LUCFI 2015/7/ERAF

Konkursa LU CFI 2015/7/ERAF rezultāti

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Šis iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

 

  Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Iekārtu piegāde
CPV kods: 38000000-5
Iepirkums ir sadalīts 4 daļās:
1.daļa: Eksimēru lāzera sistēma
2.daļa: Tiešā ieraksta lāzera litogrāfijas sistēma
3.daļa: Galda SEM tehnoloģisko procesu kontrolei
4.daļa: Ierīču komplekts paraugu sagatavošanai SEM.

11.03.2015.

27.05. 2015.
10:00

1

0

Izbeigt iepirkumu šajā daļā bez rezultāta

17.06.2015.

 

 

2

1

SIA „Fanex”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

17.06.2015.

3 mēneši

139 500,00

3

2

SIA „Hydrox”,
reģ.Nr. LV45403032653,  jurid.adr.: Biržu iela 24, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

17.06.2015.

3 mēneši

69 270,00

4

1

SIA „Saint-Tech”,
reģ.Nr. LV40103232449,  jurid.adr.: Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021

17.06.2015.

3 mēneši

29 990,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums ar 30.04.2015. un 01.04.2015. izdarītajiem grozījumiem:                             

Konkursa nolikuma jaunie 30.04.2015. grozījumi: 

Konkursa nolikuma 01.04.2015. grozījumi: 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/7/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Labochema Latvija” reģ.Nr.: LV40003925979
Dzērbenes 27, Rīga, LV-1006

3

69 800,00

Piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām.

 Noslēgtie līgumi:    2.daļa:             3.daļa:           4.daļa:  Līgums:     Līguma 15.09.2015. grozījumi: