LUCFI 2015/40/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2015/40/ERAF rezultāti      08.10.2015. nolikumā ir izlabota tehniska kļūda: punkta 23.2 tabulas pozīcijā 2 nepareizais skaitlis 50 aizstāts ar pareizo skaitli 65.

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Šis iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2015/0028/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 "LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība" vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Grāmatvedības sistēmu un politikas audits, politikas pilnveidošana
Iepirkuma CPV kods: 79210000-9 (Grāmatvedības uzskaites un revīzijas pakalpojumi; pakalpojuma kategorija: 9)

30.09.2015.

26.10.2015. 10:00

3

SIA „Pricewaterhouse Cooper”,
reģ.Nr.: LV40003142793,
Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010

30.10.2015.

ne vairāk kā 45 kalendārās dienas

7 590,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:                                       Tehniskās specifikācijas pielikumi:   Pielikums 1:       Pielikums 2:     

 

Piegādātāja jautājumi 14.-15.10.2015. par konkursa LUCFI 2015/40/ERAF nolikumu un Iepirkumu komisijas atbildes 19.10.2015. 

Noslēgtais līgums:           
Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/40/ERAF:

 

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Fidea”,
reģ.Nr.: LV40003600120,
Antonijas iela 5, Rīga, LV-1010

7 500,00

Piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām.

2

SIA „Agile & Co”,
reģ.Nr.: LV40003939574,
Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010

7 800,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais.