Izsoles objekts – īpašumtiesības uz intelektuālo īpašumu – tehnoloģiju, kas ir patentēšanas procesā - Eiropas patenta pieteikums “A MICROFLUIDIC DEVICE FOR SIMULATING ORGAN FUNCTIONS” (patenta pieteikuma Nr.21215336.5).

 

Izsoles objekta sākumcena – 733’000,00 EUR bez PVN.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

 

Pieteikumu iesniegšana:  saskaņā ar izsoles nolikuma noteikumiem.

 

Pieteikumi tiks atvērti 2022. gada 22. jūnijā plkst. 13:00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

  

Intelektuālāis īpašums radīts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2020/24 “Masveidā ražojams zarnu čips”[1] (GOC) ietvaros.

 

Izsoles rezultātu lēmums 

 

[1] https://www.cfi.lu.lv/petnieciba/projekti/eraf/masveida-razojams-zarnu-cips/