Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Mārtiņš Rutkis Laboratorijas vadītājs 67854986 203 233 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
Dalius Gudeika Vadošais pētnieks Dalius.Gudeika@cfi.lu.lv
Aivars Vembris Vadošais pētnieks 67260787 223 aivars.vembris@cfi.lu.lv
Kaspars Pudžs Vadošais pētnieks 67260787 223 kaspars.pudzs@cfi.lu.lv
Andrejs Tokmakovs Pētnieks 67187790 309 Andrejs.Tokmakovs@cfi.lu.lv
Jeļena Miķelsone Pētniece Jelena.Mikelsone@cfi.lu.lv
Raitis Gržibovskis Pētnieks 67260787 223 raitis.grzibovskis@cfi.lu.lv
Arturs Bundulis Pētnieks 67260787 225 arturs.bundulis@cfi.lu.lv
Natālija Lesiņa Zinātniskā asistente 225 Natalija.Lesina@cfi.lu.lv
Elīna Laizāne Zinātniskā asistente 223 elina.laizane@gmail.com
Jānis Busenbergs Zinātniskais asistents 226 janis.busenbergs@cfi.lu.lv
Jūlija Perveņecka Zinātniskā asistente 67260787 225 julija.pervenecka@cfi.lu.lv
Igors Mihailovs Zinātniskais asistents 67260787 225 igors.mihailovs@cfi.lu.lv
Oskars Bitmets Inženieris 225 Oskars.Bitmets@cfi.lu.lv
Laura Stefānija Ozoliņa Inženiere 225 Laura-Stefanija.Ozolina@cfi.lu.lv
Normunds Strautnieks Inženieris 225 Normunds.Strautnieks@cfi.lu.lv
Patrīcija Paulson Inženiere 225 Patricija.Paulsone@cfi.lu.lv
Mārcis Lielbārdis Inženieris 225 Marcis.Lielbardis@cfi.lu.lv
Elza Līna Liniņa Inženiere 225 elza.linina@cfi.lu.lv
Aleksejs Korabovskis Komercdarbības konsultants
Igors Kaulačs Cietvielu fiziķis

Laboratorijā veic fundamentālus un uz praktiskiem pielietojumiem vērstus organisko molekulu, materiālu un to struktūru pētījumus. Šo pētījumu objekti galvenokārt saistīti ar oriģināliem, Latvijā sintezētiem savienojumiem. Pētījumu mērķis ir iegūt priekšstatus par pētāmo objektu struktūras saistību ar to optiskajām un elektriskajām īpašībām. Balstoties uz šajos pētījumos iegūtajiem priekšstatiem, laboratorijā ciešā sadarbībā ar Latvijas ķīmiķiem tiek radīti jauni materiāli ar uzlabotām īpašībām. Svarīgs laboratorijas uzdevums ir arī novērtēt un demonstrēt jaunradīto materiālu iespējamo praktisko pielietojumu. Tādejādi laboratorijā tiek gan apmācīti speciālisti, gan radīta zināšanu un tehnoloģiskā bāze organiskās elektronikas un fotonikas attīstībai Latvijā. Pētījumi tiek veikti tādās jomās kā:

 • hromoforu struktūras un īpašību kvantu ķīmiskā modelēšana;
 • plāno kārtiņu dizains;
 • plāno kārtiņu enerģētiskā struktūra;
 • elektriskās un fotoelektriskās īpašības;
 • nelineārās optiskās parādības;
 • stimulētā emisija;
 • plāno kārtiņu elektroluminiscence;
 • optiski ierosinātās pārslēgšanās procesi;
 • termoelektriskie procesi.

Aktīvie projekti:

ERAF:

LATOLED (2018. - 2021.)

Termoelektriskais starojuma sensors (2017. - 2021.)

Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos (1.1.1.1/16/A/046) (2017. - 2020.)

Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi (1.1.1.1/16/A/131) (2017. - 2020.)

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekts:

Jauni TADF materiāli un sistēmas arhitektūra, lai uzlabotu OLED veiktspēju (2019. - 2021.)

Polymetric Emitters with Controllable Thermally Activated delayed Fluorescence for Solution-processable OLEDs (2019-2021)

Realizētie projekti:

Valsts pētījumu porgramma:

Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2)

LU CFI studentu un jauno zinātnieku projektu konkurss:

Plazmonu ierosinātas piranilidēna atvasinājumu pastiprinātas spontānās emisijas izmaiņas (SJZ/2016/1)

Organisku materiālu orientēšana elektrooptiskā viļņvadu ierīcē (SJZ/2016/26)

Organiska IS starojuma sensora prototipa izveide (SJZ/2016/2)

Organisko materiālu Kerra un divfotonu absorbcijas efektu spektrālās atkarības pētījumi (SJZ/2016/10)

Organisko plāno kārtiņu virsmas potenciāla atkarība no metāla elektroda izejas darba Kelvina zondes mērījumos (SJZ/2016/20)

EO organiska materiāla orientēšanas dinamikas pētījumi, izmantojot plakanparalēlus elektrodus (SJZ/2016/22)

Hibrīdu TiO2/polimēra viļņvadu pētījumi

Organiskā cietvielu lāzera ar zemu ierosmes enerģiju izveide

Robežvirsmas starp divām organiskajām vielām pētīšana ar fotoemisijas kvantu iznākuma spektroskopijas metodi

Organisko materiālu plāno kārtiņu termoelektrisko īpašību pētījumi infrasarkanā starojuma sensoru lietojumiem

Organisko materiālu trešās kārtas dielektriskās caurlaidības noteikšana ar Z-scan metodi

ESF:

Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi

Kompetences centra „LEO” nozares pētījuma projekts:

Plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījumi

Eiropas komisijas ietvara programmas projekts:

Waste Heat to Electrical Energy via Sustainable Organic Thermoelectric Devices” H2ESOT

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekts:

Efektīvās un uzticamās optoelektroniskās ierīcēs izmantojamu organisku elektroaktīvu materiālu sintēze un izpēte

 • Kvantu ķīmiskajai modelēšanai tiek izmantotas Gaussian 09 (D.01), ORCA 4.0.1 un DALTON 2016 programmu paketes;
 • Organisko materiālu plānu kārtiņu pagatavošanai tiek izmantota termiskā sublimēšana vakuumā, rotācijas liešana, Lengmīra–Blodžetas tehnoloģija un pašorganizējošie monoslāņi;
 • Telpas lādiņu ierobežoto strāvu, lādiņnesēju caurplūdes laika un lādiņnesēju ekstrahēšanas ar lineāri izvērstu spriegumu metodes tiek pielietotas, lai raksturotu materiālu elektriskās īpašības;
 • Temperatūras modulēto telpas lādiņu ierobežoto strāvu metode, Kelvina zondes virsmas potenciāla, fotovadāmības efektivitātes un sliekšņa vērtības tiek izmantotas, lai noteiktu materiālu enerģētisko struktūru;
 • Materiālu lineāri optisko parametru noteikšanai tiek izmantota absorbcijas un atstarošanās spektroskopija un modu līniju metode;
 • Materiālu gaismas emisijas īpašības tiek raksturotas ar luminiscences, stimulētās emisijas un elektroluminiscences spektrālām metodēm un fotoluminiscences kvantu iznākumu;
 • Hiperreleja izkliede, optiskās otrās harmonikas ģenerācija, Meikera joslu metode, Kurca pulvera metode un Maha-Cēndera interferometrija tiek lietotas, lai raksturotu materiālu nelineāri optiskās īpašības;

Latvija:

 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Organiskās sintēzes institūts
 • Fizikālās enerģētikas institūts
 • Daugavpils Universitāte

Lietuva:

 • Viļņas Universitāte (Prof. S. Jursenas)
 • Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Prof. J. V. Grazulevicius)
 • Fizikas zinātņu un tehnoloģiju centrs (Prof. L. Valkunas un Prof. V. Gulbinas)

Taivāna:

 • Nacionālā Sun Yat-sen Universitāte (Dr. Li-Yin Chen)

Francija:

 • Parīzes Nanozinātņu institūts (Prof. N. Witkowski)

Anglija:

 • Notingemas Universitāte (Prof. S. Woodward)

Vācijā:

 • Jūlija Maksimiliāna Vircburgas Universitāte (Prof. J. Pflaum)

Bulgārija:

 • Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Organiskās ķīmijas institūts (Prof. V. Dimitrov)

Moldāvija:

 • Moldāvijas Tehnoloģiju universitāte (Prof. A. Casian)

A. Bundulis, E. Nitiss, J. Busenbergs, M. Rutkis, "Mach–Zehnder interferometer implementation for thermo-optical and Kerr effect study," Applied Physics B: Lasers and Optics, Volume 124, Issue 4, 1 April 2018, Article number 56

M. R.Garrett, M. J. Durán-Peña, W. Lewis, K. Pudzs, J. Užulis, I. Mihailovs, B. Tyril, J. Shine, E. F. Smith, M. Rutkis and S. Woodward, "Synthesis and thermoelectric properties of 2- and 2,8-substituted tetrathiotetracenes," Journal of Materials Chemistry C, Volume 6, Issue 13, 2018, Pages 3403–3409

R. Grzibovskis, A. Vembris, "Energy level determination in bulk heterojunction systems using photoemission yield spectroscopy: case of P3HT:PCBM," Journal of Materials Science, May 2018, Volume 53, Issue 10, pp 7506–7515

E. Nitiss, A. Tokmakovs, K. Pudzs, J. Busenbergs, M. Rutkis, "All-organic electro-optic waveguide modulator comprising SU-8 and nonlinear optical polymer," Optics Express, 2017, 25 (25), pp. 31036–31044

Vembris, E. Zarins, V. Kokars, “Stimulated emission and optical properties of pyranyliden fragment containing compounds in PVK matrix,” Optics and Laser Technology 95 (2017) 74–80

K. Pudzs, A. Vembris, M. Rutkis, S. Woodward, “Thin Film Organic Thermoelectric Generator Based on Tetrathiotetracene”, Advanced Electronic Materials, Vol 3 (2), 1600429, 2017

Bundulis, E. Nitiss, I. Mihailovs, J. Busenbergs, M. Rutkis, “Study of Structure–Third-Order Susceptibility Relation of Indandione Derivatives,” J. Phys. Chem. C, 2016, 120 (48), pp 27515–27522

Mihailovs, V. Kampars, B. Turovska, M. Rutkis, “Rational computing of energy levels for organic electronics: the case of 2-benzylidene-1,3- indandiones,” RSC Adv., 2016, 6, 85242

K. Traskovskis, V. Kokars, A. Tokmakovs,.I. Mihailovs, E. Nitiss, M. Petrova, S. Belyakov, M. Rutkis, “Stereoselective synthesis and properties of 1,3-bis(dicyanomethylidene)indane-5-carboxylic acid acceptor fragment containing nonlinear optical chromophores,” J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 5019

K. Pudzs, A. Vembris, J. Busenbergs, M. Rutkis, and S. Woodward, “Tetrathiotetracene thin film morphology and electrical properties,” Thin Solid Films, vol. 598, pp. 214–218, Jan. 2016.

R. Grzibovskis, A. Vembris, and K. Pudzs, “Relation between molecule ionization energy, film thickness and morphology of two indandione derivatives thin films,” Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 95, pp. 12–18, Aug. 2016.

E. Nitiss, A. Bundulis, A. Tokmakov, J. Busenbergs, E. Linina, and M. Rutkis, “Review and comparison of experimental techniques used for determination of thin film electro-optic coefficients,” Phys. status solidi, vol. 212, no. 9, pp. 1867–1879, Sep. 2015.

Vembris, E. Zarins, and V. Kokars, “Solid state solvation effect and reduced amplified spontaneous emission threshold value of glass forming DCM derivative in PMMA films,” J. Lumin., vol. 158, pp. 441–446, Feb. 2015.

E. Nitiss, J. Busenbergs, and M. Rutkis, “Hybrid silicon on insulator/polymer electro-optical intensity modulator operating at 780  nm,” J. Opt. Soc. Am. B, vol. 31, no. 10, p. 2446, Sep. 2014.

E. Nitiss, E. Titavs, K. Kundzins, A. Dementjev, V. Gulbinas, and M. Rutkis, “Poling induced mass transport in thin polymer films,” J. Phys. Chem. B, vol. 117, no. 9, pp. 2812–2819, 2013.

S. Popova, K. Pudzs, J. Latvels, and A. Vembris, “Light emitting and electrical properties of pure amorphous thin films of organic compounds containing 2-tert-butyl-6-methyl-4H-pyran-4-ylidene,” Opt. Mater. (Amst)., vol. 36, no. 2, pp. 529–534, Dec. 2013.

K. Traskovskis, K. Lazdovica, A. Tokmakovs, V. Kokars, and M. Rutkis, “Modular approach to obtaining organic glasses from low-molecular weight dyes using 1,1,1-triphenylpentane auxiliary groups: Nonlinear optical properties,” vol. 99, no. 3, pp. 1044–1050, 2013.

E. Nitiss, M. Rutkis, and M. Svilans, “Electrooptic coefficient measurements by Mach Zehnder interferometric method: Application of Abelès matrix formalism for thin film polymeric sample description,” Opt. Commun., vol. 286, no. 1, pp. 357–362, 2013.

Vembris, E. Zarins, J. Jubels, V. Kokars, I. Muzikante, A. Miasojedovas, and S. Jursenas, “Thermal and optical properties of red luminescent glass forming symmetric and non symmetric styryl-4H-pyran-4-ylidene fragment containing derivatives,” Optical Materials, vol. 34, no. 9, pp. 1501–1506, Jul. 2012.

Vembris, I. Muzikante, R. Karpicz, G. Sliauzys, A. Miasojedovas, S. Jursenas, and V. Gulbinas, “Fluorescence and amplified spontaneous emission of glass forming compounds containing styryl-4H-pyran-4-ylidene fragment,” J. Lumin., vol. 132, no. 9, pp. 2421–2426, Sep. 2012.

K. Traskovskis, I. Mihailovs, A. Tokmakovs, A. Jurgis, V. Kokars, and M. Rutkis, “Triphenyl moieties as building blocks for obtaining molecular glasses with nonlinear optical activity,” Journal of Materials Chemistry, vol. 22, no. 22, pp. 11268–11276, Jun. 2012.

M. Rutkis and A. Jurgis, “Insight in NLO Polymer Material Behavior from Langevin Dynamic Modeling of Chromophore Poling,” Integr. Ferroelectr., vol. 123, no. 1, pp. 53–65, Jan. 2011.

M. Indrikova, J. Latvels, I. Muzikante, and B. Turovska, “Photoelectrical properties and energetical structure of thin films of indandione derivatives,” Materials Science, vol. 17, no. 2, pp. 125–131, 2011.

Vembris, M. Rutkis, V. Zauls, and E. Laizane, “Stability of the functional NLO polymers-optically induced depoling of the DMABI molecules in sPMMA matrix,” Thin Solid Films, vol. 516, no. 24, pp. 8937–8943, Oct. 2008.

M. Rutkis, A. Jurgis, V. Kampars, A. Vembris, A. Tokmakovs, and V. Kokars, “New Figure of Merit for Tailoring Optimal Structure of the Second Order NLO Chromophore for Guest-Host Polymers,” Mol. Cryst. Liq. Cryst., vol. 485, no. 1, pp. 903–914, Apr. 2008.

Vembris, M. Rutkis, and E. Laizane, “Effect of corona poling and thermo cycling sequence on NLO properties of the guest-host system,” Mol. Cryst. Liq. Cryst., vol. 485, 2008.

M. Rutkis, A. Vembris, V. Zauls, A. Tokmakov, and E. Fonavs, “Non-linear optical properties of polymer systems with poled indandione derivatives as chromophores,” Nonlinear Optics Quantum Optics 37(1/3):31-42, 2007