTT:TCNQ kārtiņas ar jaudas faktoru 0.33 μW m−1K−2. Šis sasniegums ir ļāvis demonstrēt planāra tipa organisko materiālu plānu kārtiņu termoelektriskā ģeneratora konceptu, kas darbojas temperatūrās tuvu istabas apstākļiem.  Esam izveidojuši paraugu pagatavošanas un mērījumu darba plūsmu, kas ļauj noteikt galvenos TE parametrus (Zēbeka koeficientu, elektrisko un siltumvadītspēju) vienā paraugā, tā samazinot kļūdas aprēķinot jaudas faktorus un labuma faktoru ZT materiāliem. Esam izveidojuši procedūru potenciālo mazmolekulāro materiālu atlasei termoelektrisko ģeneratoru izveidei, izmantojot mazu vielas daudzumu, radot iespēju atlasīt oriģinālus jaunsintezētus materiālus.

Daudzu gadu pieredzes kvantu ķīmiskajos aprēķinos rezultāts ir liels informācijas apjoms. Vairāk nekā 500 pārsvarā oriģināliem savienojumiem tika izrēķināti dažādi kvantu ķīmiskie raksturojumi (molekulu ģeometrijas un lādiņi uz atomiem, polarizējamības un hiperpolarizējamības, optiskie absorbcijas un luminiscences spektri, jonizācijas enerģijas un elektrontieksmes), kuri ir apkopoti datubāzē. Nākotnē šī datubāze tiks padarīta publiski pieejama. Turklāt šo pētījumu laikā mēs uzkrājām zināšanas par aprēķinu metožu izvēli dažādiem rezultātu tipiem, balstoties uz statistiskajiem apsvērumiem (efektos sadalīšanas metodoloģija); daļa no šīs pieredzes tika arī publicēta.

Latvijā:

 • Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Organiskās sintēzes institūts;
 • Fizikālās enerģētikas institūts;
 • Daugavpils Universitāte.

Lietuvā:

 • Viļņas Universitāte (prof. S. Juršēns);
 • Kauņas Tehnoloģiju universitāte (prof. J. V. Gražulēvičs un prof. S. Grigalēvičs);
 • Fizikas zinātņu un tehnoloģiju centrs (prof. L. Valkūns un prof. V. Gulbins).

Ķīnas Republika:

 • Nacionālā Suņa Jisjeņa Universitāte (Dr. L. Čeņs);
 • Nacionālā Cjinhua Universitāte (prof. Dz. Dzou)

Francija:

 • Parīzes Nanozinātņu institūts (prof. N. Vitkovskis).

Lielbritānija:

 • Notingemas Universitāte (prof. S. Vudvords).

Vācijā:

 • Jūlija Maksimiliāna Vircburgas Universitāte (prof. J. Pflaums).

Bulgārija:

 • Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Organiskās ķīmijas institūts (prof. V. Dimitrovs).

Moldova:

 • Moldovas Tehniskā universitāte (prof. A. Kasjans).

E. A. Silinsh, V. Čápek. Organic Molecular Crystals. Interaction, Localization and Transport Phenomena. American Institute of Physics, 1994, 250p.

I. Muzikante, V. Parra, R. Dobulans, E. Fonavs, J. Latvels, M. Bouvet. A novel gas sensor transducer based on phthalocyanine heterojunction devices. Sensors, 2007, 7(11), 2984-2996, DOI: 10.3390/s7112984

A. Vembris, E. Zarins, J. Jubels, V. Kokars, I. Muzikante, A. Miasojedovas, S. Jursenas. Thermal and optical properties of red luminescent glass forming symmetric and non symmetric styryl-4H-pyran-4-ylidene fragment containing derivatives. Opt. Mat., 2012, 34(9), 1501-1506. DOI: 10.1016/j.optmat.2012.02.05

K. Traskovskis, I. Mihailovs, A. Tokmakovs, A. Jurgis, V. Kokars, M. Rutkis. Triphenyl moieties as building blocks for obtaining molecular glasses with nonlinear optical activity. J. Mater. Chem., 2012, 22(22), 11268-11276. DOI: 10.1039/c2jm30861d

E. Nitiss, E. Titavs, K. Kundzins, A. Dementjev, V. Gulbinas, M. Rutkis. Poling induced mass transport in thin polymer films. J. Phys. Chem. B, 2013, 117(9), 2812-2819. DOI: 10.1021/jp310961a

A. Bundulis, E. Nitiss, I. Mihailovs, J. Busenbergs, M. Rutkis. Study of structure-third-order susceptibility relation of indandione derivatives. J. Phys. Chem. C, 2016, 120(48),  27515-27522. DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b07003

E. Nitiss, A. Tokmakovs, K. Pudzs, J. Busenbergs, M. Rutkis. All-organic electro-optic waveguide modulator comprising SU-8 and nonlinear optical polymer. Opt. Express, 2017, 25(25), 31036-31044.  DOI: 10.1364/OE.25.031036

A. Vembris, E. Zarins, V. Kokars. Stimulated emission and optical properties of pyranyliden fragment containing compounds in PVK matrix. Opt. Laser Technol., 2017, 95, 74-80. DOI: 10.1016/j.optlastec.2017.04.021

K. Pudzs, A. Vembris, M. Rutkis, S. Woodward. Thin Film Organic Thermoelectric Generator Based on Tetrathiotetracene. Adv. Electron. Mater., 2017, 3(2), 1600429. DOI: 10.1002/aelm.201600429

K. Traskovskis, V. Kokars, S. Belyakov, N. Lesina, I. Mihailovs, A. Vembris. Emission Enhancement by Intramolecular Stacking between Heteroleptic Iridium(III) Complex and Flexibly Bridged Aromatic Pendant Group. Inorg. Chem., 2019, 58(7), 4214-4222. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b03273

 1. Method for producing emission layer based on compounds of rare-earth elements and organic light-emitting diodes, RU2657497C1, 14.06.2018
 2. Light-emitting diode with an emission layer on the basis of compounds of rare earth elements, WO2018208186A1,  15.11.2018
 3. Indandiona atvasinājumu MeSBI ietveroša tilpuma heteropārejas fotojūtīga kārtiņa organiskiem saules elementiem un gaismas sensoriem, tās izgatavošanas paņēmiens” LV15056B, 20.03.2016
 4. Polēts nelineārs polimēru materiāls, LV14949A, 20.01.2015
 5. Plānu polimēra kārtiņu ierobežotas virsmas laukuma polarizēšanas ierīce un paņēmiens, LV14755A, 20.11.2013