Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses ekselences centrs - CAMART² (The Excellence Centre of Advanced MAterial Research and Technology Transfer)

CAMART2 piederība: Apvārsnis 2020 programmas konkurss “WIDESPREAD 1-2014: Teaming”. Programmas mērķis jaunu pētniecības un inovāciju ekselences centru izveide mazāk attīstītajās ES valstīs, sadarbībā ar pieredzējušiem pasaules līmeņa partneriem. 2 etapu projekts. Identifikācijas numurs: #739508

Projekta vadītājs: Dr.phys. Mārtiņš Rutkis, LU CFI

CAMART2 partneri:

LU CFI (koordinators)

KTH Royal Institute of Technology, Zviedrija

Acreo Swedish ICT, Zviedrija

Zviedrijas pētniecības institūti (RISE)

CAMART2 mājaslapa: camart2.eu

 
 

2. etaps

CAMART2 2. etapa finansējums: Kopējais finansējums € 14 999 955 - LU CFI € 11 087 608,75; KTH € 2 120 310; RISE ACREO AB € 319 346,04; RISE Zviedrijas pētniecības institūti € 1 472 690,21

CAMART2 2. etapa mērķi: 

 1. panākt, lai LU CFI kļūtu par nozīmīgāko izglītības, zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju pārneses izcilības centru Baltijas valstīs;
 2. attīstīt un nostiprināt LU CFI centrālo lomu sadarbības un materiālu fizikā balstītu augsto tehnoloģiju pērneses platformas RIX-STO darbībā, iesaistot zinātniekus, uzņēmējus, investorus un politikas veidotājus abās Baltijas jūras pusēs;
 3. modernizēt LU CFI, vispārīgi pilnveidojot izglītības programmas; stiprinot pētniecības un attīstības aktivitātes (R&D), lai sasniegtu augstāku tehnoloģiju gatavības līmeni; izveidojot inovāciju sistēmas un atvērtās piekļuves laboratorijas, kā arī iegūstot ISO 9001 sertifikātus;
 4. aktīvi iesaistīties tīklošanās un informācijas kampaņu programmās, lai sekmētu Baltijas jūras reģiona (RIX – STO) augsto tehnoloģiju nozares uzplaukumu, ko veicinātu zinātniskie rezultāti un kas sekmētu ekonomisko izaugsmi un konkurētspējas pieaugumu.

CAMART2 2. etapa kopsavilkums: 

CAMART² projekts balstās ilgtermiņa partnerībā starp LU CFI, KTH Karalisko Tehnoloģiju institūtu - lielāko Zviedrijas tehnisko universitāti un RISE – Zviedrijas pētniecības institūtiem.

CAMART² projekta ietvaros, LU CFI kļūs par nozīmīgāko izglītības, zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju pārneses izcilības centru Baltijas valstīs. RIX-STO sadarbības un tehnoloģiju pārneses platforma sekmēs LU CFI līdera lomas nostiprināšanos materiālzinātņu jomā, iesaistot platformas darbībā zinātniekus, uzņēmējus, investorus un politikas veidotājus abās Baltijas jūras pusēs.

Zviedrijas partneru apņemšanās nodrošinās sekmīgu LU CFI modernizāciju, tostarp vispārēju izglītības programmu pilnveidošanu, pētniecības un attīstības aktivitāšu (R&D) stiprināšanu, lai sasniegtu augstāku tehnoloģiju gatavības līmeni, inovāciju sistēmas un atvērtās piekļuves laboratoriju izveidi, kā arī ISO 9001 sertifikāciju.

CAMART2 2. etapa sagaidāmie rezultāti:

Ar KTH un Acreo palīdzību, LU CFI izstrādās zinātniskās programmas, par prioritāti izvirzot pētniecības virzienus, kuros LU CFI ir spēcīgas tradīcijas, un paaugstinot tehnoloģiju gatavības līmeni (TRL) precīzi definētās jomās. Galvenie zinātnisko rezultātu rādītāji ir kopējais publikāciju skaits un studentu darbu skaits. Īpaša uzmanība pievēršama trim rādītājiem - starptautisko koppublikāciju skaitam, citējumu skaitam un kvalitātei, ko mēra ar SNIP jeb avota normalizēto ietekmi uz žurnāla rakstu.

CAMART2 2. etapa LU CFI uzdevumi:

 1. Palielināt pētniecības komercializācijas līmeni;
 2. Sekmēt akadēmiskā un biznesa sektora sadarbību;
 3. Uzturēt sadarbības platformu starp uzņēmējiem un zinātniekiem;
 4. Atbalstīt kopīgus ar projekta partneriem pētījumus;
 5. Veicināt tehnoloģiju pārnesi.
 
 

1. etaps

CAMART2 1. etapa finansējums  497 500 EUR

CAMART2 1. etapa uzdevums – izstrādāt LU CFI esošā zinātniskā ekselences centra attīstības plānu (business plan), kura rezultātā tiktu izveidots ekselences centrs CAMART2 , būtiski palielinot LU CFI un ekselences centra starptautisko konkurētspēju un komercializācijas potenciālu, realizējot brīvās pieejas (open-access) laboratoriju un tehnoloģiju pārneses attīstību Latvijā.

CAMART2 specializācija – definēta atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” and ES atslēgtehnoloģiju jomām:

 1. Plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijas;
 2. Funkcionālie materiāli elektronikai un fotonikai;
 3. Nanotehnoloģijas, nanokompozīti un keramika;
 4. Tehnoloģiski nozīmīgu jaunu materiālu un ierīču izstrāde, izmantojot to modelēšanu atomu līmenī.

CAMART2 stratēģiskie mērķi 

 1. Palielināt pētniecības komercializācijas līmeni;
 2. Sekmēt akadēmiskā un biznesa sektora sadarbību;
 3. Izveidot sadarbības platformu starp uzņēmējiem un zinātniekiem;
 4. Atbalstīt kopīgus ar projekta partneriem pētījumus;
 5. Veicināt tehnoloģiju pārnesi.

CAMART2 mājaslapa – camart2.eu

Project CAMART² has received funding from the Horizon 2020 Framework Programme H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2 under grant agreement No. 739508


Viens no programmas Apvārsnis 2020 konkursa "WIDESPREAD 1-2014: Teaming" nosacījumiem bija nodrošināt projekta pieteicēja valsts finansējumu līdzvērtīgā apjomā, par šiem līdzekļiem veicot tādas projekta pieteicēja institūcijas attīstības aktivitātes, kuras nav attiecināmas uz projekta tiešajiem izdevumiem.

Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī Ekonomikas ministrijai, papildus EK piešķirtajam finansējumam 14 999 955 EUR CAMART² projekta izpildei, LU Cietvielu fizikas institūta infrastruktūras pilnveidošanā projekta Nr.1.1.1..4/17/I/002 ietvaros tika ieguldīti 15 320 196 EUR, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda  finansējums 12 072 166,00 EUR, valsts budžets 1 248 030,00 EUR un LU Cietvielu fizikas institūta pašu līdzekļi  projekta Nr.1.1.1.4/17/I/002 līdzfinansējuma nodrošinājumam 2 000 000,00 EUR, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumus Nr.562 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. 1.1.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecības un inovatīvo kapacitāti un piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldīt cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšanas viedās specializācijas jomas un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi”.

Vairāk par projektu Nr. 1.1.1.4/17/I/002 "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība" lūdzu skatīt šeit https://www.cfi.lu.lv/petnieciba/projekti/eraf/latvijas-universitates-cietvielu-fizikas-instituta-petniecibas-infrastrukturas-attistiba/