Doktora disertācijas kopsavilkumi

 LU CFI izstrādāto un aizstāvēto fizikas doktora disertāciju kopsavilkumi.

  Autors Darba nosaukums Darba vadītājs
2022. I. Pudža Lokālās struktūras ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām  Dr. phys. Aleksejs Kuzmins
2021. A. Zolotarjovs Optisko īpašību pētījumi pārklājumiem, kas izveidoti ar plazmas elektrolitiskās oksidēšanas metodi uz alumīnija sakausējumu virsmas   Dr. Phys. Krišjānis Šmits
2020. A. Bundulis Kerra efekta izcelsme organiskajos materiālos: pareiza eksperimentālā novērtēšana izmantojot Z-scan metodi  Dr.phys. Mārtiņš Rutkis
  G. Krieķe Erbija jonu augšuppārveidotā luminiscence trīskomponentu fluorīdu nanokristālus saturošā caurspīdīgā stikla keramikā   Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis
  E. Butanovs   Pārejas metālu halkogenīdus saturošu kodola-apvalka nanovadu sintēze un īpašības   Dr.phys.  Boriss Poļakovs
  A. Gopejenko   Itrija un skābekļa  nogulsnējumu fcc–Fe kristālrežģī modelēšana no pirmajiem principiem   Dr. chem. Jurijs Žukovskis
2019. R. Gržibovskis Fotoelektronu emisijas iznākuma spektroskopijas un skenējošās kelvina zondes pielietošanas nosacījumi organisko materiālu enerģijas līmeņu noteikšanai  Dr. phys. Aivars Vembris
  V. Vitola Elektroniskie ierosinājumi un procesi ilgi spīdošā SrAl2O4 materiālā  Dr. phys. Krišjānis Šmits
  K. Pudžs Elektrisko un termoelektrisko īpašību pētījumi dažādu morfoloģiju organiskās plānās kārtiņās  Dr. phys. Aivars Vembris
2018. J. Miķelsone Hologrāfiskais ieraksts un virsmas reljefa veidošanās azobenzola savienojumos  Dr. Phys. Jānis Teteris
  M. Zubkins Caurspīdīgu un elektrovadošu pārklājumu uz ZnO bāzes izgatavošanas procesa izstrāde un īpašību pētījumi  Dr. habil. phys. Juris Purāns
2017. G. Mozoļevskis

Augsta sprieguma šķidro kristālu ekrānu dielektriskā caursite 

Prof. Dr. habil. phys. Artūrs Medvids

Dr. phys. Mārtiņš Rutkis

  A. Antuzevičs S-stāvokļa retzemju jonu lokālā struktūra fluorīdos un oksifluorīdu stikla keramikās  Prof. Dr. habil. phys. U. Rogulis
  L. Širmane Nanostrukturētu komplekso oksīdu luminoforu vakuuma ultravioletas ierosmes spektroskopija  Dr. phys. Vladimirs Pankratovs
2015. K. Juraševska Psihofizikāla pseidoizohromatiska testa izveide un krāsu izšķirtspējas sliekšņa novērtējums  Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 
  E. Nitišs Nelināri optisku organisku stiklu viļľvadu un to pielietojumu pētījumi  Dr. phys. M. Rutkis
  G. Kučinskis Nanostrukturēta LiFePO4 tilpuma un plānslāņu litija jonu bateriju katodmateriālu pētījumi  Dr. chem. G. Bajārs
  R. Zabels Ātro jonu izraisītie struktūras un mikromehānisko īpašību modifikācijas procesi platzonas jonu kristālos  Dr. habil. phys. J. Maniks
  U. Gertners Amorfo halkogenīdu virsmas foto inducētā modulācija  Dr. phys. J. Teteris
  J. Grūbe Luminiscences procesi ar Er3+ aktivētā NaLaF4 

Dr. habil. phys. M. Spriņģis

Dr. phys. A. Šarakovskis

  J. Latvels Inovatīvu organisko materiālu saules elementu fotoelektriskās īpašības  Dr. habil. sc. ing., profesore D. Blumberga
Dr. habil. phys. I. Muzikante
  J. Timošenko Kristālisko materiālu struktūras statiskās un termiskās nesakārtotības modelēšana ar apgriezto Monte-Karlo metodi  Dr. phys. A. Kuzmins
2014. A. Anspoks Lokālās Struktūras Relaksācijas Pētījumi Nanomateriālos  Dr. phys. A. Kuzmins
  A. Voitkāns Struktūra un fotofizikālie procesi 0D un 1D InGaN kompozītu materiālos  Prof. Dr. habil. phys. I. Tāle
  M. Dunce

Fāžu pārejas un fizikālās īpašības cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes 

Dr. habil. phys. A. Šternbergs
2013. I. Smeltere Bezsvina segnetoelektriskā keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes Prof. Dr. habil. phys. M.Knite
2012. A. Vembris Piraniliden fragmentu saturošu krāsvielu optiskās un optoelektriskās īpašības Dr. habil. phys. I. Muzikante
  V. Korsaks Luminiscences procesi dažādi strukturētos bora nitrīda materiālos Dr. habil. phys. B. Bērziņa
  V. Karitāns Optisko un neirālo faktoru ietekme uz uztvertā attēla kvalitāti Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 
  A. Kaļinko Molekulārās dinamikas metodes izmantošana rentgenabsorbcijas spektru interpretācijai Dr. phys. A. Kuzmins
  D. Bocharov Virsmas īpašību un reakcijas spēju modelēšana no pirmajiem principiem nitrīdu kodolu degvielai Dr. chem. Yu. Zhukovskii
2011. J. Proskurins Kvantu haosa un fāžu pāreju pētījumi kodolu modeļos Dr. habil. phys. J. Tambergs
  M. Šorohovs TlBr kristālu optisko, elektrisko un virsmas īpašību pētījumi: rentgena un γ detektoru izstrāde Dr. habil. phys. L. Grigorjeva
  J. Hodakovska Membrānu materiālu un membrānu-elektrodu ansambļu pētījumi pielietojumiem kurināmā šūnās Dr. phys. J. Kleperis
  S. Fomins Attēlu krāsu un formas atpazīšana Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 
  E. Elsts Scintilatoru materiālu CsI:Tl, CdWO4:Mo spektroskopiskie pētījumi Prof. Dr. habil. phys. U. Rogulis
2010. A. Gerbreders Amorfo halkogenīdu fotorezistu izstrāde un izpēte Dr. phys. J. Teteris
  E. Sļedevskis Fotoinducētie procesi halkogenīdu kārtiņās nepārtrauktā un impulsa lāzera starojuma ietekmē Dr. phys. J. Teteris
  G. Ikaunieks Redze paaugstinātas gaismas izkliedes apstākļos Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 
  K. Šmits Cirkonija dioksīda nanokristālu luminiscence Dr. habil. phys. D. Millers
  A. Šarakovskis Erbija augšup-pārveidotā luminiscence speciāli sintezētos lantānu saturošos fluorīdos Dr. habil. phys. M. Spriņģis
2009. J. Butikova Piemaisījumu sadalījuma lāzerablācijas spektroskopija kodolsintēzes reaktoru karstās sienas materiālu diagnostikai Prof. Dr. habil. phys. I. Tāle
2008. R. Paeglis Acu kinemātikas mērījumi kognitīvo procesu raksturošanai Prof. Dr. habil. phys. I. Lācis
  A. Fedotovs Radiācijas defektu EPR fluorīdu kristālos un oksifluorīdu stikla keramikā Asoc. prof. Dr. habil. phys. U. Rogulis
  O. Balcers Halkogenīdu amorfu plānu kārtiņu fototermiskās īpašības Dr. phys. J. Teteris
  I. Aulika Optiskā gradienta un fāžu pāreju pētījumi NaNbO3 un Pb(Zr, Ti)O3 plānās kārtiņās Dr. phys. V. Zauls
2007. L. Dimitročenko Komplekso fluorīdu monokristālu un nanokristālus saturošas stikla keramikas iegūšana un to optiskās īpašības Asoc. prof. Dr. habil. phys. U. Rogulis
  L. Grīnberga Jaunu kompozītmateriālu pētījumi ūdeņraža uzglabāšanai Dr. phys. J. Kleperis
2005. E. Tamanis Nanostrukturētu pārklājumu iegūšana ar Peninga šūnu, to fizikālo īpašību izpēte un modificēšanas iespējas Dr. habil. phys. J. Maniks
  M. Kundziņš Segnetoelektrisko materiālu heterostruktūru optiskās un elektrooptiskās īpašības Prof. Dr. habil. phys. G. Liberts
2004. R. Pokulis Apgaismojuma un atmosfēras skābekļa izraisītās struktūras izmaiņas fullerītā C60 Dr. habil. phys. J. Maniks
  G. Krūmiņa Stereosliekšņu un monokulāro stimulu kvalitātes korelācija Prof. Dr. habil. phys. I. Lācis
Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 
 

LU CFI darbinieki kas ir izstrādājuši un aizstāvējuši savus promocijas darbus ārzemēs:

  Autors Darba nosaukums Aizstāvēšanās vieta
2008 J. Mastrikovs First-principles calculations of LaMnO3 surface reactivity Štutgartes Universitāte, Vācija
2007 V. Kashchejev Quantum pumping in mesoscopic systems Ben Gurion Universitāte, Izraēla
2006 D. Gryaznov Diffusion modelling in nanocrystals Štutgartes Universitāte, Vācija
2003 S. Piskunovs Electronic structure of perfect and defective perovskite crystals by means of ab initio hybrid functional theory Osnabrukas Universitāte, Vācija