Spektroskopijas laboratorija ir viena no lielākajām laboratorijām LU CFI, kas apvieno visdažādākās ar optisko, magnētisko un elektronu spektroskopiju saistītās pētniecības metodes.

Materiālu klāsts ietver sevī mono- un polikristālus, stiklus, plānās kārtiņas, nanomateriālus, šķidrumus un gāzes. Pieejamo iekārtu saraksts iekļauj gan standarta mērījumu metodes (absorbcijas, ierosmes, luminiscences spektru mērīšana stacionārā režīmā un ar laika izšķirtspēju) plašā temperatūru diapazonā (no 6 K līdz 700 K), gan augstākās klases svārstību (Ramana un Furjē infrasarkanā) spektroskopija, elipsometrija, elektronu paramagnētiskā rezonanse, optiski detektējamā magnētiskā rezonanse, subnanosekunžu luminiscences procesu raksturošana, termostimulētās luminiscences mērīšana, ablācijas spektroskopija un rentgena fotoelektronu spektroskopijas iekārtas.

Laboratorijas personāls ir ar plašu pieredzi cietvielu materiālu spektroskopiskajā raksturošanā un aktīvi sniedz pakalpojumus akadēmiskajiem un industriālajiem partneriem.

 
Grāds Vārds Uzvārds Amats Kontaktinformācija
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Anatolijs.Sarakovskis
67187816
Dr.phys. Andris Antuzevičs Vadošais pētnieks Andris.Antuzevics
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Vadošais pētnieks Georgijs.Cikvaidze
Dr.phys. Andris Fedotovs Vadošais pētnieks Andris.Fedotovs
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Vadošais pētnieks Jevgenijs.Gabrusenoks
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Vadošais pētnieks Vladimirs.Pankratovs
Profesors Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Vadošais pētnieks Uldis.Rogulis
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Vadošais pētnieks Martins.Rutkis
67854986
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Vadošais pētnieks Maris.Springis
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Vadošā pētniece Baiba.Berzina
Dr.phys. Jeļena Butikova Vadošā pētniece Jelena.Butikova
Dr.Phys. Guna Krieķe Vadošā pētniece Guna.Krieke
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Vadošā pētniece Nina.Ulmane
Dr.phys. Laima Trinklere Vadošā pētniece Laima.Trinklere
Mg. Guna Doķe Pētniece Guna.Doke
Mg. Meldra Ķemere Pētniece Meldra.Kemere
Dr. chem. Monika Skruodiene Pētniece Monika.Skruodiene
Dr.phys. Edgars Elsts Pētnieks Edgars.Elsts
Dr.phys. Ramūnas Nedzinskas Pētnieks Ramunas.Nedzinskas
  Pāvels Rodionovs Pētnieks Pavels.Rodionovs
  Aleksejs Žarkovs Pētnieks Aleksej.Zarkov
  Kirills Dmitrijevs Viespētnieks Kirills Dmitrijevs
  Kaspars Traskovskis Viespētnieks Kaspars Traskovskis
Mg. Dace Ņilova Zinātniskā asistente Dace.Nilova
Mg. Viktorija Pankratova Zinātniskā asistente Viktorija.Pankratova
Bc. Alise Podelinska Zinātniskā asistente Alise.Podelinska
Mg. Dzintars Bērziņš Zinātniskais asistents Dzintars.Berzins
Mg. Jēkabs Cīrulis Zinātniskais asistents Jekabs.Cirulis
Mg. Rihards Ruska Zinātniskais asistents Rihards.Ruska
Mg. Aija Kalniņa Inženiere Aija.Kalnina
Mg. Jānis Čipa Inženieris Janis.Cipa
  Roberts Mārtiņš Kolbergs Inženieris Roberts.Kolbergs
Mg. Haralds Ozols Inženieris Haralds.Ozols
Mg. Čiro Federiko Tipaldi Inženieris Ciro-Federiko.tipaldi
Mg. Kaspars Vītols Inženieris Kaspars.Vitols
  Egons Oskars Judrups Laborants Egons-Oskars.Judrups
  Didzis Salnājs Laborants Didzis.Salnajs

Ar retzemju elementiem aktivētu fluorīdu un oksifluorīdu stikla keramiku nanokompozītu sintēze.

Ar retzemju joniem aktivēti materiāli, tai skaitā fluorīdi un oksifluorīdi tiek pētīti jau vairākus gadu desmitus. Balstoties uz šiem pētījumiem, radīti dažādi lāzeri, krāsainie displeji, gaismas avoti. Liela daļa pētījumu veikta tilpuma materiālos. Nedaudzie nanostruktūru pētījumi rāda, ka tām piemīt jaunas, tilpuma materiāliem neraksturīgas īpašības, kuras rod arvien plašāku pielietojumu praksē. Pašreiz laboratorijā apgūta ar retzemju (RE) joniem aktivētu NaREF4 un BaREF4 nanostruktūru sintēze. Līdztekus tiek strādāts pie jaunu, caurspīdīgu oksifluorīdu stikla keramiku ieguves.

Starojuma enerģijas pārneses un relaksācijas mehānismu izpēte aktivētos nanokompozītos ar optiskās spektroskopijas metodēm.

Viens no aktivētu nanokompozītu praktiskiem pielietojumiem saistīts ar to optiskajām īpašībām, tai skaitā ar nanokompozītu luminiscenci. Laboratorijā tiek pētītas sintezēto nanostruktūru fotoluminiscences īpašības, to atkarība no sintēzes un fotoierosmes apstākļiem. Tiek noskaidroti ierosinošā starojuma enerģijas pārneses un relaksācijas procesi, kuru rezultātā rodas luminiscence. Īpaša uzmanība veltīta daudzfotonu procesu izpētei, kuru rezultātā starojums ar mazāku enerģiju (galvenokārt infrasarkanais starojums) var radīt starojumu ar lielāku enerģiju (augšup-pārveidoto luminiscenci spektra redzamajā un pat ultravioletajā apgabalā).

Platzonu materiālu pētniecība.

Laboratorija nodarbojas ar pētījumiem, kas ir saistīti ar gaismas radītiem procesiem un defektu luminiscenci cietas vielas platzonu materiālos, kas ietver III elementu grupas nitrīdus, oksīdus un citus līdzīgus materiālus, iegūstamus gan makroizmēru struktūrās, gan arī dažādos nanoveidojumos. Pētījumu virzieni un mērķi:

 • materiālu spektrālais raksturojums, kas ietver absorbcijas, luminiscences un tās ierosināšanas spektrus un veido materiāla spektrālo pasi;
 • defektu luminiscences mehānismi, defektu struktūra un īpašības materiālos;
 • enerģijas atdeves procesi no pamatvielas defektiem;
 • materiāla izmēru ietekme uz luminiscences procesiem (makromateriāli un 1D, 2D un 3D nanostruktūras);
 • materiālu praktiskais pielietojums UV gaismas dozimetrijā, gāzu sensoros, UV un redzamās gaismas starotājos;
 • izstrādāt jaunus materiālus baltās gaismas starotājiem.

Pētījumu gaitā tiek veikti materiālu spektrālie raksturojumi plašā temperatūru diapazonā (no 8 K līdz 300 K), ietverot absorbcijas/atstarošanās spektru mērījumus diapazonā no 190 nm līdz 1100 nm, fotoluminiscences spektrus (250 nm–1500 nm) un tās ierosmes spektrus, gaismas polarizāciju, kā arī optiski un termiski stimulētās luminiscences mērījumus.

Magnētiskās spektroskopijas grupas galvenie darbības virzieni:

 • Magnētiskās rezonanses spektroskopija (EPR, ODMR);
 • Defektu struktūras un luminiscences mehānismu pētījumi fluorīdu, oksīdu kristālos, oksifluorīdu kompozītmateriālos un šo materiālu pielietojumi.

Aktīvie projekti:

Apvārsnis 2020 - EUROfusion

WP PWIE (Plazmas-sienas mijiedarbība un izplūdes sistēmas) SP X2: Virsmas analīzes diagnostikas ar lāzera palīdzību optimizācija (2021-2025)

ERAF

Ilgtspējīgas tehnoloģijas attīstība elektronikas lūžņu pārstrādei dārgmetālu un krāsaino metālu atgūšanai (2021-2023)

Jauni materiāli optiska temperatūras sensora izveidei (OPTSEN) (2020-2023)

LZP granti

Daudzslāņu organisko materiālu pārejas slāņu nesagraujoši pētījumi augstas veiktspējas OLED izstrādei (2023-2025)

Defektu kontrole jaunos UV-C ilgspīdošos materiālos (2022-2024)

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Ga2O3 un ZnMgO plāno kārtiņu izgatavošana un raksturošana pielietošanai ultravioletā starojuma detektoros (2020-2023)

Moderni stikli un stikla keramikas temperatūras izturīgajiem luminoforiem ar dažādām retzemju elementu un 3d metalu jonu aktivētiem granātu kombinācijām lieljaudas gaismas emitējošajām diodēm (2020-2023)

 

Realizētie projekti:

Apvārsnis 2020

Šūnu membrānas asimetrijas un izliekuma ietekme uz membrānas proteīnu darbību un terapeitisko savienojumu transportu (2016-2019)

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekts

Kooperācija luminiscējošu oksifluorīdu stikla keramiku attīstībai (2015-2015)

COST starptautiskie projekti

Mehanoķīmija ilgtspējīgai industrijai COST akcija Nr. CA18112 (2019-2023)

Perspektīvi scintilatori ar ātriem sinhronizācijas laikiem (2014-2018)

ERAF

Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām (DOPAnT) (2019-2022)

Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem (2014-2015)

Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem (2010-2013)

ERAF projekti (LIAA administrētie)

Infrasarkanā starojuma vizualizators (2020-2020)

EraNet

ZnMgO materiāli ar maināmu aizliegto zonu Saules gaismas nejūtīgiem UV sensoriem (2019-2022)

ESF projekti

Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi (2013-2015)

Francijas–Latvijas sadarbības programma „OSMOZE”

Radiācijas radītie procesi nitrīdos un citos platzonu materiālos (2003-2005)

Kompetences centri

Pārklājumu tehnoloģiskā procesa parametru izpēte, lai nodrošinātu kvalitatīvus litija pārklājumus un litija pārklājumu materiāla prototipa iegūšana (2018-2018)

Latvijas – Baltkrievijas sadarbības programmas zinātnē un tehnikā

Ar aktivātoriem Pr3+, Nd3+, Sm3+, Er3+, Tm3+ un sensibilizātoriem Cr3+, Mn3+, Bi3+ leģēta lantāna indāta sintēze, magnētisko un fotoluminiscento īpašību izpēte tā lietošanai fotoelektronikā (-)

Latvijas – Ukrainas divpusējās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā

Jauniem radiācijas dozimetriem paredzētu nanostrukturētu YAlO3:Mn keramiku izgatavošana, raksturošana un datormodelēšana (2016-2018)

LU CFI Studentu un jauno zinātnieku projekts

Jauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā (2016-2016)

LZP granti

Augšup-pārveidotās luminiscences izmantošana fotolitogrāfijā organiskajiem materiāliem savienojumā ar nanodaļiņas un fotorezista kompozītu (2020-2022)

Jauni ilgspīdoši materiāli – sarkanas gaismas starotāji (2020-2022)

Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem (2018-2021)

Luminiscences mehānismu un dozimetrisko īpašību izpēte perspektīvos nitrīdos un oksīdos ar TL un OSL metodēm (2018-2021)

Moderno dielektriķu un platzonu pusvadītāju ar dažādu lokālo nesakārtotību spektroskopiskie pētījumi (2013-2016)

Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekti

Nepolārās ZnO plānās kārtiņas: ar sintēzi saistītas strukturālās un optiskās īpašības (2014-2014)

Viendimensiju nanostruktūras trīskomponenšu sistēmām AlGaN un cinka oksīdam ar metālu piejaukumu: sintēze, raksturošana un optiskās īpašības (2011-2013)

Valsts pētījumu programmas

Daudzfunkcionālie Materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2) (2014-2018)

Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem - IMIS (2010-2013)

VPP Materiālzinātnēs un Informācijas tehnoloģijās (2010-2013)

Pirmo reizi sintezēta ar Er3+ aktivēta oksifluorīdu keramika, kas satur tikai heksagonālās modifikācijas NaYF4 kristalītus, kuru augšup-pārveidotā luminiscence ir efektīvāka par kubiskās modifikācijas NaYF4 kristalītu augšup-pārveidoto luminiscenci. Izpētītas ierosmes enerģijas relaksācijas īpatnības zaļās un sarkanās luminiscences radīšanā ar Er3+ aktivētā oksifluorīdu keramikā ar heksagonālās modifikācijas NaYF4 kristalītiem. Sintezēta, ar Er3+ aktivēta, caurspīdīga stikla keramika, kas satur heksagonālus Na(Gd,Lu)F4 kristalītus. Konstatēta atšķirīga retzemju jonu koncentrācija fluorīdu kristalītos un izejmateriālā stiklā. Gd3+ sekmīgāka, salīdzinot ar Lu3+, “iebūvēšanās” fluorīda kristalītos stabilizē heksagonālo struktūru, kas, līdz ar efektīvu enerģijas pārnesi starp Er3+ joniem, intensificē augšuppārveidoto luminiscenci.

Alumīnija nitrīds AlN.

AlN ir viens no perspektīviem pusvadītājiem ar platu aizliegto zonu (Eg≈6 eV) ar iespējamiem praktiskiem pielietojumiem, izmantojot tā optiskās īpašības. Bez tam šim materiālam ir iespējamas dažādas struktūras formas: keramika, makroizmēru pulveris, nanopulveris, nanostieņi, nanoadatas uc., kas ir iegūstami ar samērā lētām sintēzes metodēm.

Dabīgo defektu radīta fotoluminiscence tika pētīta augstāk minētām AlN struktūrām. Tika konstatēts, ka visos šajos dažādi strukturētos materiālos galvenais dabīgo luminiscento defektu veids ir t.s. skābekli saturošie defekti, kas sastāv no slāpekli aizvietojoša skābekļa atoma (ON) un alumīnija vakancēm (vAl). Šie skābekli saturošie defekti ir atbildīgi par divām luminiscences joslām pie 400 nm un 480 nm. Samazinot materiāla graudu izmērus un pārejot no makroskalas uz nanoskalu, samazinās 400 nm luminiscences intensitāte attiecībā pret 480 nm joslai novēroto. AlN nanopulveros (AlN NP) ar vidējiem graudu izmēriem ap 60 nm 400 nm luminiscence praktiski ir izzudusi.

AlN keramikai tika pētīts 400 nm luminiscences mehānisms, izmantojot fotoluminiscences (PL) un termoluminiscences (TL) metodes. Tika noskaidrots, ka 400 nm luminiscenci pēc tās foto ierosināšanas izraisa rekombinācijas procesi, kuros ir iesaistīti donoru-akceptoru (D-A) pāri (DAP), kas ir haotiski izkliedēti materiāla kristāliskajā režģī. Atbilstošais rekombinācijas luminiscences modelis paredz elektrona tuneļpārejas no D defekta ierosinātā stāvokļa un A defekta pamatstāvokli, izstarojot gaismas kvantu. Iegūtie rezultāti ļauj izvirzīt AlN un sevišķi tā keramiku kā perspektīvu materiālu pielietojumam UV starojuma dozimetrijā.

Cits dabīgo luminiscento defektu veids AlN ir saistīts ar slāpekļa vakancēm (vN) un to pārveidojumiem – tā saucamiem F- centriem. Tika pētīti spektrālie raksturojumi AlN nanopulverim ar 60 nm vidējo grauda izmēru, sintezētu Neorganiskās ķīmijas institūtā, RTU, Latvijā. Tika konstatēts, ka vN tipa defekti AlN NP rada platu luminiscences joslu spektra zilajā daļā, un šīs luminiscences intensitāte ir lielā mērā atkarīga no paraugu aptverošās skābekļa gāzes, kas samazina luminiscences intensitāti. Šī īpašība ierindo AlN NP to materiālu skaitā, kas ir daudzsološi skābekļa gāzes luminiscento detektoru izveidē. Tika pētītas šī materiāla skābekļa gāzes jutību raksturojošās īpašības un parametri. Rezultāti ir apkopoti iesniegtā Eiropas patentā.

Spektrālās īpašības tika pētītas AlN NP kas ir aktivēti ar retzemju (RE) elementiem (Tb, Eu) un Mn. Šie pētījumi ir ļāvuši izvirzīt materiālam divus iespējamus pielietojumus. Viens no tiem ir saistīts ar jauna baltas gaisma starotāja izveidošanu. Materiāls, kas sastāv no vairāku komponenšu aktivētu AlN NP maisījuma, tika izstrādāts un izpētīts. Rezultāti ir fiksēti piešķirtā Eiropas patentā.

Otrs aktivētu AlN NP pielietojums ir saistīts ar materiāla izmantošanu luminiscējošu marķieru izveidē bioloģiskos materiālos. Šie pētījumi tiek veikti projekta HORIZON 2020- RISE No 690853 ietvaros.

Heksagonālais bora nitrīds hBN, zilās luminiscences izpēte.

Tika veikti spektrālo īpašību pētījumi hBN pulveriem ar makro un nano izmēru graudiem. Materiālu fotoluminiscences spektri tika pētīti plašā temperatūru diapazonā (8 K – 300 K). Tika konstatēts, ka visos materiālos, neatkarīgi no materiāla izmēriem un izcelsmes, ir novērojamas divas galvenās dabīgo defektu radītas luminiscences joslas pie ~300 nm un ~400 nm ar izteiktu fononu sīkstruktūru. Speciāli tika pētīta 400 nm luminiscence jeb tā sauktā zilā luminiscence, un tika atklāts, kas šīs luminiscences intensitāte ir atkarīga no parauga apkārtnē esošā skābekļa gāzes koncentrācijas – skābeklis samazina luminiscences intensitāti. Pētījumu rezultāti ļāva izvirzīt zilās luminiscences mehānismu modeli un noteikt atbildīgo defektu tipus, saistot tos ar F-tipa centriem hBN kristāliskajā režģī. Iegūtie rezultāti ir apkopoti rakstā, kas ir publicēts starptautiskā zinātniskā žurnālā.

Alumīnija oksīds Al2O3.

Fotoluminiscences pētījumi tika veikti iespējami tīros Al2O3 nanopulveros ar atšķirīgiem graudu izmēriem un kristāliskā režģa fāzēm, sintezētiem RTU Neorganiskās ķīmijas institūtā. Tika konstatēts, ka materiāla luminiscences īpašības galvenokārt nosaka kristāliskā režģa fāze un nekontrolējami piemaisījumi, klātesoši ļoti mazās koncentrācijās. Kristāliskajam režģim pārejot no δ uz α fāzēm, rodas ievērojamas izmaiņas luminiscences spektros – platās joslas 600–900 nm diapazonā aizvieto šauras līnijas. Šo parādību var skaidrot ar aktīvo luminiscences centru maiņu, ko izsauc fāžu pārejas radīta kristāliskā režģa simetrijas maiņa. Ir atklāts, ka par δ fāzei novērotām platām luminiscences joslām pie 750 nm, 700–900 nm un 690–710 nm ir atbildīgi titāna, dzelzs un hroma joni. Turpretī paraugos ar α fāzi novērojamās šaurās joslas rada hroma un mangāna jonu luminiscence. Iegūtie rezultāti ļauj atzīt Al2O3 par perspektīvu materiālu sarkanās gaismas starotājiem.

ZnO nepolārās filmas, ZnMgO epikārtiņas un LiGaO2 (LGO) monokristāls. Optisko īpašību izpēte.

Pētījumi ir veikti Taivānas-Lietuvas-Latvijas sadarbības projekta Nepolārās ZnO plānās kārtiņas: ar sintēzi saistītas strukturālās un optiskās īpašības” ietvaros. (2014.-2016.g., vadītāja L.Trinklere).

Pašreiz pētījumi tiek veikti augstāk minētajās struktūrās, pielietojot dažādas spektrālās pētījumu metodes. Galvenos luminiscences procesus var saistīt ar pamatvielas optisko ierosināšanu, kas sniedz informāciju par eksitonu procesiem un donoru – akceptoru rekombinācijas procesiem un mehānismiem.

ZnO nepolārās filmas. ZnO vurcīta tipa materiālam, kas ir audzēts c ass virzienā, piemīt negaidīti liela emisijas spektru „sarkanā nobīde”, ko rada daudzkārtu kvantu akas (MQW), šādi kavējot materiāla pielietošanu. Ar spektrālām metodēm (absorbcija un luminiscence) tiek pētītas nepolāra ZnO plānās kārtiņas un MQW struktūras ZnO materialam, kas ir uznests uz LiGaO2 (LGO) pamatnēm, izgatavotām Taivānā. Ir atrasta eksitonu luminiscences spektru zilā nobīde, ko rada MQW, kas ir izvietotas ZnO/LGO materiāla m-plaknē.

ZnMgO. Platzonu materiāls – Zn1-xMgxO plānās kārtiņas uz MgO pamatnes, tika sintezētas Taivānā, un tā fotoluminiscence tika pētīta. Tika atrasta eksitonu luminiscences ”zila nobīde”, kas norāda uz aizliegtās enerģijas joslas paplašināšanos.

LiGaO2 monokristāls. Taivānas Nacionalaja Sun-Jat-Sena universitātē tika izaudzēts LiGaO2 monokristāls. LGO materiāls ir perspektīvs pielietošanai ZnO plāno kārtiņu pamatnēm. Laboratorijā tika izpētītas LGO materiāla optiskās īpašības, kas agrāk nebija zināmas. Tika pētīti fotoluminiscences spektri, to ierosināšanas spektri, luminiscences polarizācija plašā temperatūru rajonā. Iegūtie rezultāti ļāva izvirzīt rekombinācijas luminiscences mehānismu modeļus, kas ir atbildīgi par luminiscences joslām, novērotām spektra tālās ultravioletās gaismas rajonā.

Iegūtie pētījumu rezultāti ir apkopoti rakstos, kas ir publicēti starptautiskos zinātniskos žurnālos.

 • Izveidota optiski detektējamā EPR mēriekārta uz Oxford Instruments Spectromag sistēmas magnetooptiskā hēlija kriostata bāzes. Supravadošā magnētā sasniedzamā magnētiskā lauka indukcija līdz B = 7T. Optiski detektējamā EPR metode ļauj tieši saistīt struktūrjūtīgās EPR metodes datus ar luminiscences centru un krāsu centru optiskajām īpašībām cietās vielās;
 • Izpētīta Mn2+ jona hipersīkstruktūra BaF2 kristālā nesakārtotā stikla keramikas vidē;
 • Izpētīti ar Tb, Ce, Eu aktivētu stiklu keramiku luminiscences intensitātes un dzišanas laiki;
 • Izmantojot hipersīkās mijiedarbības parametrus, izveidots Tl trimēra telpiskais modelis CsI:Tl kristālā;
 • Noteikti Vk centra EPR parametri LiBaF3 kristālā.
 • Izstrādāti jauni diaktivēti oksifluorīdu stikli un stiklu keramikas, perspektīvi pielietojumam baltās gaismas diožu luminoforos.
 • Izpētīta Gd3+ un citu S-tipa jonu lokālā struktūra oksifluorīdu stikla keramikās.

Edinburgh Instruments spectrometer

Excitation range: 200 nm – 1000 nm
Detection range: 200 nm – 870 nm
Quantum yield measurements

Tunable nanosecond, picosecond and femtosecond laser systems

Excitation range: 210 nm – 2600 nm
Detection range: 200 nm – 850 nm
Pulse duration/frequency: 5ns/10Hz, 27 ps/1kHz, 190 fs/1MHz
Temporal resolution: up to 20 ps. Streak-camera, TCSPCs
Temperature range: 5 K – 330 K

Cary 7000 spectrophotometer

Wavelength range: 190 nm – 3300 nm
Detection range: up to 10 ABS
Reflection, absorption, diffuse scattering
Direct coupling to optical fibers possible

FTIR Vertex 80v

Spectral range: 10 000 cm-1 – 10 cm-1
Spectral resolution: < 0.1 cm-1
Microscope spatial resolution: 20 µm

Raman spectrometer TriVista CRS

Lasers: 1064 nm, 785 nm, 632.8 nm, 532 nm
Detection: triple monochromator with CCD camera
Spectral resolution: < 0.1 cm-1
Microscope: confocal microscope with submicron resolution

EPR spectrometer Elexsys-II E500 CW

Magnetic field range: 0 – 1.7 T
Temperature: 4 K – 300 K
X-band: 9.2 GHz – 9.9 GHz; 200 mW
Q-band: 33.85 GHz – 34.15 GHz, 80 mW
ENDOR option

TL-OSL reader Lexsyg research

Irradiation source: x-ray or beta
Heating range: RT - 700 ⁰C
Heating rate: 0.1-20 ⁰C/s
Maximum number of samples: 80

XPS/UPS system

Identification and quantification of individual chemical states
Depth profiling by Ar ion etching
Spatial resolution: <1 µm
UPS
REELS
ISS

Spectroscopic ellipsometer RC2-XI (Woollam)

Wavelength range: 210 nm-1690 nm
Angles of incidence: 45°-90°
Beam size: 120 µm

Latvija:
 • Rīgas Tehniskās universitātes R.Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs (Dr.L.Bērziņa-Cimdiņa, Dr. J. Ločs).
 • Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts (Dr. J. Grabis).
 • Rīgas Tehniskās universitātes Materialzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultāte (prof. A. Medvids)
 • Rīgas Tehniskā universitāte, Tehniskās fizikas institūts (Profs. A. Medvids, M. Knite)
Krievija:
 • Krievijas ZA Spektroskopijas institūts (prof. M. Popova).
Šveice:
 • Bernes universitāte, Ķīmijas un bioķīmijas nodaļa (Dr. K. Kremers).
Vācija:
 • Dienvid-Vestfālenes lietišķo zinātņu augstskola, Soesta (Prof. Dr. habil. phys. S. Schweizer);
 • Paderbornas Universitāte (Prof. Emeritus, J.-M. Spaeth, Dr. habil. phys. S. Schweizer, Dr. habil. phys. S. Greulich-Weber).
Rumānija:
 • Nacionālais Materiālu Fizikas institūts (NIMP), Bucharest-Magurele (Dr. M. Secu).
Ukraina:
 • Ļvovas Valsts Politehniskā Universitāte, Ļvova (Dr. D. Sugak, Dr. Ya. Zhydashevskyy)
 • Ukrainas Nacionalās Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūts, Kijeva (Prof. G.Dovbeshko, S. Yesylevskyy)
 • Materiālu pētījumu centrs, Ukrainas Nacionalā Zinātņu Akadēmija, Kijeva (Prof. O. Gogotsi)
Lietuva:
 • Pielietojamo pētījumu institūts, Pusvadītāju optoelektronikas nodaļa, Viļņas universitāte (Dr. Patrik Scajev)
 • Optoelektronikas nodaļa, Fizikas zinātņu un tehnoloģiju centrs (Drs. Ramunas Nedzinskas, Saulius Tumenas)
Taivāna:
 • Nacionālā Taivānas Universitāte, Taipeja (Profs. Li-Chyong Chen, Kuei-Hsien Chen)
 • Department of Materials and Optoelectronic Science, National Sun Yat-Sen University Koahsiung (Prof. Mitch M.C. Chou, Liuwen Chang)
Francija:
 • Universite de Franche-Comte, Besancon (Prof. C.Ramseyer, Dr. S. Foley)
Igaunija:
 • Tartu Universitāte, Tartu, Igaunija (Prof. A.Freibergs)

2022

Radzhabov, E., Shendrik, R., Pankratov, V., Emission of Tm2+ in alkaline-earth fluoride crystals (2022) Journal of Luminescence, 252. DOI: 10.1016/j.jlumin.2022.119271

Griesiute, D., Garskaite, E., Antuzevics, A., Klimavicius, V., Balevicius, V., Zarkov, A., Katelnikovas, A., Sandberg, D., Kareiva, A., Synthesis, structural and luminescent properties of Mn-doped calcium pyrophosphate (Ca2P2O7) polymorphs (2022) Scientific Reports, 12. DOI: 10.1038/s41598-022-11337-y

Krieke, G., Doke, G., Antuzevics, A., Pudza, I., Kuzmin, A., Welter, E., Tuneable persistent luminescence of novel Mg3Y2Ge3O12 garnet (2022) Journal of Alloys and Compounds, 922. DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.166312

Ganeev, R.A., Kim, V.V., Shuklov, I.A., Popov, V.S., Lavrentyev, N.A., Ponomarenko, V.P., Mardini, A.A., Dyomkin, D.V., Milenkovič, T., Bundulis, A., Grube, J., Sarakovskis, A., Third harmonic generation in the thin films containing quantum dots and exfoliated nanoparticles (2022) Applied Physics B: Lasers and Optics, 128. DOI: 10.1007/s00340-022-07923-7

Doke, G., Antuzevics, A., Krieke, G., Kalnina, A., Sarakovskis, A., Novel broadband near-infrared emitting long afterglow phosphor MgGeO3: Cr3+ (2022) Journal of Alloys and Compounds, 918. DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.165768

Lin, Y.-P., Piskunov, S., Trinkler, L., Chou, M.M.-C., Chang, L., Influence of Stress on Electronic and Optical Properties of Rocksalt and Wurtzite MgO–ZnO Nanocomposites with Varying Concentrations of Magnesium and Zinc (2022) Nanomaterials, 12. DOI: 10.3390/nano12193408

Trinkler, L., Pankratov, V., Trukhin, A., Berzina, B., Chou, M.M.C., Chang, L., Anisotropic photoluminescence of β-LiGaO2 crystal (2022) Optical Materials, 132. DOI: 10.1016/j.optmat.2022.112856

Mironova – Ulmane, N., Brik, M.G., Grube, J., Krieke, G., M.Kemere, Antuzevics, A., Gabrusenoks, E., Skvortsova, V., Elsts, E., Sarakovskis, A., Piasecki, M., Popov, A.I., EPR, optical and thermometric studies of Cr3+ ions in the α-Al2O3 synthetic single crystal (2022) Optical Materials, 132. DOI: 10.1016/j.optmat.2022.112859

Doke, G., Kalnina, A., Cipa, J., Springis, M., Sarakovskis, A., Optical properties of near infrared persistent phosphor CaZnGe2O6: Cr3+, M3+ (M3+ = B3+; Al3+; Ga3+) (2022) Solid State Communications, 354. DOI: 10.1016/j.ssc.2022.114894

Talebi, P., Kistanov, A.A., Rani, E., Singh, H., Pankratov, V., Pankratova, V., King, G., Huttula, M., Cao, W., Unveiling the role of carbonate in nickel-based plasmonic core@shell hybrid nanostructure for photocatalytic water splitting (2022) Applied Energy, 322. DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.119461

Blumbergs, E., Serga, V., Shishkin, A., Goljandin, D., Shishko, A., Zemcenkovs, V., Markus, K., Baronins, J., Pankratov, V., Selective Disintegration–Milling to Obtain Metal-Rich Particle Fractions from E-Waste (2022) Metals, 12. DOI: 10.3390/met12091468

Kim, V.V., Butikova, J., Grube, J., Sarakovskis, A., Ganeev, R.A., Plasma Dynamics Characterization for Improvement of Resonantly Enhanced Harmonics Generation in Indium and Tin Laser-Produced Plasmas (2022) Photonics, 9. DOI: 10.3390/photonics9090600

Kozlovskiy, A., Shlimas, D.I., Zdorovets, M.V., Popova, E., Elsts, E., Popov, A.I., Investigation of the Efficiency of Shielding Gamma and Electron Radiation Using Glasses Based on TeO2-WO3-Bi2O3-MoO3-SiO to Protect Electronic Circuits from the Negative Effects of Ionizing Radiation (2022) Materials, 15. DOI: 10.3390/ma15176071

Zubkins, M., Aulika, I., Strods, E., Vibornijs, V., Bikse, L., Sarakovskis, A., Chikvaidze, G., Gabrusenoks, J., Arslan, H., Purans, J., Optical properties of oxygen-containing yttrium hydride thin films during and after the deposition (2022) Vacuum, 203. DOI: 10.1016/j.vacuum.2022.111218

Trinkler, L., Aulika, I., Krieke, G., Nilova, D., Ruska, R., Butikova, J., Berzina, B., Chou, M.M.-C., Chang, L., Wen, M.-C., Yan, T., Nedzinskas, R., Characterization of wurtzite Zn1−xMgxO epilayers grown on ScAlMgO4 substrate by methods of optical spectroscopy (2022) Journal of Alloys and Compounds, 912. DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.165178

Saršū Ns, K., Kemere, M., Karziņins, A., Kļimenkovs, I., Bē Rziņš, A., Sarakovskis, A., Rekis, T., Fine-Tuning Solid State Luminescence Properties of Organic Crystals via Solid Solution Formation: The Example of 4-Iodothioxanthone-4-Chlorothioxanthone System (2022) Crystal Growth and Design, 22, pp.4838-4844. DOI: 10.1021/acs.cgd.2c00313

Pankratova, V., Dunaeva, E.E., Voronina, I.S., Kozlova, A.P., Shendrik, R., Pankratov, V., Luminescence properties and time-resolved spectroscopy of rare-earth doped SrMoO4 single crystals (2022) Optical Materials: X, 15. DOI: 10.1016/j.omx.2022.100169

Pajuste, E., Reinholds, I., Vaivars, G., Antuzevičs, A., Avotiņa, L., Sprūģis, E., Mikko, R., Heikki, K., Meri, R.M., Kaparkalējs, R., Corrigendum to Evaluation of radiation stability of electron beam irradiated Nafion® and sulfonated poly(ether ether ketone) membranes [Polymer Degradation and Stability 200 (2022) 109970](S0141391022001537)(10.1016/j.polymdegradstab.2022.109970) (2022) Polymer Degradation and Stability, 202. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2022.110008

Pankratov, V., Pankratova, V., Popov, A.I., Luminescence and Vacuum Ultraviolet Excitation Spectroscopy of Nanophosphors under Synchrotron Irradiation (2022) Physica Status Solidi (B) Basic Research, 259. DOI: 10.1002/pssb.202100475

Zakis, K., Olonkins, S., Udalcovs, A., Lukosevics, I., Prigunovs, D., Grube, J., Bikse, L., Supe, A., Ozolins, O., Spolitis, S., Bobrovs, V., Cladding-Pumped Er/Yb-Co-Doped Fiber Amplifier for Multi-Channel Operation (2022) Photonics, 9. DOI: 10.3390/photonics9070457

Glaskova-Kuzmina, T., Dejus, D., Jātnieks, J., Kruuv, P.-P., Lancere, L., Kobenko, S., Sarakovskis, A., Zolotarjovs, A., Flame-Retardant and Tensile Properties of Polyamide 12 Processed by Selective Laser Sintering (2022) Journal of Composites Science, 6. DOI: 10.3390/jcs6070185

Andzane, J., Felsharuk, A., Buks, K., Sarakovskis, A., Niherysh, K., Gabrusenoks, J., Erts, D., Synthesis and Properties of Bismuth Selenide Based Nanolaminates for Application in Thermoelectrics (2022) Advanced Materials Interfaces, 9. DOI: 10.1002/admi.202200385

Rogulis, U., Krieke, G., Antuzevics, A., Fedotovs, A., Berzins, D., Popov, A.I., Pankratov, V., Low-temperature recombination luminescence of La-doped Ca2SnO4 (2022) Optical Materials, 129. DOI: 10.1016/j.optmat.2022.112545

Antuzevics, A., Zarins, A., Ansone, A., Cipa, J., Kizane, G., Leys, J.M., Knitter, R., Thermal properties of paramagnetic radiation-induced defects in lithium orthosilicate containing breeder material (2022) Journal of Nuclear Materials, 565. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2022.153713

Uslu, M.E., Kondrotas, R., Nedzinskas, R., Volobujeva, O., Timmo, K., Kauk-Kuusik, M., Krustok, J., Grossberg, M., Study of the optical properties of Sb2(Se1-xSx)3 (x = 0–1) solid solutions (2022) Materials Science in Semiconductor Processing, 144. DOI: 10.1016/j.mssp.2022.106571

Pajuste, E., Reinholds, I., Vaivars, G., Antuzevičs, A., Avotiņa, L., Sprūģis, E., Mikko, R., Heikki, K., Meri, R.M., Kaparkalējs, R., Evaluation of radiation stability of electron beam irradiated Nafion® and sulfonated poly(ether ether ketone) membranes (2022) Polymer Degradation and Stability, 200. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2022.109970

Jõgi, I., Ristkok, J., Raud, J., Butikova, J., Mizohata, K., Paris, P., Laser induced breakdown spectroscopy for hydrogen detection in molybdenum at atmospheric pressure mixtures of argon and nitrogen (2022) Fusion Engineering and Design, 179. DOI: 10.1016/j.fusengdes.2022.113131

Kim, V.V., Bundulis, A., Grube, J., Ganeev, R.A., Variation of the sign of nonlinear refraction of carbon disulfide in the short-wavelength region (2022) Optical Materials Express, 12, pp.2053-2062. DOI: 10.1364/OME.451733

Kemere, M., Antuzevics, A., Rodionovs, P., Rogulis, U., Sarakovskis, A., Photoluminescence and electron paramagnetic resonance studies of Mn2+doped CaAl4O7 (2022) Optical Materials, 127. DOI: 10.1016/j.optmat.2022.112352

Berzina, B., Ruska, R., Cipa, J., Trinkler, L., Sarakovskis, A., Grabis, J., Steins, I., Luminescence of AlN:Eu ceramics: Properties and mechanisms (2022) Optical Materials, 127. DOI: 10.1016/j.optmat.2022.112217

Kim, V.V., Shuklov, I.A., Mardini, A.A., Bundulis, A., Zvyagin, A.I., Kholany, R., Lizunova, A.A., Grube, J., Sarakovskis, A., Ovchinnikov, O.V., Ganeev, R.A., Investigation of Nonlinear Optical Processes in Mercury Sulfide Quantum Dots (2022) Nanomaterials, 12. DOI: 10.3390/nano12081264

Erts, D., Katkevics, J., Sjomkane, M., Andzane, J., Sarakovskis, A., Smits, K., Viksna, A., Rublova, Y., Meija, R., EIS characterization of aging and humidity-related behavior of Bi2Se3 films of different morphologies (2022) Nano-Structures and Nano-Objects, 30. DOI: 10.1016/j.nanoso.2022.100847

Antuzevics, A., Krieke, G., Doke, G., Berzina, B., The origin of bright cyan persistent luminescence in Ca2SnO4:La3+ (2022) Materialia, 21. DOI: 10.1016/j.mtla.2022.101374

Kim, V.V., Bundulis, A., Popov, V.S., Lavrentyev, N.A., Lizunova, A.A., Shuklov, I.A., Ponomarenko, V.P., Grube, J., Ganeev, R.A., Third-order optical nonlinearities of exfoliated Bi2Te3 nanoparticle films in UV, visible and near-infrared ranges measured by tunable femtosecond pulses (2022) Optics Express, 30, pp.6970-6980. DOI: 10.1364/OE.449490

Kucinskis, G., Nesterova, I., Sarakovskis, A., Bikse, L., Hodakovska, J., Bajars, G., Electrochemical performance of Na2FeP2O7/C cathode for sodium-ion batteries in electrolyte with fluoroethylene carbonate additive (2022) Journal of Alloys and Compounds, 895. DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.162656

Aulika, I., Zubkins, M., Butikova, J., Purans, J., Enhanced Reflectivity Change and Phase Shift of Polarized Light: Double Parameter Multilayer Sensor (2022) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 219. DOI: 10.1002/pssa.202100424

Pauna, H., Tuomela, A., Aula, M., Turunen, P., Pankratov, V., Huttula, M., Fabritius, T., Toward On-Line Slag Composition Analysis: Optical Emissions from Laboratory Electric Arc (2022) Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science, 53, pp.454-465. DOI: 10.1007/s11663-021-02382-5

Zubkins, M., Timoshenko, J., Gabrusenoks, J., Pudzs, K., Azens, A., Wang, Q., Purans, J., Amorphous p-Type Conducting Zn–xIr Oxide (x > 0.13) Thin Films Deposited by Reactive Magnetron Cosputtering (2022) Physica Status Solidi (B) Basic Research, 259. DOI: 10.1002/pssb.202100374

Grube, J., Up-Conversion Luminescence Processes in NaLaF4 Doped with Tm3+ and Yb3+ and Dependence on Tm3+ Concentration and Temperature (2022) Applied Spectroscopy, 76, pp.189-198. DOI: 10.1177/00037028211045424

Polyakov, B., Butanovs, E., Ogurcovs, A., Sarakovskis, A., Zubkins, M., Bikse, L., Gabrusenoks, J., Vlassov, S., Kuzmin, A., Purans, J., Unraveling the Structure and Properties of Layered and Mixed ReO3-WO3Thin Films Deposited by Reactive DC Magnetron Sputtering (2022) ACS Omega, 7, pp.1827-1837. DOI: 10.1021/acsomega.1c05085

Skruodiene, M., Juodvalkyte, R., Inkrataite, G., Pakalniskis, A., Ramanauskas, R., Sarakovskis, A., Skaudzius, R., Sol-gel assisted molten-salt synthesis of novel single phase Y3–2xCa2xTaxAl5−xO12:1%Eu garnet structure phosphors (2022) Journal of Alloys and Compounds, 890. DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.161889

Olonkins, S., Zakis, K., Udalcovs, A., Supe, A., Ozolins, O., Grube, J., Spolitis, S., Bobrovs, V., Experimental and Simulative Analysis of Cladding-Pumped EYDFA Gain Evolution (2022) 2022 International Conference Laser Optics, ICLO 2022 - Proceedingss. DOI: 10.1109/ICLO54117.2022.9840294

Vanags, M., Kulikovskis, G., Kostjukovs, J., Jekabsons, L., Sarakovskis, A., Smits, K., Bikse, L., Šutka, A., Membrane-less amphoteric decoupled water electrolysis using WO3 and Ni(OH)2 auxiliary electrodes (2022) Energy and Environmental Science. DOI: 10.1039/d1ee03982b

Pejchal, J., Babin, V., Buryi, M., Laguta, V., Hájek, F., Páterek, J., Procházková-Prouzová, L., Havlák, L., Czerneková, V., Vaněček, V., Doležal, V., Havlíček, J., Rubešová, K., Zemenová, P., Falvey, A., Král, R., Pankratov, V., Chernenko, K., Untangling the controversy on Ce3+luminescence in LaAlO3crystals (2022) Materials Advances. DOI: 10.1039/d1ma01083b

Kucinskis, G., Kruze, B., Korde, P., Sarakovskis, A., Viksna, A., Hodakovska, J., Bajars, G., Enhanced Electrochemical Properties of Na0.67MnO2 Cathode for Na-Ion Batteries Prepared with Novel Tetrabutylammonium Alginate Binder (2022) Batteries, 8. DOI: 10.3390/batteries8010006

Garmysheva, T., Nepomnyashchikh, A.I., Shalaev, A., Kaneva, E., Paklin, A., Chernenko, K., Kozlova, A.P., Pankratov, V., Shendrik, R., Luminescence of ODC(II) in quartz and cristobalite glasses (2022) Journal of Non-Crystalline Solids, 575. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2021.121199

Bocharov, D., Chesnokov, A., Chikvaidze, G., Gabrusenoks, J., Ignatans, R., Kalendarev, R., Krack, M., Kundzins, K., Kuzmin, A., Mironova-Ulmane, N., Pudza, I., Puust, L., Sildos, I., Vasil'chenko, E., Zubkins, M., Purans, J., A comprehensive study of structure and properties of nanocrystalline zinc peroxide (2022) Journal of Physics and Chemistry of Solids, 160. DOI: 10.1016/j.jpcs.2021.110318

2021

Zhydachevskyy, Y., Hizhnyi, Y., Nedilko, S.G., Kudryavtseva, I., Pankratov, V., Stasiv, V., Vasylechko, L., Sugak, D., Lushchik, A., Berkowski, M., Suchocki, A., Klyui, N., Band Gap Engineering and Trap Depths of Intrinsic Point Defects in RAlO3(R = Y, La, Gd, Yb, Lu) Perovskites (2021) Journal of Physical Chemistry C, 125, pp.26698-26710. DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c06573

Bundulis, A., Shuklov, I.A., Kim, V.V., Mardini, A.A., Grube, J., Alnis, J., Lizunova, A.A., Razumov, V.F., Ganeev, R.A., Nonlinear absorption and refraction of picosecond and femtosecond pulses in HgTe quantum dot films (2021) Nanomaterials, 11. DOI: 10.3390/nano11123351

Usseinov, A., Koishybayeva, Z., Platonenko, A., Pankratov, V., Suchikova, Y., Akilbekov, A., Zdorovets, M., Purans, J., Popov, A.I., Vacancy defects in Ga2O3: First-principles calculations of electronic structure (2021) Materials, 14. DOI: 10.3390/ma14237384

Van Der Meiden, H.J., Almaviva, S., Butikova, J., Dwivedi, V., Gasior, P., Gromelski, W., Hakola, A., Jiang, X., J gi, I., Karhunen, J., Kubkowska, M., Laan, M., Maddaluno, G., Marín-Roldán, A., Paris, P., Piip, K., Pisarčík, M., Sergienko, G., Veis, M., Veis, P., Brezinsek, S., Monitoring of tritium and impurities in the first wall of fusion devices using a LIBS based diagnostic (2021) Nuclear Fusion, 61. DOI: 10.1088/1741-4326/ac31d6

Bundulis, A., Kim, V.V., Grube, J., Ganeev, R.A., Nonlinear refraction and absorption of spectrally tuneable picosecond pulses in carbon disulfide (2021) Optical Materials, 122. DOI: 10.1016/j.optmat.2021.111778

Trinkler, L., Trukhin, A., Cipa, J., Berzina, B., UV light induced processes in pure and doped AlN ceramics (2021) Optical Materials, 121. DOI: 10.1016/j.optmat.2021.111550

Mironova-Ulmane, N., Brik, M.G., Grube, J., Krieke, G., Antuzevics, A., Skvortsova, V., Kemere, M., Elsts, E., Sarakovskis, A., Piasecki, M., Popov, A.I., Spectroscopic studies of Cr3+ ions in natural single crystal of magnesium aluminate spinel MgAl2O4 (2021) Optical Materials, 121. DOI: 10.1016/j.optmat.2021.111496

Akopdzhanyan, T.G., Kondakov, A.A., Rupasov, S.I., Kozlova, A.P., Pankratov, V., Optical properties of powder and ceramics of aluminium oxynitride obtained by self-propagating high-temperature synthesis [Savaime sklindančios aukštatemperatūrinės sintezės būdu gautų aliuminio oksinitrido miltelių ir jų keramikų optinės savybės] (2021) Lithuanian Journal of Physics, 61, pp.169-176. DOI: 10.3952/physics.v61i3.4516

Bikse, L., Dunce, M., Birks, E., Kundzins, K., Freimanis, O., Livins, M., Gabrusenoks, J., Sternberg, A., Impact of thermal treatment on the surface of na0.5bi0.5tio3-based ceramics (2021) Crystals, 11. DOI: 10.3390/cryst11101266

Piskunov, S., Gopejenko, A., Pankratov, V., Isakoviča, I., Ma, C.-G., Brik, M.G., Piasecki, M., Popov, A.I., First principles calculations of atomic and electronic structure of ti3+ al-and ti2+ al-doped yalo3 (2021) Materials, 14. DOI: 10.3390/ma14195589

Norkus, M., Skruodienė, M., Niaura, G., Šarakovskis, A., Skaudžius, R., New low-temperature phosphate glasses as a host for Europium Ions (2021) Journal of Non-Crystalline Solids, 569. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2021.120966

Inkrataite, G., Kemere, M., Sarakovskis, A., Skaudzius, R., Influence of boron on the essential properties for new generation scintillators (2021) Journal of Alloys and Compounds, 875. DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.160002

Chernenk, K., Kivimäki, A., Pärna, R., Wang, W., Sankari, R., Leandersson, M., Tarawneh, H., Pankratov, V., Kook, M., Kukk, E., Reisberg, L., Urpelainen, S., Käämbre, T., Siewert, F., Gwalt, G., Sokolov, A., Lemke, S., Alimov, S., Knedel, J., Kutz, O., Seliger, T., Valden, M., Hirsimäki, M., Kirm, M., Huttula, M., Performance and characterization of the FinEstBeAMS beamline at the MAX IV Laboratory (2021) Journal of Synchrotron Radiation, 28, pp.1620-1630. DOI: 10.1107/S1600577521006032

Krieke, G., Antuzevics, A., Berzina, B., Defect formation in photochromic Ca2SnO4: Al3+ (2021) Materials Today Communications, 28. DOI: 10.1016/j.mtcomm.2021.102592

Khanin, V., Venevtsev, I., Chernenko, K., Pankratov, V., Klementiev, K., van Swieten, T., van Bunningen, A.J., Vrubel, I., Shendrik, R., Ronda, C., Rodnyi, P., Meijerink, A., Exciton interaction with Ce3+ and Ce4+ ions in (LuGd)3(Ga,Al)5O12 ceramics (2021) Journal of Luminescence, 237. DOI: 10.1016/j.jlumin.2021.118150

Murzakhanov, F.F., Grishin, P.O., Goldberg, M.A., Yavkin, B.V., Mamin, G.V., Orlinskii, S.B., Fedotov, A.Yu., Petrakova, N.V., Antuzevics, A., Gafurov, M.R., Komlev, V.S., Radiation-induced stable radicals in calcium phosphates: Results of multifrequency epr, ednmr, eseem, and endor studies (2021) Applied Sciences (Switzerland), 11. DOI: 10.3390/app11167727

Fu, Y., Yager, T., Chikvaidze, G., Iyer, S., Wang, Q., Time-resolved FDTD and experimental FTIR study of gold micropatch arrays for wavelength-selective mid-infrared optical coupling (2021) Sensors, 21. DOI: 10.3390/s21155203

Griesiute, D., Sinusaite, L., Kizalaite, A., Antuzevics, A., Mazeika, K., Baltrunas, D., Goto, T., Sekino, T., Kareiva, A., Zarkov, A., The influence of Fe3+doping on thermally induced crystallization and phase evolution of amorphous calcium phosphate (2021) CrystEngComm, 23, pp.4627-4637. DOI: 10.1039/d1ce00371b

Šutka, A., Zubkins, M., Linarts, A., Lapčinskis, L., Ma̅lnieks, K., Verners, O., Sarakovskis, A., Grzibovskis, R., Gabrusenoks, J., Strods, E., Smits, K., Vibornijs, V., Bikse, L., Purans, J., Tribovoltaic Device Based on the W/WO3Schottky Junction Operating through Hot Carrier Extraction (2021) Journal of Physical Chemistry C, 125, pp.14212-14220. DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c04312

Antuzevics, A., Krieke, G., Ozols, H., Fedotovs, A., Sarakovskis, A., Kuzmin, A., Oxidation state and local structure of chromium ions in laocl (2021) Materials, 14. DOI: 10.3390/ma14133539

Serga, V., Burve, R., Krumina, A., Pankratova, V., Popov, A.I., Pankratov, V., Study of phase composition, photocatalytic activity, and photoluminescence of TiO2 with Eu additive produced by the extraction-pyrolytic method (2021) Journal of Materials Research and Technology, 13, pp.2350-2360. DOI: 10.1016/j.jmrt.2021.06.029

Doke, G., Antuzevics, A., Krieke, G., Kalnina, A., Springis, M., Sarakovskis, A., UV and X-ray excited red persistent luminescence in Mn2+ doped MgGeO3 material synthesized in air and reducing atmosphere (2021) Journal of Luminescence, 234. DOI: 10.1016/j.jlumin.2021.117995

Zhang, B., Clausi, M., Heck, B., Laurenzi, S., Santonicola, M.G., Kleperis, J., Antuzevičs, A., Reiter, G., Aleshin, A.N., Lobach, A.S., Changes in Surface Free Energy and Surface Conductivity of Carbon Nanotube/Polyimide Nanocomposite Films Induced by UV Irradiation (2021) ACS Applied Materials and Interfaces, 13, pp.24218-24227. DOI: 10.1021/acsami.1c02654

Krustok, J., Kondrotas, R., Nedzinskas, R., Timmo, K., Kaupmees, R., Mikli, V., Grossberg, M., Identification of Excitons and Biexcitons in Sb2Se3 under High Photoluminescence Excitation Density (2021) Advanced Optical Materials, 9. DOI: 10.1002/adom.202100107

Usseinov, A., Koishybayeva, Z., Platonenko, A., Akilbekov, A., Purans, J., Pankratov, V., Suchikova, Y., Popov, A.I., Ab-Initio Calculations of Oxygen Vacancy in Ga2O3Crystals (2021) Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 58, pp.3-10. DOI: 10.2478/lpts-2021-0007

Krieke, G., Antuzevics, A., Smits, K., Millers, D., Enhancement of persistent luminescence in Ca2SnO4: Sm3+ (2021) Optical Materials, 113. DOI: 10.1016/j.optmat.2021.110842

Andzane, J., Felsharuk, A., Sarakovskis, A., Malinovskis, U., Kauranens, E., Bechelany, M., Niherysh, K.A., Komissarov, I.V., Erts, D., Thickness-dependent properties of ultrathin bismuth and antimony chalcogenide films formed by physical vapor deposition and their application in thermoelectric generators (2021) Materials Today Energy, 19. DOI: 10.1016/j.mtener.2020.100587

Sinusaite, L., Antuzevics, A., Popov, A.I., Rogulis, U., Misevicius, M., Katelnikovas, A., Kareiva, A., Zarkov, A., Synthesis and luminescent properties of Mn-doped alpha-tricalcium phosphate (2021) Ceramics International, 47, pp.5335-5340. DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.10.114

Supe, A., Olonkins, S., Udalcovs, A., Senkans, U., Mūrnieks, R., Gegere, L., Prigunovs, D., Grube, J., Elsts, E., Spolitis, S., Ozolins, O., Bobrovs, V., Cladding-pumped erbium/ytterbium co-doped fiber amplifier for c-band operation in optical networks (2021) Applied Sciences (Switzerland), 11, pp.1-13. DOI: 10.3390/app11041702

Cipa, J., Trinkler, L., Berzina, B., Thermoluminescence Response of AlN+Y2O3Ceramics to Sunlight and X-Ray Irradiation (2021) Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 58, pp.3-14. DOI: 10.2478/lpts-2021-0001

Einbergs, E., Zolotarjovs, A., Bite, I., Cipa, J., Vitola, V., Laganovska, K., Trinkler, L., Re-Evaluation of Chromium Doped Alumina for Dosimetric Applications (2021) Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 58, pp.15-22. DOI: 10.2478/lpts-2021-0002

Kirdeikiene, A., Girčiene, O., Gudavičiūte, L., Jasulaitiene, V., Selskis, A., Tutliene, S., Skruodiene, M., Pilipavičius, J., Juodkazyte, J., Ramanauskas, R., Self-healing properties of cerium-modified molybdate conversion coating on steel (2021) Coatings, 11, pp.1-15. DOI: 10.3390/coatings11020194

Shurtakova, D.V., Yavkin, B.V., Mamin, G.V., Orlinskii, S.B., Sirotinkin, V.P., Fedotov, A.Y., Shinkarev, A., Antuzevics, A., Smirnov, I.V., Tovtin, V.I., Starostin, E.E., Gafurov, M.R., Komlev, V.S., X-ray diffraction and multifrequency epr study of radiation-induced room temperature stable radicals in octacalcium phosphate (2021) Radiation Research, 195, pp.200-210. DOI: 10.1667/RADE-20-00194.1

Laurikenas, A., Sakalauskas, D., Marsalka, A., Raudonis, R., Antuzevics, A., Balevicius, V., Zarkov, A., Kareiva, A., Investigation of lanthanum substitution effects in yttrium aluminium garnet: importance of solid state NMR and EPR methods (2021) Journal of Sol-Gel Science and Technology, 97, pp.479-487. DOI: 10.1007/s10971-020-05445-2

Elsts, E., Kemere, M., Omelkov, S., Krieke, G., Popov, A.I., Fast luminescence studies of NaLaF4:Pr3+ glass ceramics (2021) 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies, ELIT 2021 - Proceedings, pp.287-290. DOI: 10.1109/ELIT53502.2021.9501063

Dudutienė, E., Jasinskas, A., Čechavičius, B., Nedzinskas, R., Jokubauskaitė, M., Bičiūnas, A., Bukauskas, V., Valušis, G., Butkutė, R., Photoluminescence properties of gaasbi single quantum wells with 10% of Bi [Gaasbi kvantinių duobių su 10 % bismuto fotoliuminescencinės savybės] (2021) Lithuanian Journal of Physics, 61, pp.142-150. DOI: 10.3952/physics.v61i2.4442

2020

Dunce, M., Krieke, G., Birks, E., Bikse, L., Antonova, M., Sarakovskis, A., The role of structural disorder on luminescence of Eu-doped Na0.5Bi0.5TiO3 (2020) Journal of Applied Physics, 128. DOI: 10.1063/5.0031305

Kaminska, A., Koronski, K., Strak, P., Wierzbicka, A., Sobanska, M., Klosek, K., Nechaev, D.V., Pankratov, V., Chernenko, K., Krukowski, S., Zytkiewicz, Z.R., Defect-related photoluminescence and photoluminescence excitation as a method to study the excitonic bandgap of AlN epitaxial layers: Experimental and ab initio analysis (2020) Applied Physics Letters, 117. DOI: 10.1063/5.0027743

Zubkins, M., Gabrusenoks, J., Chikvaidze, G., Aulika, I., Butikova, J., Kalendarev, R., Bikse, L., Amorphous ultra-wide bandgap ZnOxthin films deposited at cryogenic temperatures (2020) Journal of Applied Physics, 128. DOI: 10.1063/5.0028901

Karbovnyk, I., Pankratov, V., Velgosh, S., Bolesta, I., Lys, R., Kityk, I., Klym, H., Makarenko, I., Pankratova, V., Popov, A.I., Low-temperature luminescence of CdI2 under synchrotron radiation (2020) Fizika Nizkikh Temperatur, 46, pp.1426-1429.

Kozlova, A.P., Buzanov, O.A., Pankratova, V., Pankratov, V., Low-temperature luminescence of catangasite single crystals under excitation by vacuum ultraviolet synchrotron radiation (2020) Fizika Nizkikh Temperatur, 46, pp.1386-1393.

Pankratova, V., Purans, J., Pankratov, V., Low-temperature luminescence of ScF3 single crystals under excitation by VUV synchrotron radiation (2020) Fizika Nizkikh Temperatur, 46, pp.1407-1412.

Antuzevics, A., EPR characterization of erbium in glasses and glass ceramics (2020) Fizika Nizkikh Temperatur, 46, pp.1353-1358.

Mironova-Ulmane, N., Popov, A.I., Krieke, G., Antuzevics, A., Skvortsova, V., Elsts, E., Sarakovskis, A., Low-temperature studies of Cr3+ ions in natural and neutron-irradiated Mg-Al spinel (2020) Fizika Nizkikh Temperatur, 46, pp.1359-1364.

Antuzevics, A., EPR characterization of erbium in glasses and glass ceramics (2020) Low Temperature Physics, 46, pp.1149-1153. DOI: 10.1063/10.0002465

Pankratova, V., Purans, J., Pankratov, V., Low-temperature luminescence of ScF3single crystals under excitation by VUV synchrotron radiation (2020) Low Temperature Physics, 46, pp.1196-1200. DOI: 10.1063/10.0002473

Karbovnyk, I., Pankratov, V., Velgosh, S., Bolesta, I., Lys, R., Kityk, I., Klym, H., Makarenko, I., Pankratova, V., Popov, A.I., Low-temperature luminescence of CdI2under synchrotron radiation (2020) Low Temperature Physics, 46, pp.1213-1216. DOI: 10.1063/10.0002476

Mironova-Ulmane, N., Popov, A.I., Krieke, G., Antuzevics, A., Skvortsova, V., Elsts, E., Sarakovskis, A., Low-temperature studies of Cr3+ions in natural and neutron-irradiated g-Al spinel (2020) Low Temperature Physics, 46, pp.1154-1159. DOI: 10.1063/10.0002467

Kozlova, A.P., Buzanov, O.A., Pankratova, V., Pankratov, V., Low-temperature luminescence of catangasite single crystals under excitation by vacuum ultraviolet synchrotron radiation (2020) Low Temperature Physics, 46, pp.1178-1184. DOI: 10.1063/10.0002471

Pankratova, V., Kozlova, A.P., Buzanov, O.A., Chernenko, K., Shendrik, R., Šarakovskis, A., Pankratov, V., Time-resolved luminescence and excitation spectroscopy of Co-doped Gd3Ga3Al2O12 scintillating crystals (2020) Scientific Reports, 10. DOI: 10.1038/s41598-020-77451-x

Trukhin, A., Trinkler, L., Zolotarjovs, A., Pyroelectric activity of LiGaO2, Li2GeO3, Li2B4O7 and LiNbO3 crystals: Pyroelectric luminescence and excitation of cathodoluminescence in scintillator ScPO4 (2020) Optical Materials, 109. DOI: 10.1016/j.optmat.2020.110391

Dunce, M., Birks, E., Antonova, M., Ignatans, R., Nitiss, E., Kundzinsh, M., Grube, J., Sarakovskis, A., Sternberg, A., Photoluminescence in Er-doped 0.4Na1/2Bi1/2TiO3-(0.6-x)SrTiO3-xPbTiO3 solid solutions (2020) Ferroelectrics, 567, pp.150-159. DOI: 10.1080/00150193.2020.1791599

Kamarauskas, M., Agafonov, V., Daugalas, T., Balakauskas, S., Mironas, A., Nedzinskas, R., Niaura, G., Treideris, M., Šetkus, A., Photovoltaic effect-driven IR response of heterojunctions obtained by direct CVD synthesis of MoS2nanolayers on crystalline silicon (2020) Nanotechnology, 31. DOI: 10.1088/1361-6528/ab98c0

Lisitsyn, V.M., Vaganov, V.A., Lisitsyna, L.A., Karipbayev, Z.T., Kemere, M., Tulegenova, A.T., Ju, Y., Panchenko, Y.N., Luminescence of YAG:Ce Phosphors Excited by UV Laser Radiation (2020) Russian Physics Journal, 63, pp.1003-1009. DOI: 10.1007/s11182-020-02130-3

Popov, A.I., Elsts, E., Kotomin, E.A., Moskina, A., Karipbayev, Z.T., Makarenko, I., Pazylbek, S., Kuzovkov, V.K., Thermal annealing of radiation defects in MgF2 single crystals induced by neutrons at low temperatures (2020) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 480, pp.16-21. DOI: 10.1016/j.nimb.2020.07.026

Mironova-Ulmane, N., Popov, A.I., Antuzevics, A., Krieke, G., Elsts, E., Vasil'chenko, E., Sildos, I., Puust, L., Ubizskii, S.B., Sugak, D., Skvortsova, V., Dauletbekova, A., Kumarbekov, K., Sarakovskis, A., EPR and optical spectroscopy of neutron-irradiated Gd3Ga5O12 single crystals (2020) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 480, pp.22-26. DOI: 10.1016/j.nimb.2020.07.024

Berzina, B., Trinkler, L., Korsaks, V., Ruska, R., Nitrogen vacancy type defect luminescence of AlN nanopowder (2020) Optical Materials, 108. DOI: 10.1016/j.optmat.2020.110069

Karipbayev, Z.T., Lisitsyn, V.M., Mussakhanov, D.A., Alpyssova, G.K., Popov, A.I., Polisadova, E.F., Elsts, E., Akilbekov, A.T., Kukenova, A.B., Kemere, M., Sarakovskis, A., Lushchik, A., Time-resolved luminescence of YAG:Ce and YAGG:Ce ceramics prepared by electron beam assisted synthesis (2020) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 479, pp.222-228. DOI: 10.1016/j.nimb.2020.06.046

Eglitis, R.I., Purans, J., Gabrusenoks, J., Popov, A.I., Jia, R., Comparative ab initio calculations of reo3, srzro3, bazro3, pbzro3 and cazro3 (001) surfaces (2020) Crystals, 10, pp.1-13. DOI: 10.3390/cryst10090745

Dendebera, M., Chornodolskyy, Y., Gamernyk, R., Antonyak, O., Pashuk, I., Myagkota, S., Gnilitskyi, I., Pankratov, V., Vistovskyy, V., Mykhaylyk, V., Grinberg, M., Voloshinovskii, A., Time resolved luminescence spectroscopy of CsPbBr3 single crystal (2020) Journal of Luminescence, 225. DOI: 10.1016/j.jlumin.2020.117346

Supe, A., Spolitis, S., Elsts, E., Murnieks, R., Doke, G., Senkans, U., Matsenko, S., Grube, J., Bobrovs, V., Recent developments in cladding-pumped doped fiber amplifiers for telecommunications systems (2020) International Conference on Transparent Optical Networks, 2020-July. DOI: 10.1109/ICTON51198.2020.9203436

Pankratov, V., Kotlov, A., Luminescence spectroscopy under synchrotron radiation: From SUPERLUMI to FINESTLUMI (2020) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 474, pp.35-40. DOI: 10.1016/j.nimb.2020.04.015

Sinusaite, L., Popov, A., Antuzevics, A., Mazeika, K., Baltrunas, D., Yang, J.-C., Horng, J.L., Shi, S., Sekino, T., Ishikawa, K., Kareiva, A., Zarkov, A., Fe and Zn co-substituted beta-tricalcium phosphate (β-TCP): Synthesis, structural, magnetic, mechanical and biological properties (2020) Materials Science and Engineering C, 112. DOI: 10.1016/j.msec.2020.110918

Antuzevics, A., Fedotovs, A., Berzins, D., Rogulis, U., Auzins, K., Zolotarjovs, A., Baldochi, S.L., Recombination luminescence of X-ray induced paramagnetic defects in BaY2F8 (2020) Journal of Luminescence, 223. DOI: 10.1016/j.jlumin.2020.117216

Tuomela, A., Zhang, M., Huttula, M., Sakirzanovas, S., Kareiva, A., Popov, A.I., Kozlova, A.P., Aravindh, S.A., Cao, W., Pankratov, V., Luminescence and vacuum ultraviolet excitation spectroscopy of samarium doped SrB4O7 (2020) Journal of Alloys and Compounds, 826. DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.154205

Drabavičius, A., Naujokaitis, A., Stalnionis, G., Giraitis, R., Mockus, Z., Kanapeckaitė, S., Kalinauskas, P., Nedzinskas, R., Niaura, G., Juškėnas, R., Photoelectrochemical, Raman spectroscopy, XRD and photoluminescence study of disorder in electrochemically deposited kesterite thin film (2020) Journal of Alloys and Compounds, 824. DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.153853

Shalaev, A., Shendrik, R., Rusakov, A., Bogdanov, A., Pankratov, V., Chernenko, K., Myasnikova, A., Luminescence of divalent lanthanide doped BaBrI single crystal under synchrotron radiation excitations (2020) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 467, pp.17-20. DOI: 10.1016/j.nimb.2020.01.023

Kozlova, A.P., Kasimova, V.M., Buzanov, O.A., Chernenko, K., Klementiev, K., Pankratov, V., Luminescence and vacuum ultraviolet excitation spectroscopy of cerium doped Gd3Ga3Al2O12 single crystalline scintillators under synchrotron radiation excitations (2020) Results in Physics, 16. DOI: 10.1016/j.rinp.2020.103002

Yan, T., Trinkler, L., Korsaks, V., Lu, C.-Y.J., Berzina, B., Chang, L., Chou, M.M.C., Ploog, K.H., Anisotropic photoluminescence of nonpolar ZnO epilayers and ZnO/Zn1−xMgxO multiple quantum wells grown on LiGaO2 substrate (2020) Optics Express, 28, pp.5629-5638. DOI: 10.1364/OE.385828

Rodionovs, P., Grabis, J., Photocatalytic activity of Eu2O3/ZnO and Sm2O3/ZnO prepared by microwave-assisted hydrothermal method (2020) NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, 2020-October, pp.163-168. DOI: 10.37904/nanocon.2019.8562

Rodionovs, P., Grabis, J., Zno photocatalysts modified with eu2o3 and sm2o3 (2020) Key Engineering Materials, 850 KEM, pp.35-40. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.850.35

2019

Antuzevics, A., Krieke, G., Pavlovska, E., Rogulis, U., Eu3+ ion distribution in oxyfluoride glass nanocomposites (2019) Journal of Non-Crystalline Solids, 522. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2019.119548

Einbergs, E., Zolotarjovs, A., Bite, I., Laganovska, K., Auzins, K., Smits, K., Trinkler, L., Usability of Cr-doped alumina in dosimetry (2019) Ceramics, 2, pp.525-535. DOI: 10.3390/ceramics2030040

Varnagiris, S., Medvids, A., Lelis, M., Milcius, D., Antuzevics, A., Black carbon-doped TiO2 films: Synthesis, characterization and photocatalysis (2019) Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 382. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2019.111941

Krieke, G., Antuzevics, A., Springis, M., Rogulis, U., Upconversion luminescence in transparent oxyfluoride glass ceramics containing hexagonal NaErF4 (2019) Journal of Alloys and Compounds, 798, pp.326-332. DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.05.276

Trinkler, L., Trukhin, A., Cipa, J., Berzina, B., Korsaks, V., Chou, M.M.C., Li, C.-A., Spectral and kinetic characteristics of pyroelectric luminescence in LiGaO2 (2019) Optical Materials, 94, pp.15-20. DOI: 10.1016/j.optmat.2019.05.014

Sinusaite, L., Renner, A.M., Schütz, M.B., Antuzevics, A., Rogulis, U., Grigoraviciute-Puroniene, I., Mathur, S., Zarkov, A., Effect of Mn doping on the low-temperature synthesis of tricalcium phosphate (TCP) polymorphs (2019) Journal of the European Ceramic Society, 39, pp.3257-3263. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2019.03.057

Trukhin, A., Trinkler, L., Photoconductivity & photoelectron emission of LiGaO2 crystal excited in intrinsic absorption range (2019) Optical Materials, 93, pp.11-14. DOI: 10.1016/j.optmat.2019.05.005

Cipa, J., Zarins, A., Supe, A., Kizane, G., Zolotarjovs, A., Baumane, L., Trinkler, L., Leys, O., Knitter, R., X-ray induced defects in advanced lithium orthosilicate pebbles with additions of lithium metatitanate (2019) Fusion Engineering and Design, 143, pp.10-15. DOI: 10.1016/j.fusengdes.2019.03.096

Seeman, V., Feldbach, E., Kärner, T., Maaroos, A., Mironova-Ulmane, N., Popov, A.I., Shablonin, E., Vasil'chenko, E., Lushchik, A., Fast-neutron-induced and as-grown structural defects in magnesium aluminate spinel crystals with different stoichiometry (2019) Optical Materials, 91, pp.42-49. DOI: 10.1016/j.optmat.2019.03.008

Mironova-Ulmane, N., Kuzmin, A., Sildos, I., Puust, L., Grabis, J., Magnon and Phonon Excitations in Nanosized NiO (2019) Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 56, pp.61-72. DOI: 10.2478/lpts-2019-0014

Grigorjeva, L., Grube, J., Bite, I., Zolotarjovs, A., Smits, K., Millers, D., Rodnyi, P., Chernenko, K., Sub-nanosecond excitonic luminescence in ZnO:In nanocrystals (2019) Radiation Measurements, 123, pp.69-73. DOI: 10.1016/j.radmeas.2019.02.016

Skruodiene, M., Katelnikovas, A., Vasylechko, L., Skaudzius, R., Tb 3+ to Cr 3+ energy transfer in a co-doped Y 3 Al 5 O 12 host (2019) Journal of Luminescence, 208, pp.327-333. DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.12.048

Grigorjeva, L., Zolotarjovs, A., Bite, I., Grube, J., Millers, D., Electronic processes in doped ZnO nanopowders (2019) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 503. DOI: 10.1088/1757-899X/503/1/012017

Sternberg, A., Grīnberga, L., Şarakovskis, A., Rutkis, M., Preface (2019) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 503. DOI: 10.1088/1757-899X/503/1/011001

Pentjuss, E., Balodis, J., Vdovicenko, M., Gabrusenoks, J., Bajars, G., Petersone, L., Kleperis, J., Mass recovery of carbonated fabrics of glass fibres after isothermal heating (2019) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 503. DOI: 10.1088/1757-899X/503/1/012027

Trukhin, A., Antuzevics, A., Photoluminescence and Electron Spin Resonance of Silicon Dioxide Crystal with Rutile Structure (Stishovite) (2019) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 216. DOI: 10.1002/pssa.201800457

Pankratov, V., Pärna, R., Kirm, M., Nagirnyi, V., Nõmmiste, E., Omelkov, S., Vielhauer, S., Chernenko, K., Reisberg, L., Turunen, P., Kivimäki, A., Kukk, E., Valden, M., Huttula, M., Progress in development of a new luminescence setup at the FinEstBeAMS beamline of the MAX IV laboratory (2019) Radiation Measurements, 121, pp.91-98. DOI: 10.1016/j.radmeas.2018.12.011

Antuzevics, A., EPR in glass ceramics (2019) Experimental Methods in the Physical Sciences, 50, pp.161-190. DOI: 10.1016/B978-0-12-814024-6.00008-X

Rodionovs, P., Jankoviča, D., Grabis, J., Characteristics and photocatalytic activity of Sm doped ZnO nanoparticles (2019) Key Engineering Materials, 799 KEM, pp.179-184. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.799.179

Luchechko, A., Zhydachevskyy, Y., Ubizskii, S., Kravets, O., Popov, A.I., Rogulis, U., Elsts, E., Bulur, E., Suchocki, A., Afterglow, TL and OSL properties of Mn2+-doped ZnGa2 O4 phosphor (2019) Scientific Reports, 9. DOI: 10.1038/s41598-019-45869-7

Paris, P., Butikova, J., Laan, M., Hakola, A., Jõgi, I., Likonen, J., Grigore, E., Ruset, C., Comparison of LIBS results on ITER-relevant samples obtained by nanosecond and picosecond lasers (2019) Nuclear Materials and Energy, 18, pp.1-5. DOI: 10.1016/j.nme.2018.11.018

2018

Bite, I., Krieke, G., Zolotarjovs, A., Laganovska, K., Liepina, V., Smits, K., Auzins, K., Grigorjeva, L., Millers, D., Skuja, L., Novel method of phosphorescent strontium aluminate coating preparation on aluminum (2018) Materials and Design, 160, pp.794-802. DOI: 10.1016/j.matdes.2018.10.021

Trinkler, L., Trukhin, A., Chou, M.M.C., Comparison of Luminescence in LiGaO 2 , Al 2 O 3 -Ga and Al 2 O 3 -Li Crystals (2018) Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 55, pp.4-12. DOI: 10.2478/lpts-2018-0038

Mironova-Ulmane, N., Sildos, I., Vasil'chenko, E., Chikvaidze, G., Skvortsova, V., Kareiva, A., Muñoz-Santiuste, J.E., Pareja, R., Elsts, E., Popov, A.I., Optical absorption and Raman studies of neutron-irradiated Gd3Ga5O12 single crystals (2018) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 435, pp.306-312. DOI: 10.1016/j.nimb.2018.02.006

Aplesnin, S.S., Udod, L.V., Sitnikov, M.N., Kretinin, V.V., Molokeev, M.S., Mironova-Ulmane, N., Dipole glass in chromium-substituted bismuth pyrostannate (2018) Materials Research Express, 5. DOI: 10.1088/2053-1591/aaddd9

Grube, J., Krieke, G., How activator ion concentration affects spectroscopic properties on Ba4Y3F17: Er3+, Yb3+, a new perspective up-conversion material (2018) Journal of Luminescence, 203, pp.376-384. DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.06.052

Dunce, M., Krieke, G., Birks, E., Antonova, M., Eglite, L., Grube, J., Sarakovskis, A., The role of disorder on Er3+ luminescence in Na1/2Bi1/2TiO3 (2018) Journal of Alloys and Compounds, 762, pp.326-333. DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.246

Antuzevics, A., Kemere, M., Krieke, G., Multisite formation in gadolinium doped SrF2 nanoparticles (2018) Journal of Alloys and Compounds, 762, pp.500-507. DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.283

Krieke, G., Sarakovskis, A., Springis, M., Cubic and rhombohedral Ba4Lu3F17:Er3+ in transparent glass ceramics: Crystallization and upconversion luminescence (2018) Journal of Luminescence, 200, pp.265-273. DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.04.016

Shi, X., Posysaev, S., Huttula, M., Pankratov, V., Hoszowska, J., Dousse, J.-C., Zeeshan, F., Niu, Y., Zakharov, A., Li, T., Miroshnichenko, O., Zhang, M., Wang, X., Huang, Z., Saukko, S., González, D.L., van Dijken, S., Alatalo, M., Cao, W., Metallic Contact between MoS2 and Ni via Au Nanoglue (2018) Small, 14. DOI: 10.1002/smll.201704526

Butanovs, E., Vlassov, S., Kuzmin, A., Piskunov, S., Butikova, J., Polyakov, B., Fast-Response Single-Nanowire Photodetector Based on ZnO/WS2 Core/Shell Heterostructures (2018) ACS Applied Materials and Interfaces, 10, pp.13869-13876. DOI: 10.1021/acsami.8b02241

Antuzevics, A., Rogulis, U., Fedotovs, A., Popov, A.I., Crystalline phase detection in glass ceramics by EPR spectroscopy (2018) Fizika Nizkikh Temperatur, 44, pp.449-454.

Mironova-Ulmane, N., Kuzmin, A., Skvortsova, V., Chikvaidze, G., Sildos, I., Grabis, J., Jankoviča, D., Dindune, A., Maiorov, M., Synthesis and vibration spectroscopy of nano-sized manganese oxides (2018) Acta Physica Polonica A, 133, pp.1013-1016. DOI: 10.12693/APhysPolA.133.1013

Rogulis, U., Fedotovs, A., Antuzevics, A., Berzins, D., Zhydachevskyy, Y., Sugak, D., Optical detection of paramagnetic centres in activated oxyfluoride glass-ceramics (2018) Acta Physica Polonica A, 133, pp.785-788. DOI: 10.12693/APhysPolA.133.785

Antuzevics, A., Rogulis, U., Fedotovs, A., Popov, A.I., Crystalline phase detection in glass ceramics by EPR spectroscopy (2018) Low Temperature Physics, 44, pp.341-345. DOI: 10.1063/1.5030462

Vlassov, S., Oras, S., Antsov, M., Butikova, J., Lõhmus, R., Polyakov, B., Low-friction nanojoint prototype (2018) Nanotechnology, 29. DOI: 10.1088/1361-6528/aab163

Kemere, M., Rogulis, U., Sperga, J., Luminescence and energy transfer in Dy3+/Eu3+ co-doped aluminosilicate oxyfluoride glasses and glass-ceramics (2018) Journal of Alloys and Compounds, 735, pp.1253-1261. DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.11.077

Krieke, G., Sarakovskis, A., Springis, M., Upconversion luminescence of Er3 +/Yb3 + and their role in the stabilization of cubic NaLaF4 nanocrystals in transparent oxyfluoride glass ceramics (2018) Journal of Non-Crystalline Solids, 481, pp.335-343. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2017.11.016

Rodionovs, P., Grabis, J., Krumina, A., Microwave-assisted hydrothermal synthesis of znfe2o4/tio2 composite and photocatalytic properties (2018) Key Engineering Materials, 788 KEM, pp.102-107. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.788.102

Artyukhov, A., Gabrusenoks, J., Phase composition and nanoporous structure of core and surface in the modified granules of NH4NO3 (2018) Springer Proceedings in Physics, 210, pp.301-309. DOI: 10.1007/978-3-319-91083-3_21

Artyukhov, A.E., Gabrusenoks, J., Rossi, P.C., Obtaining of the modified NH4NO3 granules with 3-d nanoporous structure: Impact of humidifier type on the granule’s structure (2018) Springer Proceedings in Physics, 214, pp.395-405. DOI: 10.1007/978-3-319-92567-7_25

Butanovs, E., Butikova, J., Zolotarjovs, A., Polyakov, B., Towards metal chalcogenide nanowire-based colour-sensitive photodetectors (2018) Optical Materials, 75, pp.501-507. DOI: 10.1016/j.optmat.2017.11.010

Krieke, G., Sarakovskis, A., Springis, M., Ordering of fluorite-type phases in erbium-doped oxyfluoride glass ceramics (2018) Journal of the European Ceramic Society, 38, pp.235-243. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2017.08.037

European patent White light emitter compound material for luminescent lamps and method for making same. European patent specification number EP 2883933 B1; Date of publication and mention of the grant of the patent 01.02.2017. Authors: B.Berzina, V.Korsaks, L.Trinkler, M.Knite, J.Grabis. European patent Oxygen gas sensor. European patent application number EP 3121589 A1; Date of publication 25.01.2017. Authors: B.Berzina, L.Trinkler, V.Korsaks, J.Grabis.