Spektroskopijas laboratorija ir viena no lielākajām laboratorijām LU CFI, kas apvieno visdažādākās ar optisko, magnētisko un elektronu spektroskopiju saistītās pētniecības metodes.

Materiālu klāsts ietver sevī mono- un polikristālus, stiklus, plānās kārtiņas, nanomateriālus, šķidrumus un gāzes. Pieejamo iekārtu saraksts iekļauj gan standarta mērījumu metodes (absorbcijas, ierosmes, luminiscences spektru mērīšana stacionārā režīmā un ar laika izšķirtspēju) plašā temperatūru diapazonā (no 6 K līdz 700 K), gan augstākās klases svārstību (Ramana un Furjē infrasarkanā) spektroskopija, elipsometrija, elektronu paramagnētiskā rezonanse, optiski detektējamā magnētiskā rezonanse, subnanosekunžu luminiscences procesu raksturošana, termostimulētās luminiscences mērīšana, ablācijas spektroskopija un rentgena fotoelektronu spektroskopijas iekārtas.

Laboratorijas personāls ir ar plašu pieredzi cietvielu materiālu spektroskopiskajā raksturošanā un aktīvi sniedz pakalpojumus akadēmiskajiem un industriālajiem partneriem.

 
Grāds Vārds Uzvārds Amats Kontaktinformācija
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Anatolijs.Sarakovskis
67187816
Dr.phys. Andris Antuzevičs Vadošais pētnieks Andris.Antuzevics
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Vadošais pētnieks Georgijs.Cikvaidze
Dr.phys. Andris Fedotovs Vadošais pētnieks Andris.Fedotovs
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Vadošais pētnieks Jevgenijs.Gabrusenoks
Dr.phys. Jurģis Grūbe Vadošais pētnieks Jurgis.Grube
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Vadošais pētnieks Vladimirs.Pankratovs
Profesors Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Vadošais pētnieks Uldis.Rogulis
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Vadošais pētnieks Martins.Rutkis
67854986
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Vadošais pētnieks Maris.Springis
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Vadošā pētniece Baiba.Berzina
Dr.phys. Jeļena Butikova Vadošā pētniece Jelena.Butikova
Dr.Phys. Guna Krieķe Vadošā pētniece Guna.Krieke
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Vadošā pētniece Nina.Ulmane
Dr.phys. Laima Trinklere Vadošā pētniece Laima.Trinklere
Mg. Guna Doķe Pētniece Guna.Doke
Mg. Meldra Ķemere Pētniece Meldra.Kemere
Dr. chem. Monika Skruodiene Pētniece Monika.Skruodiene
Dr.phys. Edgars Elsts Pētnieks Edgars.Elsts
Dr.phys. Ramūnas Nedzinskas Pētnieks Ramunas.Nedzinskas
Dr.sc.ing. Andrejs Pavļenko Pētnieks  
Mg. Maksims Poļakovs Pētnieks  
  Pāvels Rodionovs Pētnieks Pavels.Rodionovs
  Aleksejs Žarkovs Pētnieks  
Mg. Dace Ņilova Zinātniskā asistente Dace.Nilova
  Viktorija Pankratova Zinātniskā asistente Viktorija.Pankratova
Bc. Alise Podelinska Zinātniskā asistente Alise.Podelinska
Mg. Dzintars Bērziņš Zinātniskais asistents Dzintars.Berzins
Mg. Jēkabs Cīrulis Zinātniskais asistents Jekabs.Cirulis
Mg. Ingars Lukoševičs Zinātniskais asistents Ingars.Lukosevics
  Rihards Ruska Zinātniskais asistents Rihards.Ruska
  Aija Kalniņa Inženiere Aija.Kalnina
Mg. Jānis Čipa Inženieris Janis.Cipa
  Roberts Mārtiņš Kolbergs Inženieris Roberts.Kolbergs
  Haralds Ozols Inženieris Haralds.Ozols
  Čiro Federiko Tipaldi Inženieris Ciro-Federiko.tipaldi
  Viesturs Tenis Vīksna Inženieris Viesturs-Tenis.Viksna
  Kaspars Vītols Inženieris Kaspars.Vitols
  Lūkass Šmeļkovs Laborants Lukass.Smelkovs

Ar retzemju elementiem aktivētu fluorīdu un oksifluorīdu stikla keramiku nanokompozītu sintēze.

Ar retzemju joniem aktivēti materiāli, tai skaitā fluorīdi un oksifluorīdi tiek pētīti jau vairākus gadu desmitus. Balstoties uz šiem pētījumiem, radīti dažādi lāzeri, krāsainie displeji, gaismas avoti. Liela daļa pētījumu veikta tilpuma materiālos. Nedaudzie nanostruktūru pētījumi rāda, ka tām piemīt jaunas, tilpuma materiāliem neraksturīgas īpašības, kuras rod arvien plašāku pielietojumu praksē. Pašreiz laboratorijā apgūta ar retzemju (RE) joniem aktivētu NaREF4 un BaREF4 nanostruktūru sintēze. Līdztekus tiek strādāts pie jaunu, caurspīdīgu oksifluorīdu stikla keramiku ieguves.

Starojuma enerģijas pārneses un relaksācijas mehānismu izpēte aktivētos nanokompozītos ar optiskās spektroskopijas metodēm.

Viens no aktivētu nanokompozītu praktiskiem pielietojumiem saistīts ar to optiskajām īpašībām, tai skaitā ar nanokompozītu luminiscenci. Laboratorijā tiek pētītas sintezēto nanostruktūru fotoluminiscences īpašības, to atkarība no sintēzes un fotoierosmes apstākļiem. Tiek noskaidroti ierosinošā starojuma enerģijas pārneses un relaksācijas procesi, kuru rezultātā rodas luminiscence. Īpaša uzmanība veltīta daudzfotonu procesu izpētei, kuru rezultātā starojums ar mazāku enerģiju (galvenokārt infrasarkanais starojums) var radīt starojumu ar lielāku enerģiju (augšup-pārveidoto luminiscenci spektra redzamajā un pat ultravioletajā apgabalā).

Platzonu materiālu pētniecība.

Laboratorija nodarbojas ar pētījumiem, kas ir saistīti ar gaismas radītiem procesiem un defektu luminiscenci cietas vielas platzonu materiālos, kas ietver III elementu grupas nitrīdus, oksīdus un citus līdzīgus materiālus, iegūstamus gan makroizmēru struktūrās, gan arī dažādos nanoveidojumos. Pētījumu virzieni un mērķi:

 • materiālu spektrālais raksturojums, kas ietver absorbcijas, luminiscences un tās ierosināšanas spektrus un veido materiāla spektrālo pasi;
 • defektu luminiscences mehānismi, defektu struktūra un īpašības materiālos;
 • enerģijas atdeves procesi no pamatvielas defektiem;
 • materiāla izmēru ietekme uz luminiscences procesiem (makromateriāli un 1D, 2D un 3D nanostruktūras);
 • materiālu praktiskais pielietojums UV gaismas dozimetrijā, gāzu sensoros, UV un redzamās gaismas starotājos;
 • izstrādāt jaunus materiālus baltās gaismas starotājiem.

Pētījumu gaitā tiek veikti materiālu spektrālie raksturojumi plašā temperatūru diapazonā (no 8 K līdz 300 K), ietverot absorbcijas/atstarošanās spektru mērījumus diapazonā no 190 nm līdz 1100 nm, fotoluminiscences spektrus (250 nm–1500 nm) un tās ierosmes spektrus, gaismas polarizāciju, kā arī optiski un termiski stimulētās luminiscences mērījumus.

Magnētiskās spektroskopijas grupas galvenie darbības virzieni:

 • Magnētiskās rezonanses spektroskopija (EPR, ODMR);
 • Defektu struktūras un luminiscences mehānismu pētījumi fluorīdu, oksīdu kristālos, oksifluorīdu kompozītmateriālos un šo materiālu pielietojumi.

Aktīvie projekti:

Apvārsnis 2020 - EUROfusion

WP PWIE (Plazmas-sienas mijiedarbība un izplūdes sistēmas) SP X2: Virsmas analīzes diagnostikas ar lāzera palīdzību optimizācija (2021-2025)

COST starptautiskie projekti

Mehanoķīmija ilgtspējīgai industrijai COST akcija Nr. CA18112 (2019-2023)

ERAF

Ilgtspējīgas tehnoloģijas attīstība elektronikas lūžņu pārstrādei dārgmetālu un krāsaino metālu atgūšanai (2021-2023)

Jauni materiāli optiska temperatūras sensora izveidei (OPTSEN) (2020-2023)

Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām (DOPAnT) (2019-2022)

EraNet

ZnMgO materiāli ar maināmu aizliegto zonu Saules gaismas nejūtīgiem UV sensoriem (2019-2022)

LZP granti

Defektu kontrole jaunos UV-C ilgspīdošos materiālos (2022-2024)

Augšup-pārveidotās luminiscences izmantošana fotolitogrāfijā organiskajiem materiāliem savienojumā ar nanodaļiņas un fotorezista kompozītu (2020-2022)

Jauni ilgspīdoši materiāli – sarkanas gaismas starotāji (2020-2022)

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Ga2O3 un ZnMgO plāno kārtiņu izgatavošana un raksturošana pielietošanai ultraviolētā starojuma detektoros (2020-2023)

Moderni stikli un stikla keramikas temperatūras izturīgajiem luminoforiem ar dažādām retzemju elementu un 3d metalu jonu aktivētiem granātu kombinācijām lieljaudas gaismas emitējošajām diodēm (2020-2023)

 

Realizētie projekti:

Apvārsnis 2020

Šūnu membrānas asimetrijas un izliekuma ietekme uz membrānas proteīnu darbību un terapeitisko savienojumu transportu (2016-2019)

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekts

Kooperācija luminiscējošu oksifluorīdu stikla keramiku attīstībai (2015-2015)

COST starptautiskie projekti

Perspektīvi scintilatori ar ātriem sinhronizācijas laikiem (2014-2018)

ERAF

Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem (2014-2015)

Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem (2010-2013)

ERAF projekti (LIAA administrētie)

Infrasarkanā starojuma vizualizators (2020-2020)

ESF projekti

Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi (2013-2015)

Francijas–Latvijas sadarbības programma „OSMOZE”

Radiācijas radītie procesi nitrīdos un citos platzonu materiālos (2003-2005)

Kompetences centri

Pārklājumu tehnoloģiskā procesa parametru izpēte, lai nodrošinātu kvalitatīvus litija pārklājumus un litija pārklājumu materiāla prototipa iegūšana (2018-2018)

Latvijas – Baltkrievijas sadarbības programmas zinātnē un tehnikā

Ar aktivātoriem Pr3+, Nd3+, Sm3+, Er3+, Tm3+ un sensibilizātoriem Cr3+, Mn3+, Bi3+ leģēta lantāna indāta sintēze, magnētisko un fotoluminiscento īpašību izpēte tā lietošanai fotoelektronikā (-)

Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā

Jauniem radiācijas dozimetriem paredzētu nanostrukturētu YAlO3:Mn keramiku izgatavošana, raksturošana un datormodelēšana (2016-2018)

LU CFI Studentu un jauno zinātnieku projekts

Jauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā (2016-2016)

LZP granti

Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem (2018-2021)

Luminiscences mehānismu un dozimetrisko īpašību izpēte perspektīvos nitrīdos un oksīdos ar TL un OSL metodēm (2018-2021)

Moderno dielektriķu un platzonu pusvadītāju ar dažādu lokālo nesakārtotību spektroskopiskie pētījumi (2013-2016)

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Nepolārās ZnO plānās kārtiņas: ar sintēzi saistītas strukturālās un optiskās īpašības (2014-2014)

Viendimensiju nanostruktūras trīskomponenšu sistēmām AlGaN un cinka oksīdam ar metālu piejaukumu: sintēze, raksturošana un optiskās īpašības (2011-2013)

Valsts pētījumu programmas

Daudzfunkcionālie Materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2) (2014-2018)

Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem - IMIS (2010-2013)

VPP Materiālzinātnēs un Informācijas tehnoloģijās (2010-2013)

Pirmo reizi sintezēta ar Er3+ aktivēta oksifluorīdu keramika, kas satur tikai heksagonālās modifikācijas NaYF4 kristalītus, kuru augšup-pārveidotā luminiscence ir efektīvāka par kubiskās modifikācijas NaYF4 kristalītu augšup-pārveidoto luminiscenci. Izpētītas ierosmes enerģijas relaksācijas īpatnības zaļās un sarkanās luminiscences radīšanā ar Er3+ aktivētā oksifluorīdu keramikā ar heksagonālās modifikācijas NaYF4 kristalītiem. Sintezēta, ar Er3+ aktivēta, caurspīdīga stikla keramika, kas satur heksagonālus Na(Gd,Lu)F4 kristalītus. Konstatēta atšķirīga retzemju jonu koncentrācija fluorīdu kristalītos un izejmateriālā stiklā. Gd3+ sekmīgāka, salīdzinot ar Lu3+, “iebūvēšanās” fluorīda kristalītos stabilizē heksagonālo struktūru, kas, līdz ar efektīvu enerģijas pārnesi starp Er3+ joniem, intensificē augšuppārveidoto luminiscenci.

Alumīnija nitrīds AlN.

AlN ir viens no perspektīviem pusvadītājiem ar platu aizliegto zonu (Eg≈6 eV) ar iespējamiem praktiskiem pielietojumiem, izmantojot tā optiskās īpašības. Bez tam šim materiālam ir iespējamas dažādas struktūras formas: keramika, makroizmēru pulveris, nanopulveris, nanostieņi, nanoadatas uc., kas ir iegūstami ar samērā lētām sintēzes metodēm.

Dabīgo defektu radīta fotoluminiscence tika pētīta augstāk minētām AlN struktūrām. Tika konstatēts, ka visos šajos dažādi strukturētos materiālos galvenais dabīgo luminiscento defektu veids ir t.s. skābekli saturošie defekti, kas sastāv no slāpekli aizvietojoša skābekļa atoma (ON) un alumīnija vakancēm (vAl). Šie skābekli saturošie defekti ir atbildīgi par divām luminiscences joslām pie 400 nm un 480 nm. Samazinot materiāla graudu izmērus un pārejot no makroskalas uz nanoskalu, samazinās 400 nm luminiscences intensitāte attiecībā pret 480 nm joslai novēroto. AlN nanopulveros (AlN NP) ar vidējiem graudu izmēriem ap 60 nm 400 nm luminiscence praktiski ir izzudusi.

AlN keramikai tika pētīts 400 nm luminiscences mehānisms, izmantojot fotoluminiscences (PL) un termoluminiscences (TL) metodes. Tika noskaidrots, ka 400 nm luminiscenci pēc tās foto ierosināšanas izraisa rekombinācijas procesi, kuros ir iesaistīti donoru-akceptoru (D-A) pāri (DAP), kas ir haotiski izkliedēti materiāla kristāliskajā režģī. Atbilstošais rekombinācijas luminiscences modelis paredz elektrona tuneļpārejas no D defekta ierosinātā stāvokļa un A defekta pamatstāvokli, izstarojot gaismas kvantu. Iegūtie rezultāti ļauj izvirzīt AlN un sevišķi tā keramiku kā perspektīvu materiālu pielietojumam UV starojuma dozimetrijā.

Cits dabīgo luminiscento defektu veids AlN ir saistīts ar slāpekļa vakancēm (vN) un to pārveidojumiem – tā saucamiem F- centriem. Tika pētīti spektrālie raksturojumi AlN nanopulverim ar 60 nm vidējo grauda izmēru, sintezētu Neorganiskās ķīmijas institūtā, RTU, Latvijā. Tika konstatēts, ka vN tipa defekti AlN NP rada platu luminiscences joslu spektra zilajā daļā, un šīs luminiscences intensitāte ir lielā mērā atkarīga no paraugu aptverošās skābekļa gāzes, kas samazina luminiscences intensitāti. Šī īpašība ierindo AlN NP to materiālu skaitā, kas ir daudzsološi skābekļa gāzes luminiscento detektoru izveidē. Tika pētītas šī materiāla skābekļa gāzes jutību raksturojošās īpašības un parametri. Rezultāti ir apkopoti iesniegtā Eiropas patentā.

Spektrālās īpašības tika pētītas AlN NP kas ir aktivēti ar retzemju (RE) elementiem (Tb, Eu) un Mn. Šie pētījumi ir ļāvuši izvirzīt materiālam divus iespējamus pielietojumus. Viens no tiem ir saistīts ar jauna baltas gaisma starotāja izveidošanu. Materiāls, kas sastāv no vairāku komponenšu aktivētu AlN NP maisījuma, tika izstrādāts un izpētīts. Rezultāti ir fiksēti piešķirtā Eiropas patentā.

Otrs aktivētu AlN NP pielietojums ir saistīts ar materiāla izmantošanu luminiscējošu marķieru izveidē bioloģiskos materiālos. Šie pētījumi tiek veikti projekta HORIZON 2020- RISE No 690853 ietvaros.

Heksagonālais bora nitrīds hBN, zilās luminiscences izpēte.

Tika veikti spektrālo īpašību pētījumi hBN pulveriem ar makro un nano izmēru graudiem. Materiālu fotoluminiscences spektri tika pētīti plašā temperatūru diapazonā (8 K – 300 K). Tika konstatēts, ka visos materiālos, neatkarīgi no materiāla izmēriem un izcelsmes, ir novērojamas divas galvenās dabīgo defektu radītas luminiscences joslas pie ~300 nm un ~400 nm ar izteiktu fononu sīkstruktūru. Speciāli tika pētīta 400 nm luminiscence jeb tā sauktā zilā luminiscence, un tika atklāts, kas šīs luminiscences intensitāte ir atkarīga no parauga apkārtnē esošā skābekļa gāzes koncentrācijas – skābeklis samazina luminiscences intensitāti. Pētījumu rezultāti ļāva izvirzīt zilās luminiscences mehānismu modeli un noteikt atbildīgo defektu tipus, saistot tos ar F-tipa centriem hBN kristāliskajā režģī. Iegūtie rezultāti ir apkopoti rakstā, kas ir publicēts starptautiskā zinātniskā žurnālā.

Alumīnija oksīds Al2O3.

Fotoluminiscences pētījumi tika veikti iespējami tīros Al2O3 nanopulveros ar atšķirīgiem graudu izmēriem un kristāliskā režģa fāzēm, sintezētiem RTU Neorganiskās ķīmijas institūtā. Tika konstatēts, ka materiāla luminiscences īpašības galvenokārt nosaka kristāliskā režģa fāze un nekontrolējami piemaisījumi, klātesoši ļoti mazās koncentrācijās. Kristāliskajam režģim pārejot no δ uz α fāzēm, rodas ievērojamas izmaiņas luminiscences spektros – platās joslas 600–900 nm diapazonā aizvieto šauras līnijas. Šo parādību var skaidrot ar aktīvo luminiscences centru maiņu, ko izsauc fāžu pārejas radīta kristāliskā režģa simetrijas maiņa. Ir atklāts, ka par δ fāzei novērotām platām luminiscences joslām pie 750 nm, 700–900 nm un 690–710 nm ir atbildīgi titāna, dzelzs un hroma joni. Turpretī paraugos ar α fāzi novērojamās šaurās joslas rada hroma un mangāna jonu luminiscence. Iegūtie rezultāti ļauj atzīt Al2O3 par perspektīvu materiālu sarkanās gaismas starotājiem.

ZnO nepolārās filmas, ZnMgO epikārtiņas un LiGaO2 (LGO) monokristāls. Optisko īpašību izpēte.

Pētījumi ir veikti Taivānas-Lietuvas-Latvijas sadarbības projekta Nepolārās ZnO plānās kārtiņas: ar sintēzi saistītas strukturālās un optiskās īpašības” ietvaros. (2014.-2016.g., vadītāja L.Trinklere).

Pašreiz pētījumi tiek veikti augstāk minētajās struktūrās, pielietojot dažādas spektrālās pētījumu metodes. Galvenos luminiscences procesus var saistīt ar pamatvielas optisko ierosināšanu, kas sniedz informāciju par eksitonu procesiem un donoru – akceptoru rekombinācijas procesiem un mehānismiem.

ZnO nepolārās filmas. ZnO vurcīta tipa materiālam, kas ir audzēts c ass virzienā, piemīt negaidīti liela emisijas spektru „sarkanā nobīde”, ko rada daudzkārtu kvantu akas (MQW), šādi kavējot materiāla pielietošanu. Ar spektrālām metodēm (absorbcija un luminiscence) tiek pētītas nepolāra ZnO plānās kārtiņas un MQW struktūras ZnO materialam, kas ir uznests uz LiGaO2 (LGO) pamatnēm, izgatavotām Taivānā. Ir atrasta eksitonu luminiscences spektru zilā nobīde, ko rada MQW, kas ir izvietotas ZnO/LGO materiāla m-plaknē.

ZnMgO. Platzonu materiāls – Zn1-xMgxO plānās kārtiņas uz MgO pamatnes, tika sintezētas Taivānā, un tā fotoluminiscence tika pētīta. Tika atrasta eksitonu luminiscences ”zila nobīde”, kas norāda uz aizliegtās enerģijas joslas paplašināšanos.

LiGaO2 monokristāls. Taivānas Nacionalaja Sun-Jat-Sena universitātē tika izaudzēts LiGaO2 monokristāls. LGO materiāls ir perspektīvs pielietošanai ZnO plāno kārtiņu pamatnēm. Laboratorijā tika izpētītas LGO materiāla optiskās īpašības, kas agrāk nebija zināmas. Tika pētīti fotoluminiscences spektri, to ierosināšanas spektri, luminiscences polarizācija plašā temperatūru rajonā. Iegūtie rezultāti ļāva izvirzīt rekombinācijas luminiscences mehānismu modeļus, kas ir atbildīgi par luminiscences joslām, novērotām spektra tālās ultravioletās gaismas rajonā.

Iegūtie pētījumu rezultāti ir apkopoti rakstos, kas ir publicēti starptautiskos zinātniskos žurnālos.

 • Izveidota optiski detektējamā EPR mēriekārta uz Oxford Instruments Spectromag sistēmas magnetooptiskā hēlija kriostata bāzes. Supravadošā magnētā sasniedzamā magnētiskā lauka indukcija līdz B = 7T. Optiski detektējamā EPR metode ļauj tieši saistīt struktūrjūtīgās EPR metodes datus ar luminiscences centru un krāsu centru optiskajām īpašībām cietās vielās;
 • Izpētīta Mn2+ jona hipersīkstruktūra BaF2 kristālā nesakārtotā stikla keramikas vidē;
 • Izpētīti ar Tb, Ce, Eu aktivētu stiklu keramiku luminiscences intensitātes un dzišanas laiki;
 • Izmantojot hipersīkās mijiedarbības parametrus, izveidots Tl trimēra telpiskais modelis CsI:Tl kristālā;
 • Noteikti Vk centra EPR parametri LiBaF3 kristālā.
 • Izstrādāti jauni diaktivēti oksifluorīdu stikli un stiklu keramikas, perspektīvi pielietojumam baltās gaismas diožu luminoforos.
 • Izpētīta Gd3+ un citu S-tipa jonu lokālā struktūra oksifluorīdu stikla keramikās.

Edinburgh Instruments spectrometer

Excitation range: 200 nm – 1000 nm
Detection range: 200 nm – 870 nm
Quantum yield measurements

Tunable nanosecond, picosecond and femtosecond laser systems

Excitation range: 210 nm – 2600 nm
Detection range: 200 nm – 850 nm
Pulse duration/frequency: 5ns/10Hz, 27 ps/1kHz, 190 fs/1MHz
Temporal resolution: up to 20 ps. Streak-camera, TCSPCs
Temperature range: 5 K – 330 K

Cary 7000 spectrophotometer

Wavelength range: 190 nm – 3300 nm
Detection range: up to 10 ABS
Reflection, absorption, diffuse scattering
Direct coupling to optical fibers possible

FTIR Vertex 80v

Spectral range: 10 000 cm-1 – 10 cm-1
Spectral resolution: < 0.1 cm-1
Microscope spatial resolution: 20 µm

Raman spectrometer TriVista CRS

Lasers: 1064 nm, 785 nm, 632.8 nm, 532 nm
Detection: triple monochromator with CCD camera
Spectral resolution: < 0.1 cm-1
Microscope: confocal microscope with submicron resolution

EPR spectrometer Elexsys-II E500 CW

Magnetic field range: 0 – 1.7 T
Temperature: 4 K – 300 K
X-band: 9.2 GHz – 9.9 GHz; 200 mW
Q-band: 33.85 GHz – 34.15 GHz, 80 mW
ENDOR option

TL-OSL reader Lexsyg research

Irradiation source: x-ray or beta
Heating range: RT - 700 ⁰C
Heating rate: 0.1-20 ⁰C/s
Maximum number of samples: 80

XPS/UPS system

Identification and quantification of individual chemical states
Depth profiling by Ar ion etching
Spatial resolution: <1 µm
UPS
REELS
ISS

Spectroscopic ellipsometer RC2-XI (Woollam)

Wavelength range: 210 nm-1690 nm
Angles of incidence: 45°-90°
Beam size: 120 µm

Latvija:
 • Rīgas Tehniskās universitātes R.Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs (Dr.L.Bērziņa-Cimdiņa, Dr. J. Ločs).
 • Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts (Dr. J. Grabis).
 • Rīgas Tehniskās universitātes Materialzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultāte (prof. A. Medvids)
 • Rīgas Tehniskā universitāte, Tehniskās fizikas institūts (Profs. A. Medvids, M. Knite)
Krievija:
 • Krievijas ZA Spektroskopijas institūts (prof. M. Popova).
Šveice:
 • Bernes universitāte, Ķīmijas un bioķīmijas nodaļa (Dr. K. Kremers).
Vācija:
 • Dienvid-Vestfālenes lietišķo zinātņu augstskola, Soesta (Prof. Dr. habil. phys. S. Schweizer);
 • Paderbornas Universitāte (Prof. Emeritus, J.-M. Spaeth, Dr. habil. phys. S. Schweizer, Dr. habil. phys. S. Greulich-Weber).
Rumānija:
 • Nacionālais Materiālu Fizikas institūts (NIMP), Bucharest-Magurele (Dr. M. Secu).
Ukraina:
 • Ļvovas Valsts Politehniskā Universitāte, Ļvova (Dr. D. Sugak, Dr. Ya. Zhydashevskyy)
 • Ukrainas Nacionalās Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūts, Kijeva (Prof. G.Dovbeshko, S. Yesylevskyy)
 • Materiālu pētījumu centrs, Ukrainas Nacionalā Zinātņu Akadēmija, Kijeva (Prof. O. Gogotsi)
Lietuva:
 • Pielietojamo pētījumu institūts, Pusvadītāju optoelektronikas nodaļa, Viļņas universitāte (Dr. Patrik Scajev)
 • Optoelektronikas nodaļa, Fizikas zinātņu un tehnoloģiju centrs (Drs. Ramunas Nedzinskas, Saulius Tumenas)
Taivāna:
 • Nacionālā Taivānas Universitāte, Taipeja (Profs. Li-Chyong Chen, Kuei-Hsien Chen)
 • Department of Materials and Optoelectronic Science, National Sun Yat-Sen University Koahsiung (Prof. Mitch M.C. Chou, Liuwen Chang)
Francija:
 • Universite de Franche-Comte, Besancon (Prof. C.Ramseyer, Dr. S. Foley)
Igaunija:
 • Tartu Universitāte, Tartu, Igaunija (Prof. A.Freibergs)

2019.

Krieke, G., Antuzevics, A., Springis, M., Rogulis, U. Upconversion luminescence in transparent oxyfluoride glass ceramics containing   hexagonal NaErF4 (2019) Journal of Alloys and Compounds, 798, pp. 326-332. DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.05.276

Antuzevics, A., Krieke, G., Pavlovska, E., Rogulis, U. Eu3+ ion distribution in oxyfluoride glass nanocomposites (2019) Journal of Non-  Crystalline Solids, 522, art. no. 119548. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2019.119548

Trinkler, L., Trukhin, A., Cipa, J., Berzina, B., Korsaks, V., Chou, M.M.C., Li, C.-A. Spectral and kinetic characteristics of pyroelectric luminescence in LiGaO2 (2019) Optical Materials, 94, pp. 15-20. DOI: 10.1016/j.optmat.2019.05.014

2017.

M. Kemere, J. Sperga, U. Rogulis, G. Krieke, J. Grube, Luminescence properties of Eu, RE3+ (RE=Dy, Sm, Tb) co-doped oxyfluoride glasses and glass-ceramics, J. of Luminescence, 2017, vol.181, pp. 25-30, DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.08.062.

Krieke, G., Sarakovskis, A., Ignatans, R., Gabrusenoks, J. Phase transitions and upconversion luminescence in oxyfluoride glass ceramics containing Ba4Gd3F17 nanocrystals.(2017) Journal of the European Ceramic Society, 37 (4), pp. 1713-1722.

Guna Krieke, Anatolijs Sarakovskis, Maris Springis. Upconversion luminescence of a transparent glass ceramics with hexagonal Na(Gd,Lu)F4 nanocrystals. Journal of Alloys and Compounds, (2017), 694 952e958.

2016.

E. Elsts, G. Krieke, U. Rogulis, K. Smits, A. Zolotarjovs, J. Jansons, A. Sarakovskis, K. Kundzins, Rare earth doped glass-ceramics containing NaLaF4 nanocrystals, Optical Materials 2016, vol. 59, p. 130-135, DOI: 10.1016/j.optmat.2016.01.005

U. Rogulis, Optical detection of paramagnetic centres: from crystals to glass-ceramics, 2016, Low temperature physics, 2016, v. 42, No. 7, pp. 689-693

A. Cvetkovs, O. Kiselova, U. Rogulis, V. Serga, R. Ignatans, Synthesis of ZnO and CdO-ZnO thin films by extraction–pyrolytic method, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2016, vol. 53, pp. 57–66, DOI: 10.1515/lpts-2016-0021

Oxygen influence on luminescence properties of rare-earth doped NaLaF4 A.Tuomela a,n, V.Pankratov, A.Sarakovskis, G.Doke, L.Grinberga, S.Vielhauer, M.Huttula. Journal of Luminescence, (2016), 179, pp.16–20.

Guna Krieke, Anatolijs Sarakovskis. Crystallization and upconversion luminescence of distorted fluoritenanocrystals in Ba2+containing oxyfluoride glass ceramics. Journal of the European Ceramic Society, (2016), 36, pp.1715–1722.

Jurgis Grube. Temperature influence on NaLaF4:Er3+ green luminescence. Journal of Luminescence, (2016), 179, pp. 107–113.

E. K. Yukhno, L. A. Bashkirov, P. P. Pershukevich, S. V. Slonskaya, N. A. Mironova- Ulmane, A. G. Sharakovskis. Excitation and photoluminescence spectra of solid solutions based on lanthanum indate LaInO3 of a perovskite structure doped with Nd3+ and Cr3+ ions. Glass Physics and Chemistry, (2016), v.42, pp. 379–385.

Sarakovskis, A., Grube, J., Strals, K., Krieke, G., Springis, M., Mironova-Ulmane, N., Skvortsova, V., Yukhno, E.K., Bashkirov, L.A. Temperature and impurity concentration effects on upconversion luminescence in LaInO3 doped with Er3+. Fizika Nizkikh Temperatur, (2016), v.42, pp. 733-737.

B.Berzina, V.Korsaks, L.Trinkler, A.Sarakovskis, J.Grube, S.Bellucci. Defect-induces blue luminescence of hexagonal boron nitride. Diamond and related materials. 68 (2016) 131-137.

L.Trinkler, A.Trukhin, B.Berzina, V.Korsaks, P.Ščaev, R.Nedzinskas, S.Tumėnas, M.M.C.Chou, L.Chang, C-A.Li. Luminescence properties of LiGaO2 crystal. Optical materials, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.11.012.

2015.

A. Fedotovs, Dz. Berzins, U. Rogulis, K. Smits, G. Doke, A. Medvids, P. Onufrijevs, Angular Dependence of Recombination Luminescence Detected EPR in ZnO Crystal, Physica scripta, 2015, vol. 90, No. 9, 094016. doi:10.1088/0031-8949/90/9/094016

A. Fedotovs, A. Antuzevics, U. Rogulis, M. Kemere, R. Ignatans, Electron paramagnetic resonance and magnetic circular dichroism of Gd3+ ions in the Oxyfluoride Glass-ceramics containing CaF2 nanocrystals, J. of Non-Crystalline solids, 2015, vol. 429, pp. 118-121.

A. Antuzevics, U. Rogulis, A. Fedotovs, Dz. Berzins, V. N. Voronov and J. Purans, EPR Study of Gd3+ local structure in ScF3 – crystal with negative thermal expansion coefficient, Physica Scripta, 2015, vol. 90, p. 115801.

Anatolijs Sarakovskis, Guna Krieke. Upconversion luminescence in erbium doped transparent oxyfluorideglass ceramics containing hexagonal NaYF4nanocrystals. Journal of the European Ceramic Society,(2015), 35 (13), pp. 3665-3671.

A. Sarakovskis, G. Krieke, G. Doke, J. Grube, L. Grinberga, M. Springis, Comprehensive study on different crystal field environments in highly efficient NaLaF4:Er3+ upconversion phosphor, Optical Materials 39 (2015), p. 90 – 96.

V. Korsaks. Hexagonal boron nitride luminescence dependent on vacuum level and surrounding gases, Materials Research Bulletin 70, (2015) 976- 979.

2014.

J. Grube, A. Sarakovskis, G. Doke, M. Springis, Impact of Er3+ Concentration on Luminescence in NaLaF4, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 51, 3 (2014), p. 42.

L. Trinkler, B.Berzina. Localised transitions in luminescence of AlN ceramics. Radiation Measurements, 71 (2014) 232-236.

L. Trinkler, B.Berzina. Recombination luminescence in aluminum nitride ceramics. Physica Status Solidi (B) Basic Research, 251 (2014) 542-548.

L.Trinkler, B.Berzina, E.Palcevskis. AlN Ceramics from nanosized plazma processed powder, its properties and application. Chapter in Book: Nitride ceramics. Combustion synthesis.(2014) 265-293.

2013.

U. Rogulis, E. Elsts, J. Jansons, A. Sarakovskis, G. Doke, A. Stunda, K. Smits, Cathodoluminescence of oxyfluoride glass-ceramics, Radiation Measurements, 2013, vol. 56, pp. 120-123; DOI 10.1016/j.radmeas.2012.12.020

Doke, G., Sarakovskis, A., Grube, J., Springis, M. Photoluminescence of neodymium and erbium doped NaLaF4 material (2013) Radiation Measurements, 56, pp. 27-30.

Rogulis, U., Elsts, E., Jansons, J., Sarakovskis, A., Doke, G., Stunda, A., Smits, K. Cathodoluminescence of oxyfluoride glass-ceramics (2013) Radiation Measurements, 56, pp. 120-123.

P.Ščajev, L.Trinkler, B.Berzina, E.Ivakin, K.Jarašiunas. Influence of boron on donor-acceptor pair recombination in type IIa HPHT diamonds. Diamond and Related Materterials 36 (2013) 35-43.

2012.

I. Brice, U. Rogulis, E. Elsts, J. Grūbe, Photoluminescence of Eu and Ce activated oxyfluoride glass and glass ceramics. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2012, Nr. 6(I), p. 44.

A. Antuzevičs, A. Fedotovs, U. Rogulis, EPR spectrum angular dependences in LiYF4 crystal, Journal of Physics and Technical Sciences, 2012, Nr. 6(I), p. 49.

Dz. Berzins, A. Fedotovs, U. Rogulis, EPR hyperfine structure of radiation defect in oxyfluoride glass ceramics, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2012, Nr. 6(I), p. 55.

U. Rogulis, E. Elsts, J. Jansons, A. Sarakovskis, G. Doke, A. Stunda, K. Smits, Cathodoluminescence of oxyfluoride glass-ceramics, Radiation Measurements, 2013, vol. 56, pp. 120-123; DOI 10.1016/j.radmeas.2012.12.020

U. Rogulis, E. Elsts, J. Jansons, A. Sarakovskis, G. Doke, A. Stunda, K. Kundzins. Rare earth activated oxyfluoride glasses and glass-ceramics for scintillation applications. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2012, Volume: 59, Issue: 5, Page(s): 2201 – 2206, Doi: 10.1109/TNS.2012.2212724

A. Sarakovskis, M. Voss, G. Doke, D. Jankovica, J. Grube. Synthesis of cubic and hexagonal NaYF4 :Er3+ (2012) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 38, art. no. 012038;

R.Aleksiejūnas, P.Ščajev, S Nargelas, S.Miasojedovas, K.Jarašiūnas, L.Trinkler, J. Grigorjeva, B.Berzina, K.H.Chen, Y.T.Chen, M.W.Chen, and L.C.Chen. Carrier dynamics in epilayers and nanocolumns of ternary AlGaN with a tunable bandgap. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 38 (2012) 012054.

L. Trinkler, B. Berzina, Z. Jevsjutina, J. Grabis, I. Steins and C. J. Baily. Photoluminescence of Al2O3 nanopowders of different phases. Optical Materials 34 (2012) 1553–1557; dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2012.03.029.

V. Korsaks, B. Berzina, L. Trinklere. Influence of air, oxygen, nitrogen and argon gases on 400 nm luminescence in hexagonal boron nitride. Latvian journal of physics and technical science 49 (2012) 57-62.

T.Glaskova, M.Zarelli, A.Anishkevich, M.Giordano, L.Trinkler, B.Berzina , Quantitative optical analysis of filler dispersion degree in MWCNT-epoxy nanocomposite. Composites Science and Technology 72, 4 (2012).

2011.

A. Fedotovs, Dz. Berzins, O. Kiselova, A. Sarakovskis and U. Rogulis. Analysis of Mn2+ EPR spectral shapes for studies of the oxyfluoride glass ceramics. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 2011, vol. 23, 012018, doi:10.1088/1757-899X/23/1/012018.

J. Grube, G. Doke, M. Voss, A. Sarakovskis, M. Springis. Multicolor up-conversion luminescence in Rare-Earth doped NaLaF4 (2011) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 23 (1), art. no. 012004;

A. Sarakovskis, M. Voss, G. Doke, J. Grube, M. Springis. Novel synthesis of up-conversion phosphor based on rare-earth doped NaLaF4 (2011) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 23 (1), art. no. 012003;

L.Trinkler and B.Berzina. Luminescence properties in AlN ceramics and its potential application for solid state dosimetry. pp. 59-82. A chapter in book Advances in Ceramics - Characterization, 82 Raw Materials, Processing, Properties, Degradation and Healing. ISBN 978-953-307-504-4, Hard cover, 370 pages, Publisher: InTech, Publication date: August 2011.

L. Trinkler, B. Berzina, UV radiation induced processes in AlN and its potential application for solid state dozimetry. Conference proceedings ”Current challenges in radiation protection”, Reykjavik, (2011).

V. Korsaks, B. Berzina, L.Trinklere, Low temperature 450 nm luminescence of hexagonal boron nitride, Latvian Journal of Physics and Technical Science, 1 (2011).

L.Trinkler and B.Berzina, Luminescence properties in AlN ceramics and its potential application for solid state dosimetry, A chapter in book Advances in Ceramics - Characterization, 82 Raw Materials, Processing, Properties, Degradation and Healing. ISBN 978-953-307-504-4, 370 pages, Publisher: InTech, (2011).

L.Trinkler, B.Berzina, D.Jakimovica, J.Grabis, I.Steins, Peculiarities of photoluminescence of Al2O3 bulk and nanosize powders at low temperature, Optical materials, 33 (2011).

2010.

A. Fedotovs, U. Rogulis, A. Sarakovskis, L. Dimitrocenko, EPR of radiation defcts in lithium-oxyfluoride glass ceramics. J. of Physics: Conference Series, 249 (2010)

A. Fedotovs, Dz. Berzins, A. Sarakovskis, U. Rogulis, G. Doke, EPR studies of the oxyfluoride glass ceramics using Mn2+ as a paramagnetic probe. IOP Conference Series: Materials and Engineering, 15 (2010)

E. Elsts, U. Rogulis, J. Jansons, A. Sarakovskis, Cathodoluminescence of terbium and ytterbium activated oxyfluoride glasses and glass ceramics. Latvian Journal of Technical Sciences, 5, pp. 48 (2010)

A. Fedotovs, U. Rogulis, A. Sarakovskis, L. Dimitrocenko, EPR of radiation defcts in lithium-oxyfluoride glass ceramics. J. of Physics: Conference Series, 249 (2010);

A. Fedotovs, Dz. Berzins, A. Sarakovskis, U. Rogulis, G. Doke, EPR studies of the oxyfluoride glass ceramics using Mn2+ as a paramagnetic probe. IOP Conference Series: Materials and Engineering, 15 (2010);

E. Elsts, U. Rogulis, J. Jansons, A. Sarakovskis, Cathodoluminescence of terbium and ytterbium activated oxyfluoride glasses and glass ceramics. Latvian Journal of Technical Sciences, 5, pp. 48 (2010);

A. Sarakovskis, J. Grube, G. Doke, M. Springis. Selective excitation of up-conversion luminescence by Yb3+-Er3+ energy transfer in glass and crystalline phase of oxyfluoride glass ceramics (2010) Optical Materials, 32 (8), pp. 832-835;

I. Tale, L. Dimitrocenko, P.Kulis, G. Marcins, A. Sarakovskis, A.Voitkans, Localization dynamics of exciton luminescence in InxGa1-xN epitaxial films. 11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (EURODIM2010) IOPPublishing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 15 012059 (2010);

A. Sarakovskis, J. Grube, G. Doke, and M. Springis, Excited state absorption and energy transfer mechanisms of up-conversion luminescence in Er3+ doped oxyfluoride glass ceramics at different temperatures. J. Luminescence, 130, pp.805-811 (2010);

L.Trinkler, B.Berzina, D.Jakimovica, J.Grabis, I.Steins, UV-light induced luminescence process in Al2O3 bulk and nanosize powders, Optical Materials 32 (2010).

2009.

U. Rogulis, R.C. Baetzold, J.-M. Spaeth, Luminescence-detected EPR of oxygen-vacancy complexes in CaF2, Physica status solidi (b), 246, (2009).

A.N. Trukhin, J. Teteris, A. Fedotov, D.L. Griscom and G. Buscarino, Photosensitivity of SiO2–Al and SiO2–Na glasses under ArF (193 nm) laser, Journal of Non-Crystalline Solids, 355, (2009).

J.Grabis, I. Steins, A.Patmalnieks, B.Berzina and L.Trinklere, Preparation and processing of doped AlN nanopowders, Estonian Journal of Engineering 15, 4 (2009).

Y.F. Zhukovskii, S. Bellucci, S. Piskunov, L. Trinkler, B. Berzina, Atomic and electronic structure of single-walled BN nanotubes containing N vacancies as well as C and O substitutes of N atoms, European Physical Journal B 67 (2009).

Y.F. Zhukovskii, S. Piskunov, N. Pugno, B. Berzina, L. Trinkler, S. Bellucci, Ab initio simulations on the atomic and electronic structure of single-walled BN nanotubes and nanoarches, Journal of Physics and Chemistry of Solids 70 (2009).

B. Berzina, L. Trinkler, D. Jakimovica, V. Korsaks, J. Grabis, I. Steins, E. Palcevskis, S. Bellucci, L.-C. Chen, S. Chattopadhyay, K. Chen, Spectral characterization of bulk and nanostructured aluminum nitride, Journal of Nanophotonics 3, 1 (2009).

2008.

B. Henke, U. Rogulis, S. Schweizer, Structure sensitive investigations on luminescence centres in Mn-activated LiBaF3 dosimeters, Radiation Measurements, 43, (2008).

R.T. Williams, K.B. Ucer, D.L. Carroll, B. Berzina, L. Trinkler, V. Korsak, R. Krutohvostov, Photoluminescence of self-trapped excitons in boron nitride nanotubes, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, 1-5 (2008).

E.M. Shishonok, L. Trinkler, S.V. Leonchik, B. Berzinya, Luminescence of thulium-activated cubic boron nitride, Journal of Applied Spectroscopy 75, 4 (2008).

L. Trinkler, B. Berzina, D. Kasjan, L.-Ch. Chen, Luminescence processes induced by UV radiation in AlN nanotips and nanorods, Radiation Measurements 43 (2008).

2007.

A. Fedotovs, E. Elsts, U. Rogulis, A. Gulans, I.Tale, M. Nikl, N. Ichinose, K. Shimamura, EPR Hyperfine Structure of F-type Centres in Pure LiBaF3 Crystal, Physica status solidi (c), 4/3, (2007).

L. Dimitrocenko, U. Rogulis, A. Veispals, M. Springis, P. Kulis, A. Fedotovs, and A. Mishnev, Luminescence of Ce-doped borate-oxyfluoride glass ceramics, Physica status solidi (c), 4/3, (2007).

B. Henke, U. Rogulis and S. Schweizer, Optical and Electron Paramagnetic Resonance Studies on Radiation Defects in Mn-activated RbCdF3, Physica status solidi (c), 4/3, (2007).

S. Schweizer, B. Henke, U. Rogulis, and W. M. Yen, Recombination processes in rare-earth doped MAl2O4 (M = Ca, Sr) persistent phosphors investigated by optically-detected magnetic resonance, Physica status solidi (a), 4/3, (2007).

S. Schweizer, B. Henke, U. Rogulis, W.M. Yen, Optically-detected magnetic resonance investigations of recombination processes in undoped and rare-earth doped MAl2O4 (M = Ca, Sr) persistent phosphors, Applied Physics Letters, 90, (2007).

A. Sarakovskis, L. Dimitrocenko, A. Misnevs, U. Rogulis, M. Springis, Up-conversion process in Erbium doped lithium fluoride bulk crystal, lithium borate oxyfluoride glass and glass ceramics, J. of Physics: Conference series, 93, (2007).

L. Trinkler, B. Berzina, A. Auzina, M. Benabdesselam, P. Lacconi, Use of aluminum nitride for UV radiation dosimetry, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 580 (2007).

B. Berzina, L. Trinkler, J. Grabis, I. Steins, Photoluminescence in AlN: macro-size and nano- powder, Physica Status Solidi (c) 4, 3 (2007).

2006.

B. Henke, U. Rogulis, S. Schweizer, Optically detected magnetic resonance investigation of a luminescent oxygen-vacancy complex in LiBaF3, Journal of Physics: Condensed Matter, 18, (2006).

A.Fedotovs, E.Elsts, U.Rogulis, I.Tale, M.Nikl, N.Ichinose, K.Shimamura, EPR of F type centres in LiBaF3, Proceedings of the international Conference on Inorganic Scintillators and their Industrial Applications SCINT2005, Alushta, Ukraine, (2006).

B. Henke, U. Rogulis, and S. Schweizer, Luminescent oxygen-vacancy complex in Mn-doped LiBaF3 investigated by optically detected magnetic resonance, Proceedings of the international Conference on Inorganic Scintillators and their Industrial Applications SCINT2005, Alushta, Ukraine, (2006).

A. Fedotovs, L. Dimitrocenko, U.Rogulis, EPR of radiation defects in LiYF4 crystal, Proceedings of the international Conference on Inorganic Scintillators and their Industrial Applications SCINT2005, Alushta, Ukraine, (2006).

U. Rogulis, A. Veispals, L. Dimitrocenko, M. Springis, P. Kulis, A. Fedotovs, Optical properties of Ce-doped oxifluoride composites, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2 (2006).

S. Schweizer, B. Henke, U. Rogulis, and W. M. Yen, Recombination processes in rare-earth doped MAl2O4 (M = Ca, Sr) persistent phosphors investigated by optically-detected magnetic resonance, Physica status solidi (c), (2006).

S. Schweizer, B. Henke, U. Rogulis, W.M. Yen, Optically-detected magnetic resonance investigations of recombination processes in undoped and rare-earth doped MAl2O4 (M = Ca, Sr) persistent phosphors, Applied Physics Letters, (2006).

S. Schweizer, B. Henke, U. Rogulis, W.M. Yen, Magneto-optical resonance investigations on Eu- and Nd-/Dy-codoped CaAl2O4 and SrAl2O4 single crystals, "Proceedings of the First International Symposium on Persistent Phosphors", Quebec City, May 2005, Proceeding 06, (the Electrochemical Society, Pennington 2006).

B. Berzina, L. Trinkler, V. Korsak, R. Krutohvostov, D.L. Carrol, K.B. Ucer, R.T. Williams, Exciton luminescence of boron nitride nanotubes and nano-arches, Physica Status Solidi (b) 243, 14 (2006).

2005.

S. Schweizer, B. Henke, U. Rogulis, W.M. Yen, Magneto-optical resonance investigations on Eu- and Nd-/Dy-codoped CaAl2O4 and SrAl2O4 single crystals, in: Science and Technology of Dielectrics in Emerging Fields -and- Persistent Phosphors (PV 2005-13), pp. 191-198. Published by: The Electrochemical Society, 2006. Editors: Worhoff, Misra, Mascher, Sundaram, Yen, and Capobianco ISBN: 1-56677-511-6.

A. Fedotovs, U. Rogulis, Perturbed Cd centre in BaF2 crystal, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 3, (2005).

A. Sharakovsky, M. Springis, U. Rogulis, I. Tale, Photostimulated recombination processes in X-ray irradiated CsCdF3:Mn crystals, Proceedings of SPIE: 4th International Conference on Advanced optical Materials (AOMD-4), 5946, (2005).

M. Springis, A. Sharakovsky, I. Tale, U. Rogulis, X-irradiation induced photo- and thermostimulated luminescence of CsCdF3:Mn crystals, Physica status solidi (c), 2, (2005).

E. Elsts, U. Rogulis, EPR hyperfine structure of the Mo-related defect in CdWO4, Physica status solidi (c), 2, (2005).

M. Secu, U. Rogulis, B. Henke, S. Schweizer, J.-M. Spaeth, Optical and magneto-optical studies on Mn-activated LiBaF3, Physica status solidi (c), 2, (2005).

2004.

I. Tkach, U. Rogulis, S. Greulich-Weber, J.-M. Spaeth, W-Band, Fabry-Perot microwave resonator for optically detected electron paramagnetic resonance and electron nuclear doeuble resonance of paramagnetic defects in solids, Review of Scientific Instruments, 75, (2004).

European patent White light emitter compound material for luminescent lamps and method for making same. European patent specification number EP 2883933 B1; Date of publication and mention of the grant of the patent 01.02.2017. Authors: B.Berzina, V.Korsaks, L.Trinkler, M.Knite, J.Grabis. European patent Oxygen gas sensor. European patent application number EP 3121589 A1; Date of publication 25.01.2017. Authors: B.Berzina, L.Trinkler, V.Korsaks, J.Grabis.