INOVATĪVI STIKLU PĀRKLĀJUMI - PLĀNOTĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES

1. Impulsa HIPIMS magnetronu uzklāšanas tehnoloģijas izstrādāšana pārklājumu iegūšanai.
1.1. Tehnoloģiju izpēte, patentu analīze un literatūras apskats.
1.2. Līdzstrāvas DC magnetrona laboratorijas iekārtas sagatavošana eksperimentu veikšanai.
1.3. TCO paraugu iegūšana un procesa parametru optimizācija (līdzstrāvas DC).
1.4. Plazmas optiskās spektroskopijas iekārtas sagatavošana eksperimentu veikšanai.
1.6. Iznomātās HIPIMS iekārtas testēšana, optimizācija.
1.7. Jaunas TCO  tehnoloģijas izstrāde (HIPIMS). 

2. Virsmas modifikācija ar mērķi iegūt jaunas superhidrofobas īpašības un diagnostikas metodiku attīstīšana.
2.1. Pārklājumu hidrofobo īpašību raksturošanas metodikas izveidošana.
2.2. Izsmidzināšanas fizikālo parametru ietekmes noskaidrošana.
2.3. Virsmas hidrofobas ķīmiskās modifikācijas metožu izpēte.
2.4. Optiskie pētījumi (mikroskopija, spektroskopija).
2.5. Eksperimentālo paraugu iegūšana un procesa parametru optimizācija.

3. Liela mēroga perspektīvo materiālu datormodelēšana, piemaisījumu tipu un koncentrāciju optimizācija.
3.1. Modelēšanas metožu pielāgošana izvēlēto tehnoloģiski nozīmīgo materiālu aprēķiniem.
3.2. Dažādu piemaisījumu datormodelēšana.
3.3. Piemaisījumu dažādu kombinācijas īpašību analīze.
3.4. Modelēšanas analīze.

4. Vispārīgās aktivitātes.
Iepirkuma plāna sastādīšana un iesniegšana VIAA.
Literatūras pārskats.
Patentu analīze.
Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.
Projekta zinātnisko rezultātu publiskošana.
Projekta interneta mājaslapas (vietnes) izveidošana.
Informatīvu materiālu izvietošana publiskas pieejas interneta vietnēs.
Informatīvu plāksnīšu izvietošana pie darba telpām.